Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 6 de maig de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 6 de maig de 2002

Dia
Hora
Lloc
Acta de la sessió
Organisme

Ordre del dia

ACTA Nº 9/2002 - SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE MAIG DE 2002.

=====================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia sis de maig de dos mil dos, essent les nou hores i trenta minuts del matí, es reuneix en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Comissió de Govern, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

En Remigio Herrero Garcia 1r. Tinent d'Alcalde

Na Pilar Gonzalez Agapito 2n. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r. Tinent d'Alcalde

Na Consol Prados Martínez 5è. Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è. Tinent d'Alcalde

En Salvador Milà i Solsona Regidor i Portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verd

Assistits del Secretari General de la Corporació, Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Eren excusats el Sr. Joan Antoni Baron Espinar, 3r. Tinent d'Alcalde i el Sr. Joan López Alegre, Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular.

Els assistents aconsegueixen el quorum de constitució exigit, l'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 - És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió del dia 22 d'abril de 2002.

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Secció de Patrimoni-

3 - ALIENACIÓ DE PARCEL.LES AL SECTOR DE VALLVERIC DE MATARÓ, MITJANÇANT ENCÀRREC DE SUBHASTA A PUMSA.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la següent Proposta :

"FETS

1)

L'Ajuntament és propietari de les següents finques, al Sector de Vallveric (pla parcial), en virtut de les cessions obligatòries corresponents al 10% d'aprofitament mig, que es qualifiquen de béns patrimonials, i s'integren en el patrimoni municipal del sòl:

a) URBANA:

FINCA 1: Descrita a la nota simple informativa obrant a l'expedient, amb núm. A5512211. Superfície: 2.022,94 m2.

Zonificació i usos: Zona residencial d'edificació volumetria específica Clave 3b15. Edificabilitat: 1.820,65 m2, de sostre edificable. Data adquisició: 12-11-2001.

Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al Tom 3339, Llibre 210 de Mataró, Foli 178, Finca 12.440.

Valoració: 647.518,61 ¬

b) URBANA:

FINCA 27: Descrita a la nota simple informativa obrant a l'expedient amb núm. A5512354. Superfície: 1.457,54 m2.

Zonificació i usos: Zona residencial d'edificació aïllada bifamiliar Clave 4d5. Edificabilitat: 1.020,28 m2. Data adquisició: 12-11-2001.

Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al Tom 3342, Llibre 211 de Mataró, Foli 31, Finca 12.492.

Valoració: 120.202,42 ¬

2) Objecte

Es proposa l'alienació de les referides finques en les següents condicions:

Venda mitjançant subhasta, el procediment de la qual s'encarrega a PUMSA.

3) Càrregues

Les finques es troben gravades amb les càrregues consignades a les notes simples de referència, sens perjudici de la seva exacta comprovació mitjançant l'extensió de la corresponent certificació registral.

FONAMENTS

1) Les descrites finques s'integren en el Patrimoni Municipal del Sòl, d'acord amb el prescrit a l'article 15 del Decret 336/1988. S'haurà de donar compte de l'operació al Departament de Governació.

Segons l'article 16 del referit reglament, la integració en el mencionat patrimoni es produeix des de que es formalitza la cessió del dret, d'acord amb la legislació urbanística.

2) La pertinença de les finques a aquest patrimoni separat determina un específic règim jurídic per a la seva gestió i alienació; les prescripcions del qual s'acompleixen, segons els informes tècnics i jurídics obrants a l'expedient, segons el Decret 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i els articles vigents i aplicables del Real Decreto 1/1992.

3) El procediment serà per subhasta pública, segons estipula l'article 237 del TRUC, i en els seus termes. S'ajustarà a les prescripcions del Text Refós 2/2000, quant a les fases de preparació i adjudicació de l'operació.

Encàrrec a PUMSA: Les operacions d'alienació formen part de la gestió urbanística pròpia de l'Ajuntament i s'encarrega a PUMSA, en tant que aquesta empresa té atribuïda la gestió urbanística municipal, en sentit ampli, en base a l'article 2 dels seus estatuts.

Caldrà l'aprovació municipal de l'operació de compravenda que en resulti de la gestió encomanada a PUMSA per a subhastar les parcel·les 1 i 27.

4) En virtut de l'article 21.1 p) de la Llei 7/85, de Bases del Règim Local, correspon a l'alcalde acordar la seva venda, el qual té delegada aquesta competència en la Comissió de Govern (Decret de 19 de juliol de 1999).

Per tot l'exposat, proposo a la Comissió de Govern, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acordar l'alienació mitjançant compravenda de les parcel.les 1 i 27 del sector Vallveric, de Mataró.

Segon.-

Encarregar a PUMSA que gestioni la venda mitjançant pública subhasta, de les parcel.les 1 i 27 del Sector Vallveric, propietat d'aquest Ajuntament, amb dret a percebre les despeses que s'acreditin per raó del present encàrrec, en les següents condicions:

Convocatòria de subhasta dins el present exercici 2.002, per a la venda d'aquestes parcel·les conjuntament amb les que són propietat de l'empresa, ajustant-se a les prescripcions del Text Refós 2/2000, de contractes de les administracions públiques i del Decret 336/1988, en el que sigui aplicable."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista.

Vots en contra: 1, corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds.

Abstencions: Cap.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - APROVACIÓ PLECS CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES CONCURS SUBMINISTRAMENT DE 6 ESCÚTERS PER A LA POLICIA LOCAL. IMPORT DE LICITACIÓ 36.900¬.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la següent Proposta :

"Vist l'informe de l'inspector sotscap de la Policia Local, da data 11 d'abril, en què sol·licita el subministrament de 6 escúters per a la policia Local.

Essent preceptiu, segons el que disposa el R.D.L. 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, donada la quantitat de l'esmentada despesa, procedir a la contractació del mateix, mitjançant concurs

Atesos els Plecs de Condicions econòmic-administratives particulars que regiran la contractació, així com l'informe emès pel Secretari General de l'Ajuntament, procedir a la contractació del mateix, mitjançant concurs.

Atès que a la partida 22000/222/62400 del pressupost municipal de l'any 2002 hi ha consignació suficjent per atendre la despesa de 36.900¬.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

1.- Iniciar l'expedient de contractació per al subministrament de 6 escúters per a la Policia Local, d'acord amb l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel què s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 1. Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs i procediment obert del subministrament de 6 escuters per a la Policia Local, per un pressupost de 36.900¬, IVA. inclòs.
 2. Convocar licitació, sota la modalitat de concurs, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat anterior d'aquesta proposta, obrint, als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria en el BOP per a la presentació de proposicions.
 3. Supeditar l'esmentada despesa amb càrrec a la partida 22000/222/62400 del pressupost municipal de l'any 2002."

S'aprovà per unanimitat.

5 - APROVACIÓ PLECS CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES CONCURS SUBMINISTRAMENT DE 2 MOTOCICLETES PER A LA POLICIA LOCAL. IMPORT DE LICITACIÓ 17.000¬.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la següent Proposta :

"Vist l'informe de l'inspector sotscap de la Policia Local, de data 11 d'abril, en què sol·licita el subministrament de 2 motocicletes per a la Policia Local.

Essent preceptiu, segons el que disposa el RDL 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, donada la quantitat de l'esmentada despesa, procedir a la contractació del mateix, mitjançant concurs.

Atesos els Plecs de Condicions econòmic-administratives particulars que regiran la contractació, així com l'informe emès pel Secretari General de l'Ajuntament, procedir a la contractació del mateix, mitjançant concurs.

Atès que a la partida 22000/222/62400 del pressupost municipal de l'any 2002 hi ha consignació suficient per atendre la despesa de 17.000¬.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

 1. Iniciar l'expedient de contractació per al subministrament de 2 motocicletes per a la Policia Local, d'acord amb l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel què s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 2. Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs i procediment obert del subministrament de 2 motocicletes per a la Policia Local, per un pressupost de 17.000¬, IVA. inclòs.
 3. Convocar licitació, sota la modalitat de concurs, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat anterior d'aquesta proposta, obrint, als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria en el BOP per a la presentació de proposicions.
 4. Supeditar l'esmentada despesa amb càrrec a la partida 22000/222/62400 del pressupost municipal de l'any 2002."

S'aprovà per unanimitat.

6 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE AMB L'EMPRESA PASQUINA, SA PER UN IMPORT DE 58.812,29¬, DE LES OBRES D'ACCESSOS AL PAS SUBTERRANI DEL C/SANT AGUSTÍ.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la següent Proposta :

"Vist l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, interessant la urbanització d'accessos pas subterrani carrer Sant Agustí.

Atès l'informe del Cap del Servei de Compres i Contractacions, sobre la procedència de la modificació que s'interessa.

Tenint en compte que a la partida 42000/511/60100 del pressupost municipal de 2002, hi ha consignació suficient per atendre l' esmentada despesa. Qui subscriu Conseller Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

1.- Aprovar la modificació del contracte establert amb la PASQUINA, SA adjudicatària de les obres de urbanització accessos pas subterrani carrer Sant Agustí, modificació que compren l'excés d'obra per un import de 58.812'29 ¬ i que es detallen en la certificació addicional confeccionada a tals efectes.

2.- Atendre l'esmentada despesa amb càrrec a la partida 42000/511/60100 del pressupost municipal de 2002.

3.- Que es requereixi a l'emrpesa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, comptats a partir del següent al de la notificació d'aquest Decret, constitueixi una fiança a favor de l'Ajuntament, per un impor de 2.352,50¬."

S'aprovà per unanimitat.

7 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC (HARDWARE ESTÀNDARD) DURANT L'ANY 2002.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la següent Proposta :

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a través del catàleg de béns i productes homologats per la Generalitat de Catalunya, de material informàtic (hardware estàndard) durant l'any 2002, per l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Informació de Base de l'Ajuntament de Mataró, de data 24 d'abril de 2002, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentat subministrament a l'empresa "GE Capital Information Technology Solutions, SL" fins un import de 134.000'00 ¬, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 36000/121/62600 del pressupost municipal de l'any 2002 hi ha consignació suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a través del catàleg de béns i productes homologats per la Generalitat de Catalunya, de material informàtic (hardware estàndard) durant l'any 2002, per l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "GE Capital Information Technology Solutions, SL" fins un import de 134.000'00 ¬, IVA inclòs.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 36000/121/62600 del pressupost municipal de 2002.
 3. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.360'00 ¬.
 4. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

S'aprovà per unanimitat.

CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

8 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA TORRE DE L'AIGUA DE L'ESCORXADOR.

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la següent proposta :

"Vista l'anterior Acta de recepció relativa a les obres de rehabilitació de la torre de l'aigua de l'Escorxador, formalitzada en data 22 de febrer de 2002 pel conseller delegat d'Urbanisme i Obres, Arcadi Vilert Soler, pel conseller delegat de Manteniment i Serveis Municipals, Fermín Manchado Zambudio, pel cap del Servei d'Obres, Lluís Gibert Fortuny, per l'arquitecte tècnic director de les obres, Ramon Teixidó Ramon, pel cap del Servei de Manteniment, Joan Campmajó Sebastià i pel Sr. Josep Carles Garcia Ruiz, en representació de l'empresa adjudicatària GARCIA CANO E HIJOS, S.A.

Atesos els articles 110 i 147 Del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre el compliment dels contractes d€obres i els efectes de la recepció i el termini de garantia d'aquestes respectivament.

El conseller delegat d'Urbanisme i Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo els següents A C O R D S:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres de rehabilitació de la torre de l'aigua de l'Escorxador, formalitzada en data 22 de febrer de 2002 pel conseller delegat d'Urbanisme i Obres, pel conseller delegat de Manteniment i Serveis Municipals, pel cap del Servei d'Obres, per l'arquitecte tècnic director de les obres, pel cap del Servei de Manteniment i pel representant de l'empresa adjudicatària GARCIA CANO E HIJOS, S.A. i donar per rebudes i liquidades dites obres per la quantitat de 60.848,15 ¬, IVA inclòs, que correspon a l'import facturat per l'empresa adjudicatària.

Segon.-

Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària , a la Intervenció de Fons Municipals, al Servei de Compres i Contractacions, al Servei de Manteniment i al Servei de Gestió Econòmica Secció Patrimoni ."

S'aprovà per unanimitat.

9 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN LOCAL PER A ÚS D'EQUIPAMENT MUNICIPAL, UBICAT ENTRE ELS CARRERS CÀCERES I TORRENT DE LA PÓLVORA.

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la següent proposta :

"Vist el "Projecte de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora,( carrer Càceres, 16) ", redactat per l€arquitecte tècnic municipal, Ramon Teixidó Ramon, que té per objecte l'adequació d€un local d€uns 267 m2, situat en planta baixa d€un edifici d€habitatges de nova construcció, integrat per aquesta planta i tres plantes de pisos, per a destinar-lo a equipament municipal, amb un pressupost d€execució per contracte de 119.947,67 ¬ IVA inclòs, desglossat en les següents etapes:

Primera Etapa

, fase de tancament del local, amb un pressupost d€execució per contracte de 59.847,37,- Euros, IVA inclòs, que defineix i valora les obres de tancament exterior del local i la seva divisió en diferents espais.

Segona Etapa

, fase d€instal.lacions, amb un pressupost d€execució per contracte de 60.100,30,- Euros IVA inclòs, que descriu i valora les diverses instal·lacions amb les que comptarà el local, com aire condicionat, electricitat, informàtica, mesures contra incendis i robatoris, TV i aigua.

El local té accés directe a l€exterior mitjançant quatre obertures a la plaça , situada entre el carrer Càceres i Torrent de la Pólvora.

Atès que aquest projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que regulen els documents mínims que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres locals ordinàries.

Atès l'article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 37.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals sobre el procediment que s'ha d'observar per a l'aprovació dels projectes d'obres locals.

El Conseller Delegat d€Urbanisme i Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l€Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposa l€adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora ( Carrer Càceres núm. 16) ", redactat per l€arquitecte tècnic municipal Ramon Teixidó Ramon, que té per objecte l'adequació del local ubicat al carrer Càceres 16 per a destinar-lo a equipament municipal per ús polivalent, amb un pressupost de d'execució per contracte de 119.947,67,- Euros IVA inclòs, desglossat en les següents etapes:

Primera Etapa

, fase de tancament del local, amb un pressupost d€execució per contracte de 59.847,37,- Euros IVA inclòs.

Segona Etapa

, fase d€instal.lacions, amb un pressupost d€execució per contracte de 60.100,30,- Euros, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l€article 37 1.2 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment i Serveis Personals als efectes oportuns."

S'aprovà per unanimitat.

-Servei d'Urbanisme-

10 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL "TORRENT FORCAT".

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la següent proposta :

"La present proposta te per objecte l'aprovació de la urbanització del Torrent Forcat amb base a l'estudi d'inundabilitat del sector Can Quirze i al projecte d'obra d'endegament i canalització, així com la neteja dels llits dels torrents Forcat i del Castell; l'esmentat estudi ha estat redactat per l'enginyer Jordi San Millan per encàrrec de la societat municipal PUMSA, i informat favorablement des del punt de vista de planejament urbanístic, per l'arquitecte del servei.

L'any 1997 es va redactar, i posteriorment aprovar (acord de ple de 10-09-1998), un projecte d'urbanització del sector Can Quirze i un projecte complementari similar a aquest, d'endegament i canalització d'un tram del torrent Forcat.

Amb posterioritat, s'inicia una modificació puntual del pla general (aprovada definitivament el 25 de juny del 2001) i com a conseqüència es tramita un nou pla parcial (aprovat provisionalment el 5 de juliol del 2001).

En aquest nou pla parcial es modifica l'accés al sector, introduint una rotonda a l'extrem oest del sector, i això condiciona un augment del tram de canalització del Torrent Forcat, passant de 106m a 135m.

El document recull aquesta modificació ajustant-se així al pla parcial.

De conformitat amb els articles 27, 64, 65 i 70 del Text Refós Urbanístic Català, DL.1/90 de 12/7, en concordança amb el DL. 16/94 de 26/7 i tots ells adequats al que s'estableix a l'article 4 de la Llei 7/1997 de 14/4/97 de Mesures Liberalitzadores en matèria de Sòl, que modifica els articles 21.1.m), 22.2.c) i 47.3) de la Llei 7/85 de 2/4 de Bases de Règim Local.

D'acord amb el contingut dels articles 21 i 22, de la Llei de Bases, i el Decret d'Alcaldia de 19 de juliol de 1999.

En base a tots aquests antecedents i al que s'indica en els informes tècnics i jurídic adjunts, PROPOSO a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents A C O R D S :

Primer.-

Aprovar inicialment, el projecte d'urbanització d'un tram del Torrent Forcat, presentat per PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA. PUMSA-, en substitució de l'aprovat el 10 de setembre de 1998, amb un pressupost d'execució per contracte de 289.011,01 euros, amb les condicions que es fixen en l'informe tècnic i que hauran de ser complertes abans de l'aprovació definitiva del Projecte. Son les següents:

- Esmenar l'errada material al punt 3 de la memòria on es fa referència a un tram de 138m enlloc de 135m.

- Informe previ de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Segon.-

Iniciar un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipals i en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya.

Tercer.-

Demanar informe previ a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Quart.- Notificar el present acord a PUMSA, al Servei de la regidoria de Ciutat Sostenible i a aquells serveis municipals als quals s'ha demanat informe segons consta a l'expedient."

S'aprovà per unanimitat.

11 - APROVACIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT A L'APORTACIÓ MUNICIPAL EN EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ "ELS PINS II".

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la següent proposta :

"Per acord de la Comissió de Govern de data 17 de setembre de 2001 es va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de ELS PINS II (primera fase) el qual te per objecte el repartiment de les despeses de la urbanització dels vials Nord i Lleida entre els propietaris de la Unitat d'Actuació.

Per tal d'homogeneïtzar les despeses d'urbanització amb les que es van aplicar en el seu dia en ELS PINS I, l'Ajuntament va acordar l'aportació a la urbanització de EL PINS II, la quantitat de 105.293,64 euros (17.519.388 Pessetes). Concretament, en l'esmentat acord de la Comissió de Govern, de 17-9-2001, es va disposar que "Entre els tràmits de l'aprovació inicial i la definitiva, es realitzaran els tràmits necessaris davant el Servei de Gestió Econòmica per tal d'incloure la despesa de 17.519.388 PS. que en relació a les obres d'urbanització de ELS PINS II assumirà l'Ajuntament en el Pressupost Municipal per l'any 2002"

Per Decret de l'Alcalde de 12 d'abril de 2002 s'ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació. Tal i com s'exposa en l'esmentat Decret la despesa de l'aportació de la quantitat de 105.293,64 euros, s'ha de tramitar per al pressupost de l'any 2003.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa el Decret de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, de 19 de juliol de 1999, PROPOSO a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció, si s'escau, del següent A C O R D :

Aprovar la previsió de despesa de 105.293,64 euros, en concepte d'aportació de l'Ajuntament a les obres d'urbanització de ELS PINS II, aplicada al Pressupost de l'exercici de l'any 2003 (partida equivalent a la 42000-511-60100-2210 de l'any 2002), en substitució de la previsió de despesa acordada per l'exercici de 2002 en l'acord de la Comissió de Govern de data 17 de setembre de 2001."

S'aprovà per unanimitat.

-Servei de Llicències-

12 - ORDRE DE RETIRADA A "ENGLIS OPEN SCHOOL, SL. DE RÈTOL AL CARRER SANTA MARTA, 20 BAIX.

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la següent proposta :

"Per decret de 15.12.98 es va requerir a English Open School, SL perquè sol·licités llicència per la col·locació del rètol en banderola, al local del c. Santa Marta, 20, no autoritzat en la llicència concedida en exp.1997RET/0609, per la instal·lació de dos rètols dins el forat arquitectònic.

El rètol en banderola no ha estat legalitzat ni retirat.

Abans de redactar proposta d'enderroc s'ha donat audiència prèvia a la societat interessada, que no ha presentat al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol en banderola amb el nom comercial no és legalitzable per estar prohibit en l'article 19 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat.

És competència de la Comissió de Govern, en virtut de les competències delegades pel Ple de l'Ajuntament, acordar la retirada dels rètols si transcorreguts els dos mesos concedits no s'ha instat la llicència requerida o aquesta ha estat denegada.

Vistos els informes precedents; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat; i els articles 247 i 255 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 11 de gener de 2001, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.- Ordenar a English Open School, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, del local del c. Santa Marta, 20, que infringeix la normativa reguladora de la publicitat.

Segon.- Notificar l'anterior acord als interessats amb l'advertència que de no complir l'ordre en el termini concedit es procedirà a l'execució subsidiària i a iniciar expedient sancionador."

S'aprovà per unanimitat.

13 - ORDRE DE RETIRADA A COMERCIAL MARESMA, SL DE RÈTOL I PANNELL PUBLICITÀRI DE PEL·LICULES A L'AVINGUDA PUIG I CADAFALCH, 193 BAIX.

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la següent proposta :

"Per decret de 03.04.01 es va requerir a Comercial Maresma, SL, perquè sol·licités llicència per la col·locació de pannell publicitari de pel·lícules en façana, al local de l'av. Puig i Cadafalch, 193 bx.

La llicència no ha estat demanada ni els suports publicitaris no ajustats a la normativa han estat retirats.

Abans de redactar proposta d'enderroc es va donar audiència prèvia a la societat interessada. En data 05.11.01 va comunicar que procediria a la retirada del pannell i el rètol en banderola, si bé per la complexitat del pannell i la seva estructura que precisa un operari especialitzat, sol·licitava un o dos mesos per poder retirar-los.

El servei tècnic municipal ha informat que el pannell publicitari incompleix l'article 9 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, per la qual tant sols s'autoritza la col·locació de plafons en determinats punts de la ciutat i amb fins no lucratius. El rètol en banderola amb el nom comercial tampoc és legalitzable per estar prohibit en l'article 19 de la mateixa ordenança municipal.

És competència de la Comissió de Govern, en virtut de les competències delegades pel Ple de l'Ajuntament, acordar la retirada dels rètols si transcorreguts els dos mesos concedits no s'ha instat la llicència requerida o aquesta ha estat denegada.

Vistos els informes precedents; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat; i els articles 247 i 255 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 11 de gener de 2001, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.- Ordenar a Comercial Maresma, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el pannell publicitari de pel·lícules i el rètol en banderola, del local de l'av. Puig i Cadafalch, 193, baix, que infringeixen la normativa reguladora de la publicitat.

Segon.- Notificar l'anterior acord als interessats amb l'advertència que de no complir l'ordre en el termini concedit es procedirà a l'execució subsidiària i a iniciar expedient sancionador."

S'aprovà per unanimitat.

-Serveis de Manteniment-

14 - APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ON ES FIXA UNA FIANÇA ANUAL QUE LA COMPANYIA FECSA ENDESA DIPOSITARÀ A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER TAL DE GARANTIR LA BONA EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CALES I RASES QUE SÓN OBJECTE DE LLICÈNCIA MUNICIPAL.

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la següent proposta :

"Atès que l'Ajuntament de Mataró i la companyia FECSA-ENDESA col·laboren des de fa temps per desenvolupar accions encaminades a millorar el servei i la seguretat de la xarxa elèctrica.

Atès que fruit de les negociacions mantingudes entre les dues parts es va confeccionar un esborrany de Conveni de Col·laboració on es fixa una fiança anual que la companyia FECSA ENDESA dipositarà a l'Ajuntament de Mataró per tal de garantir la bona execució de les obres de cales i rases que són objecte de llicència municipal i, d'aquesta manera, cobrir els danys i perjudicis que es poden ocasionar en el domini públic i que esdevinguin d'una mala execució de les obres.

Vist els informes tècnics i jurídics que resten en l'expedient.

Vistos els articles 25.2 l) i 26 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local regulen la competència dels municipis per a prestar el servei d'enllumenat públic.

Els articles 63 i 64 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya regula l'obligatorietat dels municipis en la prestació del subministrament d'enllumenat públic.

Vist l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per obertura de clots o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda de paviment o voreres a la via pública.

El Conseller Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, proposa a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció del següents A C O R D S:

Primer.- Aprovar l'esborrany del Conveni de Col·laboració adjunt, on es fixa una fiança anual que la companyia FECSA ENDESA dipositarà a l'Ajuntament de Mataró per tal de garantir la bona execució de les obres de cales i rases que són objecte de llicència municipal i, d'aquesta manera, cobrir els danys i perjudicis que es poden ocasionar en el domini públic i que esdevinguin d'una mala execució de les obres.

Segon.-

Facultar al Sr. Fermín Manchado i Zambudio, Conseller Delegat del Departament de Serveis Municipals i Manteniment per signar el present Conveni.

Tercer.-

Notificar la present resolució a la companyia FECSA ENDESA, al Servei de Gestió Econòmica, al Servei d'Ingressos i al Servei d'Intervenció."

S'aprovà per unanimitat.

URGÈNCIA

Fora de convocatòria i prèvia declaració d'urgència, que és aprovada per unanimitat, es tractà el tema següent:

CMI SERVEIS PERSONALS

15 - PLA D'ACCIÓ PER AL CIVISME A MATARÓ.

La Sra. Consol Prados, consellera delegada d'Igualtat i Solidaritat, presenta la següent proposta:

"El civisme és aquella ètica mínima que qualsevol ciutadà hauria de subscriure, ètica, perquè sense normes morals és impossible conviure en pau i respectant la llibertat de tots, i mínima, perquè tothom pugui acceptar-la, sigui quina sigui la seva religió, procedència o ideologia.

Atès que mitjançant el pla d'acció per al civisme es vol aconseguir un acord entre tots el agents de la ciutat de Mataró per tal de poder treballar pel civisme d'una manera conjunta i aconseguir de Mataró una ciutat més cívica.

D'acord amb les atribucions que em foren conferides per decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2002,

Considero oportú de PROPOSAR a aquesta Comissió de Govern, l'adopció de l'acord següent PROPOSTA:

Primer.-

Aprovar el Pla d'acció per al civisme.

Segon.-

Donar compte d'aquest acord al Ple Municipal de l'Ajuntament."

El Sr. Salvador Milà, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, explica que donen el seu vot favorable en el benentés de què seran introduïdes les esmenes que van demanar a la Comissió Informativa.

S'aprovà per unanimitat.

Precs i Preguntes.

I, en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.