Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 4/12/00

Escoltar

Comissió de Govern. 4/12/00

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7016/2000 de 30 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el 4 de desembre de 2000.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de desembre de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovar la pròrroga del contracte de la campanya civisme durant l'any 2001. Amb l'empresa FRANK & EINSTEIN ADV, SL per un import de 13.998.116.- Pta. (44/2000).

4 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs dels treballs de pintura als edificis municipals, escoles, via pública, zones enjardinades, cementiri municipal, vehicles, màquines i mobiliari urbà durant els anys 2001-2002 i convocar licitació. (1/2001).


5 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs dels treballs de reg de l'arbrat i convocar licitació. (14/2001).


6 Ratificar el decret d'alcaldia de l'aprovació del contracte d'arrendament del local ubicat al c/ Llauder, núm. 2, baix, per a ésser destinada al s servei municipal d'oficina del defensor del ciutadà.(156/2000).


7 Aprovació ampliació del contracte de mobiliari d'oficina. (42/2000).


8 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del servei de desratització, desinfecció i desinsectació durant els anys 2001-2002, i convocar licitació (5/2001).


9 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs de les obres construcció centre cívic Rocafonda " can Noè" i convocar licitació (21/2001).


10 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del servei de grua cistella per esporga, anys 2001-2002 i convocar licitació. (27/2001).


11 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del servei de manipulació i repartiment de les notificacions municipals per als anys 2001 i 2002 i convocar licitació. (19/2001).


12 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del servei de missatgeria durant els anys 2001-2002 i convocar licitació (18/2001).


13 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del servei de gestió del programa de mediació interculturals de Mataró durant els anys 2001-2002 i convocar licitació (16/2001).


14 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del subministrament de terres de jardineria durant els anys 2001-2002 (17/2001).


15 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del servei de manteniment jocs infantils anys 2001-2002 i convocar licitació (22/2001).


16 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del subministrament bosses plàstic boby-nets anys 2001-2002 i convocar licitació. (25/2001).


17 Pròrroga contracte dels treballs de paleta a la via pública anys 2001-2002.


18 Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa "GENERAL ELECTRIC CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SL", adjudicatària del subministrament de material informàtic durant l'any 2000. (43/2000).


19 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del subministrament de vestuari d'uniforme per a la policia local durant l'any 2001 i convocar licitació. (26/2001).


20 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del subministrament de recanvis de vehicles durant els anys 2001-2002 i convocar licitació. (15/2001).


21 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars pel concurs del projecte de les obres del cementiri dels caputxins (118/2000).

22 Aprovació de la cessió del contracte de servei de fusteria de l'any 2000. (22/99).


23 Aprovar la modificació del contracte de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, de la fase 3b, amb la UTE NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, SA I VIVEROS JOSE DALMAU, SA per un pressupost de 10.862.899.- PTA. ( 38.D/98).


24 Adjudicació obres de rehabilitació de la residència municipal Sant Josep, fase 2, etapa 2.

-Servei de Recursos Humans-

25 Aprovació de Bases i convocatòria per cobrir vacant de sergent a través de promoció interna.


26 Bases de selecció per la provisió d'un lloc de treball d'especialista atenció al ciutadà, per desenvolupar les tasques de suport a la institució del Defensor del Ciutadà.

GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

27 Aprovació del calendari del contribuent any 2001.

IGUALTAT I SOLIDARITAT

28 Aprovació del finançament per part de l'Ajuntament, a diverses projectes de cooperació del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei de Llicències-

29 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15.09.00, dictada en recurs d'apel.lació interposat per Martín Martínez Tejedor i altra, contra llicència d'obres.


30 Donar compliment de la sentència del Tribunal Suprem de 16.09.00, dictada en recurs de cassació interposat per José M. Alcaraz Rodríguez contra denegació ruïna, i aprovació minuta.

CMI DE LA VIA PÚBLICA

31 Donar-se per assabentat de la sentència 1012/1999 del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu formulat per Jaume Rovira Rojas contra la Resolució de data 4 de juny de 1999 dictada per l'Ajuntament de Mataró recaiguda en l'expedient sancionador núm. 182274


32 Donar-se per assabentat de la sentència 57/2000 del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu formulat per Adelaida Molina Fernández contra la Resolució de data 13 d'abril de 1999 dictada per l'Ajuntament de Mataró recaiguda en l'expedient sancionador núm. 980004686

33 Donar-se per assabentat de la sentència 157/1999 del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona per la qual es dóna per desistit el recurs contenciós administratiu formulat per Eduardo Nebot Millet contra la Resolució de data 21 de desembre dictada per l'Ajuntament de Mataró recaiguda en l'expedient sancionador núm. 3005930.


34 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona de data 7 de juliol de 2000 per la qual es desestima el Recurs contenciós administratiu formulat per la Sra. Susana Fernández Boix contra la desestimació del recurs formulat per l'actor -Damián Fernández Boix- contra la providencia de constrenyiment per concepte de multa per infracció de circulació imposada per aquest Ajuntament


35 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona núm. 147/2000 amb data 3 d'octubre de 2000 per la qual es desestima el Recurs contenciós administratiu formulat per la Sra. Núria Ballesteros Díaz contra la desestimació del recurs de Reposició ( núm. expedient 994003412 ) formulat per l'actor - Omar Blaya Vallejo - confirmant sanció per matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.


36 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona núm. 118/2000 amb data 29 de setembre per la qual es desestima el Recurs contenciós administratiu formulat per la Sra. Núria Ballesteros Díaz contra la desestimació del recurs de Reposició formulat per l'actor - Omar Blaya Vallejo - confirmant sanció per matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.


37 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona núm. 185/2000 amb data 26 de setembre de 2000 per la qual es desestima el Recurs contenciós administratiu formulat per la Sra. Núria Ballesteros Díaz contra la desestimació del recurs de Reposició ( núm. expedient 993009493 ) formulat per l'actor - Omar Blaya Vallejo - confirmant sanció per matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.


38 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona núm. 129/2000 amb data 27 de juliol de 2000 en la que s' estimen les pretensions de l'actor- Omar Blaya Vallejo- ( expedient nº994006661) anulÙlant la sanció imposada per conducció negligent.


39 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona núm. 128/2000 amb data 11 d'octubre de 2000 per la qual es desestima el Recurs contenciós administratiu formulat per la Sra. Núria Ballesteros Díaz contra la desestimació del recurs de Reposició (expedient 993021620 )formulat per l'actor - Omar Blaya Vallejo - confirmant sanció per matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.


40 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona núm. 179/2000 en data 21 de setembre de 2000 en la que s'estimen parcialment les pretensions de la entitat CREACIONES DE PUNTO PUNTFER, SL contra la sanció per matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament a la mateixa (expedient núm. 1511124 ) anulÙlant l'acte administratiu impugnat en quant a l'import de la sanció que es fixa en 15.001 PTA.


41 Donar-se per assabentat de la sentència del jutjat de lo contenciós administratiu núm 7 de Barcelona núm. 129/2000 amb data 11 d'octubre de 2000 per la qual es desestima el Recurs contenciós administratiu formulat per la Sra. Maria Asunción Vallejo Rubi contra la Resolució dictada per l'alcalde de Mataró amb data 27/12/1999 imposant sanció per matèria de trànsit a l'actor -Omar Blaya Vallejo- ( expedient núm. 993009494 )

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe