Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern a celebrar el dimarts 13 d'octubre

Escoltar

Comissió de Govern a celebrar el dimarts 13 d'octubre

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 13 d'octubre de 1998, a les 9,30 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 28 de setembre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
3 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria licitació, subministrament sistema seguiment automàtic unitats motoritzades Policia Local.

4 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació subministrament vehicle grua multiús per la Policia Local.

5 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament i instàlÙlació equip integrats comunicacions per la central radio per la Policia Local.

6 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs pintura per a 1999.

7 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs fusteria durant 1999.

8 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs paleta per edificació, durant 1999.

9 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs tractament fitosanitari zones verdes i arbrat Ciutat durant 1999.

10 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs trituració resta poda arbrat durant 1999.

11 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs serralleria durant 1999.

12 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs lampisteria, durant 1999.

13 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, treballs paleta a la via pública durant 1999.

14 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, lloguer de maquinària pessant durant 1999.

15 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament àrids durant 1999.

16 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament formigó, additius i morter, durant 1999.

17 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament recanvi jardineria durant 1999.

18 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament arbres durant 1999.

19 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament gespitoses, productes fitosanitaris i adobs diversos durant 1999.

20 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament pintura durant 1999.

21 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament articles de ferreteria, durant 1999.

22 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament de terres per a jardineria durant 1999.

23 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament de recanvis per a vehicles durant 1999.

24 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament eines i recanvis per a sistemes de reg durant 1999.

25 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament material lampisteria durant 1999.

26 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament material d'obra durant 1999.

27 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament material senyalització viària vertical i horitzontal durant 1999.

28 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars, i convocatòria de licitació, subministrament asfalt durant 1999.

29 Aprovació modificació contracte subministrament mobiliari.

30 Devolució fiança d, import 122.125,- PTA, a l, empresa MOTOR MARESMA, SA, adjudicatària del contracte de subministrament vehicles per a serveis de l,Alcaldia.

31 Devolució fiança d, import 15.923.686,- PTA, a l, empresa Fomento de Obras i Construcciones, SA, adjudicatària del contracte Servei de neteja viària i recollida de brosses durant el període 1991-97.

32 Devolució fiança d, import 120.000,- PTA, a favor del Sr. Manuel Salicrú, adjudicatari del contracte redacció d'informes, dictamens i estudi avantprojectes i projectes per a la direcció d, obres relacionades amb edificis inclosos en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

33 Devolució fiança import 40.000,- PTA, a favor de la Fundació Jaume Bofill, adjudicatària contracte treballs sobre aspectes històrics i socials associacions veïns de Mataró.

34 Devolució fiança import 2.692.905,- PTA, a favor de l, empresa Contractes i Obres, SA, adjudicatària contracte construcció 3ª. barra de ninxols cementeri de Les Valls.

35 Devolució fiança import 155.446,- PTA, a l'empresa García Cano e Hijos, SA, adjudicatària del contracte treballs, construcció mur de contenció de terres Rda. Sant Oleguer.

36 Devolució fiances import ambdós de 132.243,- PTA, als Arquitectes Tècnics Jaume Graupera i Ferran Valero, adjudicataris del contracte de direcció obres reparació estructures habitatges plurifamiliars Barri de l'Esperança.

37 Devolució fiança d, import 800.000,- PTA a l,empresa VILGI,SA,adjudicatária del contracte repartiment correspondència urbana.

38 Adjudicació contracte subministrament d,un elevador per al cementiri municipal, a l,empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SA, per un pressupost de 5.452.000,- pessetes.

39 Adjudicació contracte d'obres urbanització de la Baixada Santa Anna, a l'empresa IOMSA, per un pressupost de 14.585.683,- pessetes.

40 Adjudicació contracte d,obres remodelació de l,enllumenat públic del carrer Mèxic, a l'empresa ELECTRICIDAD BOQUET, per un pressupost de 3.349.267,- pessetes.

41 Adjudicació contracte subministrament de dos vehicles tipus furgó pel Servei de Manteniment, a l'empresa GERMANS MANTE, SA, per un pressupost de 2.961.260,- pessetes.

42 Adjudicació contracte de subministrament i instal.lació de jocs infantils en zones verdes de la Ciutat, a l,empresa JUEGOS KOMPAN, SA, per un pressupost de 4.905.304,- pessetes.

43 Adjudicació contracte d,obres de reforma de l'edifici de l,antiga escola bressol de La Llàntia, a l'empresa C.V. MODOLELL, SA, per un pressupost de 13.582.753,- pessetes.

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
44 Ratificació Decret del President CMIST sobre l'aprovació de la factura d,honoraris a favor de l'arquitecte Xavier Bas Fernández pel projecte d,amoblament interior de Can Soleret per un import de 1.847.143,- ptes.

45 Aprovació factura del Grup ENHER pels treballs de condicionament de la xarxa de Baixa Tensió al carrer Lepanto.

46 Aprovació factura a favor del Grup ENHER pels treballs de condicionament de la xarxa de Baixa Tensió, soterrament línies carrer Madoz.

47 Aprovació factura de l'empresa SURROCA, SL, pels treballs d'instal.lacions d,aire condicionat a les oficines provisionals de la Policia Local.

48 Aprovació factures de l'empresa GULOBA, SL, pels treballs d'instal.lacions elèctriques a les noves oficines de la Policia Local.

49 Aprovació factures de l'empresa MUNDOR, SA, pels treballs de paletes a les oficines de la Policia Local.

50 Aprovació inicial del projecte d,urbanització de la zona verda entre el carrer Castaños i Sant Valentí.

51 Definició del projecte de construcció d'un edifici destinat a viver d'empreses al carrer Herrera, fase III instal.lacions.

-Servei de Manteniment-
52 Aprovació inicial del projecte de reforma de l,enllumenat públic dels carrers Pizarro, passatge Pizarro, Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Juan Sebastián Elcano i trams de Torrijos, Unió, Sant Cugat, Castaños i Llauder, per un import de 15.834.428,- pessetes.

ÁREA SERVEIS PERSONALS
-Serveis Socials-
53 Aprovació abonament dela quota de participació de l'Ajuntament de Mataró al Consorci de Recursos i Documentació per a l,Autonomia Personal (CRID) corresponent a l,any 1998.

ÁREA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
54 Autorització, disposició i reconeixement l'obligació de pagament d'import 1.957.015,- ptes, per la compra de 5 motocicletes Piaggio Skipper 150 per a la Policia Local .

Precs i Preguntes.


Ho mana i signa l,Alcalde-President Sr. Manuel Mas Estela, a Mataró, vuit d,octubre de mil nou-cents noranta vuit.
En dono fe
el Secretari General
Manuel Monfort Pastor