Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern - 9 de juny de 2001

Escoltar

Comissió de Govern - 9 de juny de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 4505/2001 de 5 de juliol

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 9 de juliol de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de juliol de 2001, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONOMICA
-Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment a la sentència recaiguda en el recurs interposat per Banco de Sabadell,S.A contra actes d'inspecció.

4 Donar compliment a la sentència recaiguda en el recurs interposat per Schlecker contra liquidacions IAE.

5 Donar compliment a la sentència recaiguda en el recurs interposat per Saba contra liquidacions IBI.


-Servei de Compres i Contractacions-

6 Adjudicació de les obres d'instal.lació de climatització a l'edifici municipal del Carreró.

7 Adjudicació de les obres de renovació de calçades dels carrers Carlemany, Lluís el Pietós, del Mar, Ronda Prim i Joan Larrea.

-Servei de Secretaria General-

8 Ratificació de l'acció administrativa interposada pel Consorci Local LOCALRET davant el Ministre d'Hisenda per exigir la correcta liquidació de la compensació substitutoria dels tributs locals de les empreses del grup Telefònica.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

9 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització Marina de Llevant.

-Servei d'Obres-
10 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep 2ª Fase, Etapa 2.

11 Aprovació i ratificació de l'acta d'autorització formalitzada amb els propietaris de la finca de la plaça Santa Maria, 7 per instalÙlar un equip tècnic destinat a l'enllumenat públic de la Basílica.

CMI DE VIA PÚBLICA

12 Donar compte de la Sentència 1163/2000 de la secció cinquena de la Sala Contenciós Administratiu del TSJC per la qual es desestima el recurs interposat per la Sra. Sonsoles Pesqueira Pujol.

13 Donar compte de la Sentència 334/2001 de la secció tercera de la Sala Contenciós Administratiu del TSJC per la qual es desestima el recurs interposat pel Sr. Antonio Luis Collet.

14 Donar compte de la Sentència 1164/2000 de la secció tercera de la Sala Contenciós Administratiu del TSJC per la qual es desestima el recurs interposat per la Sra. Ana Moleres Muruzaball en representació del Sr. Xavier Joya Morón.

-Servei de Mobilitat-
15 Aprovació inicial de projectes de regularitzacions semafòriques a les cruïlles Ronda President Tarradellas amb Carlemany, Ctra. de Cirera amb Doctor Ferran i Ronda Roca Blanca amb Tarragona.

16 Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe