Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 30/4/2001

Escoltar

Comissió de Govern. 30/4/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 2797/2001 de 26 d'abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dia 30 d'abril de 2001.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 d'abril de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 17 d'abril de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment a la sentència recaiguda en el recurs interposat per Francisco Marfá Badaroux contra liquidació de CCEE Cementiri Vell.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació de la modificació de les tarifes del contracte de subministrament de mobiliari durant els anys 2000 i 2002.

5 Adjudicació obres de reurbanització de la Ronda Rocablanca, entre els carrers Sant Sebastià i La Lluna.

6 Adjudicació del servei de colÙlaboració amb una mútua d'accidents de treball, malalties professionals, gestió de les I.T. per malalties comunes i prevenció

-Servei de Recursos Humans-

7 Aprovació de les bases i obrir convocatòria per la selecció com a funcionaris de carrera d'agents de la policia local, pel sistema de mobilitat interadministrativa.

8 Aprovació de les bases i obrir convocatòria per la selecció de caporals, pel sistema de promoció interna.

9 Aprovació de les bases i obrir convocatòria per la provisió per concurs de mèrits del lloc de treball de cap de la secció de Gestió Urbanística.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

10 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reurbanització de la plaça Tomás y Valiente.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació del mutu acord relatiu a l'expropiació de la finca del carrer Sant Francesc de Paula 41.

-Servei de Manteniment-

12 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reubicació de l'arbrat i millora de la jardineria i parterres de la plaça Catalunya.

- Regidoria Ciutat Sostenible -

13 Acceptació de la subvenció del programa "Mataró Sostenible" atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la "Xarxa Barcelona-Municipis de qualitat".

CMI SERVEIS PERSONALS
-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

14 Atorgament de subvencions per a programes de cooperació. Convocatòria 04/01.

CMI DE VIA PÚBLICA

15 Aprovació del "Conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró relatiu a la vigilància del parc Montnegre-Corredor per a la temporada estiu 2001".

16 Donar compte de la sentència del judici de faltes núm. 537/00 del Jutjat d'Instrucció núm. 8 de Mataró.

17 Donar compte de la sentència del recurs ordinari 193/2000 A del jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe