Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern del 2/11/99

Escoltar

Comissió de Govern del 2/11/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Ordre del dia de la Comissió de Govern que es celebra el proper dimarts 2 de novembre de 1999, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 18 d·octubre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Compres i Contractacions-
3 Aprovació modificació contracte servei conservació i manteniment enllumenat públic, per augment punt de llum.

4 Aprovació modificació contracte subministrament hardware per any 1999.

5 Aprovació modificació contracte obres rehabilitació residència Sant Josep, 1ª fase.

6 Aprovació modificació contracte obres reurbanització carrer Lepanto des del carrer Gravina a l·Av. Maresme.

7 Aprovació modificació contracte obres millora urbana de la N-II i reordenació Rd. Barceló

8 Aprovació pròrroga contracte gestió programació formació bàsica per adults.

9 Aprovació pròrroga del contracte per la gestió de les activitats d·animació dels casals d·avis municipals.

10 Aprovació plecs i convocatoria de licitació del servei de cobertura d·assegurances per l·Ajuntament (responsabilitat civil, vehicles, accidents personal i danys patrimoni) per als anys 2000 i 2001.

11 Ratificació del decret d'Alcaldia sobre suscripció d'un conveni entre l'Ajuntament de Mataró i l'artista Josep M.Rovira-Brull, per a la transmissió de la propietat intel.lectual de l'escultura Laia l'Arquera


12 Adjudicació obres de restauració dels elements urbans, pavimentació de voreres i aplacat de murs dela Plaça Catalunya.

-Igualtat i Solidaritat-
13 Aprovar canvi destinació projectes promoguts pel Fons Català.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
14 Denegació de l· Estudi de detall parcelÙles 45 i 46 del carrer Capellanets.

15 Aprovació inicial Projecte d·urbanització UA-55 "Can Gassol".

16 Aprovació inicial Estudi de detall de la UA-38 "Can Vendrell".

17 Donar compte de la sentència del TSJC que desestima el recurs de cassació interposat pels Srs. Barnussell, contra l·aprovació inicial de la modificació del Pla especial d·equipaments de Can Solaret.

18 Aprovació inicial del Projecte d·urbanització de la UA-46, carrer Càceres.

-Obres-
19 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la Muralla Sant Llorenç, La Riera i La Rambla.

20 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de construcció d·un pas subterrani peatonal al passeig Marítim, 1ª fase.

21 Aprovar inicialment el Projecte d·urbanització del carrer Puigmal i la plaça Canigó, UA-09.


Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, el vint-i-vuit d·octubre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,

Manuel Monfort Pastor