Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern del 3 de juny de 2002

Escoltar

Comissió de Govern del 3 de juny de 2002

Dia
Hora
Lloc
Acta de la sessió
Organisme

Ordre del dia

ACTA Nº 11/2002 - SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE JUNY DE 2002.

====================================================

A la ciutat de Mataró, el dia tres de juny de dos mil dos, essent les nou hores i trenta minuts del matí, es reuneix en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Comissió de Govern, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde President,

Hi concorren els senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

En Remigio Herrero Garcia 1r. Tinent d'Alcalde

Na Pilar Gonzalez Agapito 2n. Tinent d'Alcalde

En Joan Antoni Baron Espinar 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r. Tinent d'Alcalde

Na Consol Prados Martínez 5è. Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è. Tinent d'Alcalde

En Salvador Milà i Solsona Regidor i Portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds

Assistits del Secretari General de la Corporació, Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Era excusat el Sr. Joan López Alegre, Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular.

Els assistents aconsegueixen el quorum de constitució exigit, l'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 - És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió del dia 21 de maig de 2002.

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2981/2002, DE 10 DE MAIG, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE MATARÓ DURANT L'ÈPOCA ESTIVAL DEL 2002, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 78.732'59.-EUR., IVA. INCLÒS.

Text íntegre de la Proposta :

"Per Decret 2981/2002, de 10 de maig, l'Alcalde va acordar per urgència l'inici de l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de socorrisme i salvament a les platges de Mataró durant l'època estival del 2002, disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 2981/2002, de 10 de maig, essent el seu contingut el següent:

"Vist l'escrit efectuat pel Cap de Serveis de Municipal, de data 08/05/2001, sol·licitant la tramitació de l'expedient per a la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de salvament i socorrisme a les platges de Mataró, durant l'època estival de l'any 2002, per un import total de 78.732'59.-EUR., IVA. inclòs i amb una durada del contracte des del 15/06/2002 al 16/09/2002, ambdós inclosos.

Vist l'informe efectuat pel Secretari General de data 09/05/2002, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple.

Atès que existeix consignació suficient i adequada per atendre les despeses que es meritin per aquesta contractació a la partida municipal núm. 52000/445/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici.

Atesa la urgència en l'adopció del present acord, per motius d'interès públic, a fi de poder iniciar l'execució del servei en la data prevista.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de salvament i socorrisme a les platges de Mataró durant l'època estival de l'any 2002, d'acord amb el previst a l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb una durada des del 15/06/2002 al 16/09/2002.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules econòmic administratives particulars que regirà la contractació esmentada en el punt anterior, amb una despesa total prevista per l'import màxim de 78.732'59.-EUR., IVA. inclòs.

Tercer.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a que fa referència l'apartat anterior d'aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies, comptats des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP.

Quart.- Atendre la despesa esmentada en el punt primer del present acord a càrrec de la partida pressupostària núm. 52000/445/22706 (operació núm. 200200017401) del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2002.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera reunió que celebri la Comissió de Govern."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3089/2002, DE 15 DE MAIG, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE CALÇADES ALS C/ VERGE DE GUADALUPE, LA VINYA I RDA. ALFÓNS XÈ., EL SAVI, DE MATARÓ, I ACORDAR LA TRAMITACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT EL PROCEDIMENT D'URGÈNCIA.

Text íntegre de la Proposta :

"Per Decret 3089/2002, de 15 de maig, l'Alcalde va acordar per urgència la modificació del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen la contractació de les obres de renovació de calçades dels C/ Verge de Guadalupe, la Vinya i Rda. Alfons Xè, el Savi, de Mataró, disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3089/2002, de 15 de maig, essent el seu contingut el següent:

"Vist l'informe del Cap de la secció de Planificació del Servei Municipals d'aquest Ajuntament, de data 13/05/2002, sol·licitant la modificació del plec econòmic administratiu particular que regeix la contractació de l'execució de les obres del projecte de renovació de calçades als c/ Verge de Guadalupe, la Vinya i Rda. Alfons Xè, el Savi, de Mataró, aprovat per la Comissió de Govern el passat 22/04/2002, a fi de rectificar la classificació indicada com a preceptiva per als contractistes que vulguin licitar per a l'adjudicació de les obres, i sol·licitant així mateix l'adjudicació de les obres mitjançant procediment d'ùrgència.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, en la data de 14/05/2002, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació.

Atès el disposat als arts. 71.1, 62, 25 i concordants del RDL 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprovà el text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya RESOLC:

 1. Modificar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regeix la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de calçades als c/ Verge de Guadalupe, la Vinya i Rda. Alfons Xè., el Savi, de Mataró, el qual va ser aprovat mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 22/04/2002, en el que respecta a la classificació requerida als contractistes interessats en la licitació de les obres, essent la classificació correcta requerida la G 4 A.
 2. Ratificar el contingut de la resta del contingut dels plecs esmentats en el punt anterior.
 3. Acordar la tramitació de l'adjudicació de les obres esmentades en el primer punt de la part resolutiva de la present resolució mitjançant procediment d'urgència, amb un mínim de 13 dies naturals per a la presentació de pliques pels interessats en l'adjudicació de les obres, atès que convé a l'interès públic l'acceleració de l'adjudicació per a l'execució de les obres objecte de la contractació durant els mesos d'estiu.
 4. Ratificar el contingut d'aquest acord a la propera reunió que celebri la Comissió Municipal de Govern d'aquest Ajuntament."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3191/2002, DE 17 DE MAIG, RELATIU A L'AMPLIACIÓ DE L'ADHESIÓ EFECTUADA PER L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA DURANT ELS ANYS 2002 I 2003, ADJUDICAT A FAVOR DE LA MERCANTIL HELIOS CORBELA, SL., AMPLIACIÓ LA QUAL SUPOSA UN AUGMENT DE LA CONTRACTACIÓ PER IMPORT DE 6.010'12.-EUR., IVA INCLÒS DURANT L'EXERCICI 2002 I EL MATEIX IMPORT PER A L'EXERCICI 2003 (AMPLIACIÓ TOTAL DE 12.020'24.-EUR.).

Text íntegre de la Proposta :

"Per Decret 3191/2002, de 17 de maig, l'Alcalde va acordar per urgència ampliar l'adhesió efectuada per l'Institut Municipal d'Educació al contracte de subministrament de material d'oficina durant els anys 2002 i 2003, adjudicada a favor d'HELIOS CORBELLA SL., disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3191/2002, de 17 de maig, essent el seu contingut el següent:

"Atesa la sol·licitud efectuada pel President de l'Institut Municipal d'Educació de data 26/04/2002, en el que manifesta la insuficiència de la consignació aprovada en l'adhesió de l'IME al contracte de subministrament de material d'oficina durant els anys 2002 i 2003, en el que respecta a la partida de l'IES Miquel Biada, per la qual cosa sol·licita l'ampliació dels subministraments objecte de contractació en l'import de 6.010'12.-EUR. durant el 2002, i el mateix import per al 2003.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 16/05/2002, en el que es posa de manifest la procedència i legalitat de la sol·licitud efectuada pel President de l'IME.

Atès que consta l'acceptació de l'adjudicatari, HELIOS CORBELLA, SL., a l'ampliació proposada per l'IME.

Tenint en compte que a la partida 2250/422/22000 del pressupost aprovat per l'IME per al present exercici existeix crèdit adequat i suficient per atendre les depeses que la present ampliació produeixi, essent que igualment es preveu per al proper exercici 2003 que es consigni a la partida del pressupost de l'IME abans esmentada crèdit suficient per atendre les obligacions que meriti l'ampliació acordada en la present resolució.

Atesa la urgència en la pressa de l'acord per raons d'interès públic, a fi de fer front a les necessitats de l'IES Miquel Biada respecte del subministrament de material d'oficina.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, i Decret d'Alcaldia de data 22 de juny de 1995, modificat en data 19 de juliol de 1995, RESOLC:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte de subministrament de material d'oficina, adjudicat a favor d'HELIOS CORBELLA, SL., en l'import de 12.020'24.-EUR., IVA. inclòs, dels que 6.010'12.-EUR. corresponen a la despesa prevista per a l'exercici 2002, essent que s'ha previst augmentar en el mateix import de 6.010'12.-EUR., la despesa prevista per a l'exercici 2003, atesa la manca de consignació efectuada inicialment en la partida de l'IES Miquel Biada.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 2250/422/22000 del pressupost de l'IME, d'acord amb les següents anualitats i imports:· 6.010'12.-EUR., IVA. inclòs, per a l'exercici 2002 (op. núm. 20020003773)· 6.010'12.-EUR., IVA. inclòs, per a l'exercici 2003 (op. núm. prèvia 200200000590)

Tercer.- Pel que fa a l'any 2003, supeditar l'efectivitat del contracte, conformement a allò que disposa l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient, en el pressupost municipal de 2003, per a complir les obligacions que se'n derivin.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 480'81.- EUR.

Cinquè.- Ratificar el present acord en la propera Comissió de Govern Muncipal que celebri aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE REMODELACIÓ D'UN LOCAL PER A ÚS D'EQUIPAMENT MUNICIPAL, UBICAT ENTRE ELS CARRERS CÀCERES I TORRENT DE LA PÓLVORA, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 119.947'67.-EUR., IVA. INCLÒS.

Text íntegre de la Proposta :

"Aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern de data 6 de maig de 2002, el projecte de les obres de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora.

Atès el que disposa l'art 49 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions Públiques.

Atès l'informe de la Intervenció Municipal en relació amb el finançament de l'obra, així com el del Secretari General de l'Ajuntament, en relació amb els plecs que han de servir de base a la licitació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA al la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer .- Iniciar l'expedient de contractació de les obres de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora. Segon.- Aprovar els plecs de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que regiran la contractació mitjançant concurs i procediment obert de les obres de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora, fins a un pressupost de 119.947'67 EUR, IVA inclòs, desglossat en dos lots:

 • lot 1, tancament i divisions del local: 59.847'37 euros
 • lot 2, instal.lacions: 60.100'30 euros , podent presentar les empreses concursants oferta conjunta o individualitzada per a cadascun dels 2 lots, havent de fer constar el pressupost el qual ofereix per cada un d'ells.

Tercer.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'0apartat anterior d'aquesta proposta, obrint, als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria en el BOP per a la presentació de proposicions.

Quart.- Sotmetre l'esmentada licitació a la condició suspensiva de l'aprovació definitiva del projecte aprovat incialment.

Cinquè.- Atendre la despesa a càrrec de la partida núm. 42000/463/62200 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2002 per un import de 119.947'67 euros (operació núm. 200200017978)."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL RAMAL D'ACCÉS A LA PL. FRANÇA PELS VEHICLES PROCEDENTS DE LA RONDA MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 320.983'57.-EUR.

Text íntegre de la Proposta :

"Aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern de data 22 d'abril de 2002, el projecte de les obres d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents la de la ronda Mataró.

Atès el que disposa l'art 49 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions Públiques.

Atès l'informe de la Intervenció Municipal en relació amb el finançament de l'obra, així com el del Secretari General de l'Ajuntament, en relació amb els plecs que han de servir de base a la licitació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA al la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer .-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents la de la ronda Mataró.

Segon.- Aprovar els plecs de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que regiran la contractació mitjançant concurs i procediment obert de les obres d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents la de la ronda Mataró.

Tercer.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'0apartat anterior d'aquesta proposta, obrint, als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria en el BOP per a la presentació de proposicions.

Quart.- Atendre la despesa a càrrec de la partida núm. 42000/511/60100 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2002 per un import de 320.983'57 euros (operació núm. 200200018000).

Cinquè.- Sotmetre l'esmentada licitació a la condició suspensiva de l'aprovació definitiva del projecte aprovat inicialment."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - ADJUDICACIÓ OBRES DE REPARACIÓ DE LESIONS I ADEQUACIÓ A NORMATIVA DE L'EDIFICI ALBERG DE "CAN SOLERET", DE MATARÓ.

Text íntegre de la Proposta :

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres del projecte de reparació de lesions i adequació a normativa de l'edifici alberg "Can Soleret" de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 9 de maig de 2002, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les esmentades obres a l'empresa "Construccions Antoni Gerard, SL" per un import de 65.061'29 ¬, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 51000/121/62300 del pressupost municipal de l'any 2002 hi ha consignació suficient per a atendre la despesa.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a l'Excm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reparació de lesions i adequació a normativa de l'edifici alberg "Can Soleret" de Mataró, a l'empresa "Construccions Antoni Gerard, SL" per un import de 65.061'29 ¬, IVA inclòs.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 51000/121/62300 del pressupost municipal de l'any 2002 (Operació D 200200017951 i operació A/ 200200017952).
 3. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.602'45 ¬ i pagui l'import de 76.54 ¬ corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.
 4. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 - ADJUDICACIÓ OBRES REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE "OE", SECTOR CEMENTIRI, DE MATARÓ.

Text íntegre de la Proposta :

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OE", sector Cementiri, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 22 d'abril de 2002, mitjançant el qual es proposa l'adjudicació de les esmentades obres a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" per un import de NORANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (98.164'78 ¬), IVA. inclòs.

Atesos els informes efectuats pel Cap de la Secció de Planificació i pel Cap del Servei de Manteniment, de dates 10 i 16/05/2002, en els que es considera factible l'execució de les obres amb la proposta econòmica efectuada per l'empresa proposada com a adjudicatària, i atès igualment l'escrit efectuat per Electricitat Boquet, SL., el qual va tenir entrada en el Registre General d'aquesta entitat en la data de 14/05/2002, en el que l'empresa es ratifica en l'oferta efectuada, tràmits tots ells preceptius ja que l'empresa proposada com a adjudicatària efectuà oferta immersa en pressumpció de temeritat.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 17/05/2002, respecte del tractament de l'oferta efectuada amb pressumpció de temeritat i els requisits per a l'adjudicació a favor d'aquesta.

Tenint en compte que a la partida 51000/433/61300 del pressupost municipal de l'any 2002 hi ha consignació suficient.

Atesos els arts. 86, 83 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com l'art. 109 del Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per decret 3.410/1975, de 25 de novembre.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació, mitjançant concurs, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OE", sector Vista Alegre, de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL"" per un import de NORANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (98.164'78 ¬), IVA.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 51000/433/61300 del pressupost municipal de l'any 2002 (operació núm. 200200014121).
 3. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de DINOU MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (19.632'96 ¬) i pagui l'import de CENT VUITANTA UN EUROS AMB SETANTA (181'70 ¬) corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.
 4. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - ADJUDICACIÓ OBRES REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE "OE", SECTOR VISTA ALEGRE, DE MATARÓ.

Text íntegre de la Proposta :

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OE", sector Vista Alegre, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 22 d'abril de 2002, mitjançant el qual es proposa l'adjudicació de les esmentades obres a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" per un import de VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (86.919'31 ¬), IVA. inclòs.

Atesos els informes efectuats pel Cap de la Secció de Planificació i pel Cap del Servei de Manteniment, de dates 10 i 16/05/2002, en els que es considera factible l'execució de les obres amb la proposta econòmica efectuada per l'empresa proposada com a adjudicatària, i atès igualment l'escrit efectuat per Electricitat Boquet, SL., el qual va tenir entrada en el Registre General d'aquesta entitat en la data de 14/05/2002, en el que l'empresa es ratifica en l'oferta efectuada, tràmits tots ells preceptius ja que l'empresa proposada com a adjudicatària efectuà oferta immersa en pressumpció de temeritat.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 17/05/2002, respecte del tractament de l'oferta efectuada amb pressumpció de temeritat i els requisits per a l'adjudicació a favor d'aquesta.

