Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 5 de març de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 5 de març de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 1440/2001 de 1 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 5 de març de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de març de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Donar compliment del auto de data 3/10/2000 dictat pel TSJC de l'empresa AGT MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS, SA contra l'Ajuntament de Mataró.

4 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives que regiran el contracte de les obres de manteniment i conservació de la senyalització vertical i horitzontals anys 2001-2002. I convocatòria de licitació.

5 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives que regiran el contracte per a l'adjudicació del subministrament del vestuari de treball durant els anys 2001-2002 i convocar licitació.

6 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives que regiran el contracte de reurbanització de la plaça Tomàs y Valiente. I convocar licitació.

7 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives que regiran el contracte de subministrament i colÙlocació plafons informatius ciutat any 2001 i convocar licitació.

8 Adjudicació treballs d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de les obres de recuperació i restauració del Cementiri dels Caputxins.

9 Adjudicació del servei de missatgeria durant els anys 2001 i 2002.


-Servei d'Ingressos-

10 Execució sentència Jutjat número 14 de Barcelona desestimatòria del recurs interposat per SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA SA contra liquidació de l'IAE exercicis 1997 i 1998 del pàrquing de la Riera 69.

11 Execució sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en el recurs interposat per SOCIEDAD DE PARCAMIENTOS DE BARCELONA (SABA) contra resolució de 8 de novembre de 1995 desestimatòria del recurs de reposició formulat contra Decret de la Presidència de la CMI de Serveis Centrals de data 25 de juliol de 1995 que fixa la quota tarifa de l'IAE pels exercicis 1994 i 1995.

12 Execució sentència del Jutjat Contenciós administratiu número 11 desestimatòria del recurs interposat per CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID contra liquidació de l'IAE exercicis 1995 i 1996.

13 Execució sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en autos 1760/96 desestimatòria del recurs interposat per SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA (SABA) contra liquidació de l'IAE exercici 1996 primera fracció del pàrking situat al Camí Ral.

14 Execució sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en autos 2253/95 desestimatòria del recurs interposat per CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA contra liquidacions de l'IAE pels exercicis 1992, 1993 i 1994

15 Execució sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en autos de recurs 2283/97 estimatòria del recurs interposat per SOCIEDAD EUREOPEA DE ESTACIONAMIENTOS SA contra liquidació de l'IBI exercici 1997 del pàrquing de la Ronda Pintor Estrany.

16 Execució sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en autos 2324/95 desestimatòria del recurs interposat per CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID contra liquidació de l'IAE exercicis 1993 I 1994 del local situat a l'Avinguda Gatassa 105.

17 Execució sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en autos 2342/95 desestimatòria del recurs interposat per CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID contra liquidació de l'IAE exercici 1994 del local situat al carrer Santa Teresa 91.

18 Execució sentència del Jutjat número 2 de Barcelona desestimatòria del recurs interposat per ANZA MODA SL contra liquidació de l'IAE exercicis 1995 a 1997 del local situat al Camí Ral 566

19 Execució sentència del Jutjat número 6 de Barcelona desestimatòria del recurs interposat per TERESA LLIGONYA CLAVELL contra liquidació de l'IBI exercici 1999 de la finca de referència cadastral 5305104.

20 Execució de sentència del Jutjat Contenciós administratiu número 14 recaiguda en el recurs 45/99 interposat per AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA contra liquidació de l'IBI exercicis 1999 de la perllongaria de l'autopista, tram Mataró-Palafolls estimatòria del recurs i que concedeix la bonificació del 95% solÙlicitada per la recurrent.

21 Execució de sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en autos 2532/95 desestimatòria del recurs interposat per ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS SA contra liquidació de l'IAE exercicis 1992 a 1995 del pàrquing de la Plaça de les Tereses.

22 Aplanar-se en el recurs 2641/98 interposat per SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA (SABA) contra liquidacions de l'IBI exercici 1998 dels pàrkings del Camí Ral 382 i Ronda Pintor Estrany 36.

23 Aplanar-se en el recurs 3245/98 interposat per SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA (SABA) contra liquidacions de l'IBI del pàrking del Camí Ral 382, exercicis 1995, 1996 i 1997.

24 Aplanar-se en el recurs 2443/98 interposat per ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS SA contra liquidació de l'IBI exercici 1998 de la Plaça de les Tereses.

-Servei de Recursos Humans-

25 Aprovació de l'oferta pública 2001.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

26 Aprovació definitiva del Projecte de Reurbanització de la plaça Rocafonda i Carrer Pablo Picasso, entre Av. Perú i carrer Mèxic.

27 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de sanejament per a la construcció d'un colÙlector als carrers Rierot, Hospital, Sant Pere, Camí Ral i Jordi Joan.

28 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres complementàries al projecte modificat de les obres de sanejament per a la construcció d'un colÙlector als carrers Rierot, Hospital, Sant Pere, Camí Ral i Jordi Joan.

-Servei de Llicències-

29 Donar compte de la sentència del Tribunal Suprem que desestima la impugnació d'Isabel Guerrero Hernández contra taxació de costes en recurs cassació 672/94.

-Servei de Manteniment-

30 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OF" (Ronda Rafael Estrany). Import : 11.002.072.- PTA.

31 Aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament de la explanada central i els dos accessos del Parc de la Llàntia. Import 12.631.414.- PTA.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei de Sanitat i i Serveis Socials-

32 Aprovació del conveni amb la Fundació Privada El Maresme per a l'atorgament d'un ajut econòmic de 14.195.616,- PTA.

33 Aprovació del conveni amb el Centre de Formació i Prevenció per a l'atorgament d'un ajut econòmic de 13.638.712,- PTA.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe