Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 4/2/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 4/2/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 698/2002 de 31 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 4 de febrer de 2002.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de febrer de 2002, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 21 de gener de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a l'adjudicació del contracte de servei per a la gestió del programa sense sostre en el centre d'acollida municipal de l'Ajuntament de Mataró, a favor de PROBENS, Associació per a l'Estudi i la Promoció del benestar Social, per un termini de dos anys, amb un import global de 64.538'92-EUR., IVA inclòs (10.738.372'- PTA).

4 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament d'impresos i sobres, a favor de Montserrat Cruzate de Palau, per un termini de dos anys i per un import global de 117.197'36 EUR., IVA. inclòs (19.500.000.-Ptes.).

5 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a l'adjudicació del servei de neteja de les zones verdes de la ciutat, a favor del Centre d'Ocupació Especial, CEO, per un termini de dos anys i per un import global de 726.553'12.-EUR., IVA inclòs (120.888.267.-Ptes.).

6 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a l'adjudicació del subministrament de material d'oficina, a favor de Heliocorb, SL., per un termini de dos anys i per un import global de 147.848'98 EUR., IVA inclòs (24.600.000.-Ptes.).

7 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a l'adjudicació del subministrament de productes de neteja efectuada a favor de Serveis Maresme 2020, SL., per un termini de dos anys i per un import global de 33.055'67 EUR., IVA inclòs.

8 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de subministrament de material de lampisteria durant els anys 2000 i 2001, adjudicat a favor de Comercial Iluro, SA., en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 2.237.-EUR., IVA. inclòs (377.197.-Ptes.).

9 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de subministrament de recanvis de rec i eines de jardineria, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor d'Establiments Sabater, SA., en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 1.223'10.-EUR. (203.506.-Ptes.)

10 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de treballs de lampisteria i electricitat, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor d'Electricitat Boquet, SL., en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 11.050'59-EUR. (1.838.664.-Ptes.)

11 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de servei de lloguer de maquinària durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de Transports i Excavacions Mataró, SL., en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 857'52.-EUR. (142.680.-Ptes.).

12 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de serveis de treballs de serralleria, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de Serveis de Caldereria de Mataró, SL., en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 2.709'89.-EUR. (450.889.-Ptes.).

13 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de serveis de treballs de fusteria durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de la Srª. Adelaida Solà i Armengol, en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 621'64.-EUR. (103.433.-Ptes.).

14 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de serveis de treballs de pintura, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor Centre de Formació i Prevenció, CEO, en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 9.780'66.-EUR. (1.627.364-Ptes.).

15 Inici de la contractació de les obres de reurbanització dels carrers Mèxic, Poeta Punsola i Santiago Rusiñol, de Mataró, amb un pressupost de licitació de 420.000'00.-EUR., IVA. inclòs (69.882.120.-Ptes.), i convocar licitació.

16 Donar-se per assabentada del contingut de l'auto de data 29/11/2001, pel que es té per desistida a la mercantil NUSCAMPS, SL., respecte del recurs núm. 190/2001, fase B, seguit davant de la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

17 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització de la zona verda, entre els carrers Castaños i Sant Valentí.

18 Aprovació de l'Acta de recepció dels subministrament del mobiliari per l'equipament del Viver d'Empreses, carrer Herrera.

19 Donar per recepcionada la documentació tècnica presentada per la concessionària NUSCAMPS SL. a resultes de l'acord del Ple de data 4 d'octubre de 2001.

20 Donar conformitat municipal al Projecte constructiu de millora de la xarxa regional de distribució d'aigua de la Comarca del Maresme. Tram: Vilassar-Mataró-Caldes d'Estrach, promogut per ATLL, Aigües Ter Llobregat.

-Servei d'Urbanisme-

21 Donar compte i acceptar la Sentència 1202 de 30.11.2001 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs contenciós administratiu interposat per Mª Dolors Cisterne, J. Gomez i J. Oller contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM (àmbit PEMU-06 Plaça de l'Ajuntament ).

22 Donar compte i acceptar la Sentència 1314 de 22.12.2001 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs contenciós administratiu interposat per LL. Bassat i C. Orellana contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM (finca situada en el sòl no urbanitzable, clau 7, zona de valor agrícola).

-Servei de Llicències-

23 Ordre de retirada a Antonio Cruz Monterrey, del cobert-caseta en terrat al c. Alemanya 18, 4t.2ª.

24 Ordre de retirada a Angel Moreno Gálvez, del cobert en pati i estructura metàlÙlica al c. Suècia, 35.

25 Ordre de retirada de rètols en 21 locals comercials de la ciutat.

-Servei de Manteniment-

26 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l'enllumenat públic dels carrers Antoni Gaudí, Sant Daniel, Creu de Fins, Sant Miquel, Joan Maragall, Sant Jordi, Ferrer i Dalmau i Calasanç Marquès (Quadre "MH").

27 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l'enllumenat públic quadre " K " (sector del carrer Josep Montserrat Cuadrada ).

28 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de renovació de voreres de la ciutat de Mataró. Any 2000.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

29 Pla Integral de Rocafonda-El Palau.

30 Pacte pel Civisme.

-Servei d'Educació i Noves Tecnologies-

31 Acceptació de l'ampliació econòmica del conveni específic de cooperació entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a la realització d'activitats relacionades amb la transició escola-treball.

32 Aprovació de la proposta del conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla de transició al treball.

CMI DE LA VIA PÚBLICA

33 Aprovació inicial del Projecte de Regulació semafòrica a la cruïlla: Carrer Jordi Joan amb la ctra. de Barcelona a Girona.

34 Sentència 255/2001 per la qual es desestima la demanda contencios-administrativa de l'empresa IDONI SCCL per dues sancions en matèria de trànsit.

35 Sentència 109/2001 per la qual es desestima la demanda del Sr. José Luís Pajuelo Luque per una sanció en matèria de trànsit.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA Acctal.,
M. Flors Bastús i Vila
En dono fe