Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 4/03/2002

Escoltar

Comissió de Govern 4/03/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET
1349/2002 de 28 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 4 de març de 2002.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de març de 2002, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

3 Sentència recaiguda en recurs interposat per Estacionamientos Subterráneos SA contra liquidació ibi 1998

4 Sentència recaiguda en recurs interposat per SABA contra liquidació IAE exercici 1996

5 Sentència recaiguda en recurs interposat per NEFIM INTERNATIONAL CONSTRUCTION SL contra sanció

6 Sentència recaiguda en recurs interposat per Caixa de Catalunya contra liquidacions IAE

7 Sentència recaiguda en recurs interposat per Juan Fernández López contra liquidacions port de Mataró.


8 Sentència recaiguda en recurs interposat per Celia Romagosa Ruiz contra liquidacions IBI

9 Auto acceptant desistiment INMOSTIL SA en procediment iniciat contra provisió de constrenyiment.

10 Sentència recaiguda en el recurs interposat per Cooperativa Agrícola del Litoral contra liquidació de l'Impost sobre l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

11 Sentència recaiguda en el recurs interposat per Cooperativa Agrícola del Litoral contra liquidacions de l'IBI girades en expedient de derivació de deutes

12 Sentència recaiguda en el recurs interposat per PEÑALABRA SA contra provisió de constrenyiment

13 Auto de desistiment de SABA en recurs interposat contra liquidació de l'IAE exercici

14 Sentència recaiguda en recurs d'apel.lació interposat per Josep Maria Comas Blasi

15 Sentència recaiguda en recurs interposat per Antonio Comas Vila i Elena Fernández Sánchez contra liquidació de l'Impost sobre l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

16 Auto de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarant el desistiment de SABA en el recurs interposat contra liquidacions de l'IBI de la Ronda Pintor Estrany i Cami Ral

-Servei de Compres i Contractacions-

17 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i donar publicitat i concurrència a l'oferta que pel mateix servei ofereixen les empreses municipals, Aigües de Mataró, SA., i promocions Urbanístiques de Mataró, SA., i convocar licitació. Durada prevista del servei: un any (des del 01/07/2002 al 30/06/2003). Pressupost màxim de licitació: 435.733'78.-EUR., IVA. inclòs.

18 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el subministrament de diferents béns d'interès artístic, i adjudicació de la contractació a favor de l'herència jacent del Sr. Jordi Arenas, per un import de 60.151'57.-EUR., IVA. inclòs.


19 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació de serveis de la campanya de civisme durant l'any 2002, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 84.141'69.-EUR.

20 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació del servei de sensibilització sobre la recollida selectiva de residus durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació., Pressupost màxim de licitació: 36.060'73.-EUR., IVA. inclòs per al 2002 i 24.040'48.-EUR., IVA. inclòs per al 2003.

21 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i particulars que regiran la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de reparació de les lesions i adequació de l'edifici de l'alberg "Can Solaret", i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 68.557'73.-EUR.

22 Aprovació de la revisió de preus de la contractació del servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, adjudicat a favor de Gedi Gestió i Disseny, SCCL., amb un augment dels preus inicials del contracte del 3'7 %, equivalent a 1.331'73.-EUR., IVA. inclòs.

23 Modificació del contracte de subministrament d'impresos i sobres per als anys 2002 i 2003, per adhesió del Patronat Municipal d'Esports, i augmentar la quantia del contracte efectuat amb Montserrat Cruzate de Palau en l'import de 8.750.-EUR., IVA. inclòs.

24 Modificació del contracte de subministrament de material d'oficina per als anys 2002 i 2003, per adhesió de l'Institut Municipal d'Educació, i augmentar la quantia del contracte efectuat amb HELIOCORB, SL., en l'import de 57.697'16.-EUR., IVA. inclòs.

25 Modificació del contracte de subministrament de neteja per als anys 2002 i 2003, per adhesió de l'Institut Municipal d'Educació, i augmentar la modificació del contracte efectuat amb Serveis Maresme 2020, SL., en l'import de 29.449'59.-EUR., IVA. inclòs.

26 Adjudicació subministrament material de lampisteria per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003.

27 Adjudicació subministrament d'arids per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003.

28 Adjudicació subministrament material d'obra per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003.

29 Adjudicació obres projecte construcció escola bressol "El Tabalet".


CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

30 Acceptar la subvenció atorgada per la Comissió Europea a l'actuació municipal de recuperació urbana i mediambiental del barri de Rocafonda. Fase Eixos Perimetrals dins del programa de Fons de Cohesió.

31 Aprovació de les modificacions introduïdes al projecte de Rehabilitació de la Residència municipal Sant Josep Fase 3ª a resultes de les peticions formulades per la gerència del centre.

32 Aprovació definitiva del Projecte de construcció d'un edifici municipal i aparcament públic al Camí de la Geganta, entre plaça Granollers i carrer Pirineus. Fase d'estructura de l'edifici i construcció de l'aparcament i acceptació de les alÙlegacions presentades a l'acord de l'aprovació inicial.

-Servei d'Urbanisme-

33 Donar compte de la Sentència 28 de 18.01.2002 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima parcialment el Recurs Contenciós Administratiu, interposat per Antonia Fortuny Lloreda, contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM (Sector EL RENGLE).

34 Donar compte de la Sentència 1349 de 31.12.2001 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs Contenciós Administratiu, interposat per Miquel i Roser Boter Marcé, contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM (UA.37 Avinguda Recoder).

35 Acceptació resolució Jurat d'Expropiació de Catalunya del justpreu per expropiació finca urbanització Sant Salvador al Sr. Joaquim M. Bartra.

-Servei de Llicències-

36 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 09.01.2002, dictada en recurs d'apelÙlació 207/01, interposat per Antonio Martín Dominguez, contra l'ordre d'enderroc d'addicció àtic a la Rda. Sant Oleguer, 74,5è.

-Servei de Manteniment-

37 Aprovació de l'acta de recepció de les obres compreses en el Projecte bàsic i executiu del sector de l'escalinata del Cementiri dels Caputxins de Mataró.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE ACCIDENTAL.
Remigio Herrero Garcia

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor