Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern del 15/11/99

Escoltar

Comissió de Govern del 15/11/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de novembre de 1999, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 2 de novembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Compres i Contractacions-
3 Aprovació modificació per l·any 1999 i pròrroga per a l·any 2000 del contracte del servei de sessions formatives d·idiomes en les escoles d·adults de Mataró.

4 Ratificació decret Conseller Delegat de Serveis Centrals, de data 29 d'octubre de 1999, de resolució del contracte del servei de manteniment de les zones enjardinades de la via Europa amb l'empresa "AGROTECSA MANTENIMIENTOS, SA" i adjudicació a l·empresa "TAHLER, SA".

5 Aprovació plecs economico-administratius i convocatoria de licitació dels treballs d·assistència tècnica, per la redacció del projecte bàsic i d·execució de l·estudi de seguretat i salut i programa de control de qualitat del pla quatriennal de renovació de paviments urbans, per un pressupost de 7.000.000·- ptes. (118/99).

6 Adjudicació per concurs de la contractació del subministrament d·un sistema de control de presència clau en mà a l·empresa SEIDOR, SA, per un pressupost de 4.248.036·- ptes.

-Gestió Tributària-
7 Acceptar el contingut de les sentències del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya núm. 658 de data 8 de juliol de 1999 i 876 de data 1 d·octubre de 1999 recaigudes en els recursos interposats per MERCEDAUTO SL i CATALANA DE RECAMBIOS, SL contra desestimació de la devolució de part de la quota de l·Impost sobre vehicles de tracció mecànica per baixa per exportació.

-Igualtat i Solidaritat-
8 Aprovar el document comptable invers relatiu al romanent no adjudicat en la convocatòria 5/99 per a programes de cooperació per l'any 1999.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
9 Donar compte de la sentència del Tribunal Suprem que no dóna lloc al recurs de cassació interposat per Isabel Guerrero, sobre suspensió obres habitatge a la ctra. de Mata km. 3.

-Servei de Llicències-
10 Aprovació subvenció a l·Escoles Pies de Catalunya per a la realització dels treballs de restauració dels elements petrics de la façana barroca de l·esglesia de Santa Anna, per un import d·1.289.267·- ptes.

-Servei de Manteniment-
11 Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de connexió amb fibra òptica de l·edifici d·Esmandies (Rda.O·Donnell) i l·Escola Universitària Politècnica de Mataró (Av.Puig i Cadafalch).

12 Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de canvi d·arbrat de la Ronda Joan Peiró.

13 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de remodelació de l·enllumenat públic del barri de la Llàntia.

14 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de pavimentació del Passatge Frederic Marés.

15 Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de paleta per al condicionament del local per al Centre Social el Palau.

16 Aprovació de l·acta de recepció del projecte de les obres de reforma de l·enllumenat públic del quadre MD al barri de Cerdanyola.

17 Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de metallisteria per al condicionament del local per al Centre Social el Palau.

18 Aprovació de l·acta de recepció de subministrament i instalÙlació de jocs infantils a les zones verdes de la ciutat de Mataró.

19 Aprovació inicial del projecte de reforma de l·enllumenat públic al quadre "U", import 5.713.832.- PTA.

20 Aprovació inicial del projecte de reforma de l·enllumenat públic al quadre "I", import 8.776.033.- PTA.

21 Aprovació inicial del projecte de reforma de l·enllumenat públic al quadre ME - MF, import 6.653.563.- PTA.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, el onze de novembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,
Manuel Monfort Pastor