Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 7/1/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 7/1/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de gener de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 24 de desembre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de cobertura de l'assegurament de la responsabilitat civil derivat de l'ús i circulació dels vehicles a motor que composen la flota municipal, adjudicat a favor de LA ESTRELLA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, en el sentit de disminuir el seu import en la suma de 83.008.-Ptes., IVA. inclòs (498'89.-EUR.) (exp. núm. 27/2000).

4 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de servei de gestió dels centres oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet, de Mataró, a fi d'adequar la seva durada de dos anys a l'inici efectiu de la prestació (exp. 3/2001).

-Servei de Recursos Humans-

5 Aprovació de les bases de selecció per la provisió en propietat de les següents places, incloses a l'oferta pública d'ocupació aprovada per la Comissió de Govern de la Corporació per a l'any 2001:

- 1 plaça d'Arquitecte, de l'Escala d'Administració Especial, subescala tècnica, categoria titulat superior, grup A, amb nomenament de funcionari de carrera.

- 1 plaça de tècnic especialista de laboratori, de l'Escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe 'comeses especials', categoria tècnic especialista, grup C, amb nomenament de funcionari de carrera.

- 1 plaça de tècnic especialista de Joventut, grup C, per contractació laboral fix.

6 Donar compte de la Sentencia del Jutjat de lo contenciós administratiu número 2 de Barcelona, recaiguda a la demanda interposada per dos agents de la Policia Local sobre un canvi de torn de treball.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

7 Donar compte de la Sentencia del Tribunal Suprem de 14-11-2001 en relació al Recurs de Cassació nº 6705/97 interposat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Mataró i EMASA contra la sentencia de 25-2-1997 dictada en el RCA 2511/93 per la secció 2ª de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre la impugnació que va fer la Sra. Margarita Suñé Pons del Pla Especial d'Equipaments Sector C1 Cirera Nord.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.
Ma. Pau Ortillés Cadena
En dono fe