Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 8/2/99

Escoltar

Comissió de Govern 8/2/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 de febrer de 1999, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 25 de gener de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
3 Donar compte de la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciós Administratiu, declarant a l·empresa FERROVIAL apartada i desistida en el recurs presentat contra l·acord municipal de resolució del contracte administratiu de les obres de la Rambla i Plaça de Santa Anna.

4 Acceptar la subvenció de 31.500.000·- pessetes atorgada per la Direcció General del Patrimoni Cultural -Generalitat de Catalunya- dins del Programa Específic de Biblioteques (PEB 96/97) destinada a finançar el mobiliari de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

5 Aprovació Acta de recepció de les obres de remodelació del Parc del Palau, fase 1ª.

6 Aprovació Projecte complementari al Projecte de Recuperació Mediambiental, Reforestació i Millora del Parc Central, fase 2B.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
7 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació obres, 2a fase, renovació voreres.

8 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació obres, 2a fase, construcció 6a barra de nínxols del Cementiri Municipal de les Valls.

9 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació obres reforma enllumenat públic quadre ML (Barri Cerdanyola).

10 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació reforma enllumenat públic quadre U (c. Miquel Biada).

11 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació reforma enllumenat públic quadre BE (Barri Cerdanyola).

12 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació reforma enllumenat públic quadre MD (Barri Cerdanyola).

13 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació obres remodelació jardineria Parc Vista Alegre.

14 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació subministrament vestuari Policia Local.

15 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació subministrament material informàtic.

16 Adjudicació, mitjançant procediment negociat, sense publicitat, treballs campanya civisme per a l'any 1999, a l'empresa TIEMPO/BBDO pel pressupost de 10.000.000.- PTA.

17 Adjudicació, mitjançant procediment negociat, sense publicitat, direcció d'obres construcció pas subterrani de vianants ubicat entre el Port i el Centre Natació, per un pressupost de 4.983.360.- PTA.

18 Adjudicació obres projecte complementari, fase 2B, recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central a l'empresa COPCISA pel pressupost de 11.145.125.- PTA.

19 Adjudicació obres projecte complementari, 2a fase, construcció Casal d'Avis del Parc Central, a l'empresa CONSTRUCT 2000, SA pel pressupost de 6.985.138.- PTA.

20 Adjudicació contracte menor obres remodelació zona verda carrer Pineda, Lloret i Calella, a l'empresa AGROTECSA, pel pressupost de 4.987.423.- PTA.

21 Devolució de fiança d'import 2.072.254.- PTA a l'empresa ELECNOR, SA adjudicatària de les obres d'instalÙlació climatització biblioteca Pompeu Fabra.

22 Devolució fiança d'import 3.265.063.- PTA i 644.792.- PTA a l'empresa DENTELL, SL, adjudicatària obres acabats interiors Biblioteca Pompeu Fabra.

23 Devolució de fiança d'import 671.453.- PTA a l'empresa EYPAR adjudicatària subministrament i instalÙlació armaris compactes prestatgeries a la 2a planta de l'arxiu històric de can Palauet.

24 Devolució de fiança d'import 186.909.- PTA, a l'empresa LLUIS RIERA, SA adjudicatària obres soterrament línies aèries elèctriques Plaça de Cuba fins el c. Sant Benet.

25 Devolució de fiança d'import 2.296.520.- PTA i 540.583.- PTA a l'empresa EXCOVER, SA adjudicatària de les obres de construcció colÙlector a l'Av. Gatassa i Passeig Ramon Berenguer.

26 Aprovació pròrroga contracte arrendament magatzem municipal de Cabrera per l·any 1999.

27 Adjudicació contracte d·obres de millora de l·enllumenat dels carrers Ciutat de Tàrrega, Joan Tutó i Josep Goday, a favor de l·industrial JOSEP M PI I BOQUET, pel pressupost de 4.776.374·- pessetes.

28 Adjudicació contracte de subministrament d·un sistema de seguiment de vehicles de la Policia Local, a favor de l·empresa G.M.V. SISTEMAS, SA, pel pressupost de 7.621.200·- pessetes.


ÁREA SERVEIS PERSONALS
-Acció Ciutadana-
29 Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats sòcioculturals de participació ciutadana-

-Educació-
30 Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats educatives de l·any 1999 dels centres públics d·educació especial, infantil i primària, secundària obligatòria i de centres d·educació especial privats, referides a activitats extraescolars o complementàries.

31 Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats educatives de l·any 1999 dels centres públics d·educació especial, infantil i primària, referides a l·activitat de colònies escolars.

32 Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats educatives de l·any 1999 dels centre públics d·educació especial, infantil i primària i secundària obligatòria, referides a la prestació del servei de menjador escolar.

33 Sol.licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pels programes de garantia social. Convocatòria 1999.

-Agermanaments i Solidaritat-
34 Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per programes de cooperació per l·any 1999 elaborades pel servei d·Agermanaments i Solidaritat.


-Joventut-
35 Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvenció bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a activitats anuals d·educació en el lleure d·infants i adolescents.

36 Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per a casals infantils i juvenils en temps de vacances escolars d·estiu.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, quatre de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,