Tenint en compte que a la partida 51000/433/61300 del pressupost municipal de l'any 2002 hi ha consignació suficient.

Atesos els arts. 86, 83 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com l'art. 109 del Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per decret 3.410/1975, de 25 de novembre.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació, mitjançant concurs, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OE", sector Vista Alegre, de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL"" per un import de VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (86.919'31 ¬), IVA inclòs.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 51000/433/61300 del pressupost municipal de l'any 2002 (operació núm. 200200014120).
 3. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de DISSET MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (17.383'86 ¬) i pagui l'import de CENT VUITANTA UN EUROS AMB SETANTA (181'70 ¬) corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.
 4. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

11 - ADJUDICACIÓ CAMPANYA DE CIVISME DURANT L'ANY 2002.

Text íntegre de la Proposta :

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de la campanya de civisme, a Mataró, per l'any 2002.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció d'Imatge del Departament de Presidència de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentada campanya a l'empresa "Frank & Enstein ADV, SL" per un import de 83.997'37 ¬, IVA inclòs.

Tenint en compte que a les partides 13000/413/22602, 13000/445/22602, 13000/313/22602, 13000/513/22602, 13000/121/22602 i 13000/422/22602, del pressupost municipal de l'any 2002, hi ha consignació suficient:

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de la campanya de civisme, a Mataró, per l'any 2002, a l'empresa "Frank & Enstein ADV, SL" per un import de 83.997'37 ¬, IVA inclòs.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides del pressupost municipal de l'any 2002 següents:
 3. 13000/121/22602 44.931'59 ¬

  13000/313/22602 12.020'24 ¬

  13000/413/22602 6.010'12 ¬

  13000/422/22602 6.010'12 ¬

  13000/445/22602 6.010'12 ¬

  13000/513/22602 9.015'18 ¬

 4. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.359'89 ¬ i pagui l'import de 142'66 ¬ corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.
 5. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 - ADJUDICACIÓ CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS PER ALS ANYS 2002 I 2003.

Text íntegre de la Proposta :

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de la campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva de residus, a Mataró, durant els anys 2002 i 2003.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció d'Imatge del Departament de Presidència de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentada campanya a l'empresa "Serveis de l'Espectacle Focus, SA" per un import de 56.205 ¬, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 13000/445/22602 del pressupost municipal de l'any 2002 hi ha consignació suficient per a tendre la despesa de l'exercici.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern l'adopció dels següents acords:

 1. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de la campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva de residus, a Mataró, durant els anys 2002 i 2003, a l'empresa "Serveis de l'Espectacle Focus, SA" per un import de 56.205 ¬, IVA inclòs.
 2. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides del pressupost municipal següents:

Any 2002

13000/445/22602 36.060'73 ¬

Any 2003

13000/445/22602 20.144'27 ¬

 1. Pel que fa a l'any 2003, supeditar l'efectivitat del contracte, conformement a allò que disposa l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a la condició suspensiva dexistència de crèdit adequat i suficient, en el pressupost municipal de 2003, per a complir les obligacions que se'n derivin.
 2. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.248'20 ¬ i pagui l'import de 156'40 ¬ corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Recursos Humans-

13 - APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER L'ANY 2002

Text íntegre de la Proposta :

"Pel bon funcionament de la plantilla de personal d'aquesta corporació, és oportú proveir diverses places, per la seva cobertura indefinida o en propietat al llarg de l'any 2002.

La llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l'Alcalde la competència per aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació. En aquest Ajuntament, l'Alcalde ha delegat aquesta competència a la Comissió de Govern.

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb els sindicats a l'empara del que estableix l'article 32,c, de la llei 9/87 de 12 de juny d'Òrgans de Representació modificada per la llei 7/90, de 19 de juliol, i l'article 8 de l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró.

Tenint en compte l'article 22 de la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2002, l'informe jurídic precedent i la proposta d'Oferta Pública d'Ocupació del Cap de Recursos Humans, es proposa a la Comissió de Govern l'adopció dels següents A C O R D S

PRIMER.-

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2002, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER L'ANY 2002

ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI

A.- MODALITAT D'ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 1. Denominació: Auxiliar Administratiu

Subescala Auxiliar Administrativa d'Administració General.

Grup: D

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs Oposició

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 1. Denominació: Arquitecte

Subescala Tècnica.

Categoria Titulat Superior

Grup: A

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs Oposició

B.- MODALITAT D'ACCÉS LLIURE

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 1. Denominació: Economista

Subescala Tècnica.

Categoria Titulat Superior

Grup: A

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Tècnic Superior
 • Subescala de Serveis Especials.

  Classe 'Comeses Especials'

  Categoria Titulat Superior

  Grup: A

  Nombre de vacants: 2

  Sistema selectiu: Concurs Oposició

 • Denominació: Agent
 • Subescala de Serveis Especials

  Classe Policia Local i els seus vigilants'

  Escala Bàsica

  Grup: D

  Nombre de vacants: 6

  Sistema selectiu: Concurs Oposició.

  ANNEX 2.- PERSONAL LABORAL

  A.- MODALITAT D'ACCÉS PER PROMOCIÓ INTERNA

  1. Denominació: Oficial Primera
  2. Grup: C

   Nombre de vacants: 6

   Sistema selectiu: Concurs de mèrits

  3. Denominació: Oficial Segona

  Grup: D

  Nombre de vacants: 6

  Sistema selectiu: Concurs de mèrits

  B.- MODALITAT D'ACCÉS LLIURE

  1. Denominació: Animador Socio-Cultural
  2. Grup: B

   Nombre de vacants: 2

   Sistema selectiu: Concurs Oposició

  3. Denominació: Educador Social
  4. Grup: B

   Nombre de vacants: 2

   Sistema selectiu: Concurs Oposició

  5. Denominació: Peons

  Grup: E

  Nombre de vacants: 3

  Sistema selectiu: Concurs de mèrits

  SEGON.-

  Les places objecte d'oferta pública, podran ser augmentades en un 10 % addicional per decret, en el moment de la convocatòria i abans del començament de les proves selectives, en els termes establerts a l'article 89, 69.2 i 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels Ens Locals.

  TERCER.-

  A aquelles convocatòries on així es prevegi, els qui, un cop superats tots els requisits del procés selectiu quedin dins del 10% addicional seran nomenats quan es creï vacant.

  QUART.-

  Aquelles places que siguin de promoció interna si, un cop finalitzat el procés de selecció quedessin desertes, es podran tornar a convocar per la modalitat d'accés lliure.

  CINQUÈ.-

  Publicar íntegrament el present acord al D.O.G.C., B.O.P. i B.O.E. i comunicar-la a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  14 - APROVACIÓ BASES GENERALS MODELS A I B FITXES TÈCNIQUES DE CADA PROCÉS SELECTIU, QUE INCLOU LA CONVOCATÒRIA DE 6 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL I 2 PLACES DE TÈCNIC SUPERIOR.

  Text íntegre de la Proposta :

  "La Comissió de Govern de la Corporació, en sessió de data 3 de juny de 2002, ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2002, on es preveu cobrir les següents places:

  Nombre

  PLACES

  MODALITAT

  ACCÉS

  FITXA TÈCNICA

  1

  Auxiliar Administratiu

  Concurs Oposició

  Promoció interna

  01

  1

  Arquitecte

  Concurs Oposició

  Promoció interna

  02

  1

  Economista

  Concurs Oposició

  Lliure

  03

  1

  Tècnic Superior

  Concurs Oposició

  Lliure

  04

  1

  Tècnic Superior

  Concurs Oposició

  Lliure

  05

  6

  Agents de la Policia Local

  Concurs Oposició

  Lliure

  06

  6

  Oficial Primera

  Concurs de mèrits

  Promoció interna

  07

  6

  Oficial Segona

  Concurs de mèrits

  Promoció interna

  08

  2

  Animadors sòcio-culturals

  Concurs Oposició

  Lliure

  09

  2

  Educadors socials

  Concurs Oposició

  Lliure

  10

  3

  Peons

  Concurs de mèrits

  Lliure

  11

  L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

  L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Comissió de Govern. Per tant,

  PROPOSO a la Comissió de Govern l'adopció del següent ACORD:

  1. Aprovar les bases generals de selecció que s'adjunten, models A i B, que regularan els processos de selecció de les places que conformen l'Oferta Pública d'Ocupació, així com les 11 fitxes tècniques que contenen, una per cada procés selectiu.
  2. Convocar proves selectives per proveir en propietat les següents places:

  • 6 places d'agent de la policia local, subescala de serveis especials, classe Policia i els seus vigilants', escala Bàsica, grup D, per concurs oposició lliure.
  • 2 places de tècnic superior, subescala de serveis especials, classe comeses especials' categoria Titulat Superior, grup A, adscrites al servei de Recursos Humans, Departament d'Interior i Hisenda, per concurs oposició lliure.

  1. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al D.O.G.C., en el benentés que, si durant aquests vint dies es presenten al·legacions contra les bases, es tornarà a obrir nou termini de presentació de sol·licituds.
  2. Publicar les bases generals, models A i B, les fitxes tècniques i la convocatòria íntegrament al B.O.P , i en extracte al B.O.E. i al D.O.G.C. i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general coneixement."

  El Sr. Salvador Milà, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, demana que a les Bases es faci una reserva del 5% de les places per a persones discapacitades, tal com preveu l'acord de condicions de treball del personal funcionari i el Conveni vigent, i d'altra banda que es suprimeixi el tope de 55 anys per a accedir a la funció pública, seguint les recomanacions del Parlament Europeu. El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, respon que la referència a la reserva del 5% no s'ha tingut en compte per quant l'Ajuntament en el seu conjunt ja té un 2% del personal d'aquestes característiques i per tant compleix els mínims establerts legalment. Pel que fa a la edat de 55 anys per accedir a la funció pública accepta l'esmena anterior.

  El Sr. Milà demana que la motivació que ha fet el Sr. Bassas per justificar l'incompliment de la reserva del 5% per a discapacitats figuri a les Bases que s'aproven.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  15 - RATIFICAR BASES-CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR ADSCRITA AL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE, CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL PER OBRA I SERVEI.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Per decret 3073/2002 de 14 de maig, el Sr. Alcalde va resoldre per urgència aprovar les bases i convocatòria per cobrir una plaça de tècnic superior, adscrita al Servei d'Informació de Base, amb contractació laboral temporal fora de plantilla, per obra i servei. En el mateix Decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a adoptar l'acord, encara que la matèria en qüestió fos competència de la Comissió de Govern.

  En conseqüència el conseller delegat de Serveis Centrals, proposa a la Comissió de Govern l'adopció del següent acord:

  UNIC.-

  Ratificar el decret 3073/2002 de 14 de maig que en la seva part dispositiva resolia el següent:

  "Primer.- Aprovar les bases de selecció per poder procedir a la contractació temporal durant un període aproximat d'un any i fora de plantilla, d'un Tècnic Superior, per una obra i servei determinat consistent en la coordinació del Projecte Nou Model Gestió de la Informació.

  Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

  Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 20 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al B.O.P, considerant que si durant aquest es presentessin al·legacions contra les bases i s'estimessin, es tornaria a obrir nou termini de convocatòria.

  Quart.- Elevar aquesta Resolució a la Comissió de Govern per la seva ratificació "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  16 - RATIFICAR BASES-CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES DE TÈCNIC MIG I UNA DE TÈCNIC ESPECIALISTA ADSCRITES AL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE, CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL PER ACUMULACIÓ DE TASQUES.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Per decret 3072/2002 de 14 de maig, el Sr. Alcalde va resoldre per urgència aprovar les bases i convocatòria per cobrir una plaça de tècnic mig i una de tècnic especialista, adscrites al Servei d'Informació de Base, amb contractació laboral temporal fora de plantilla, per acumulació de tasques. En el mateix Decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a adoptar l'acord, encara que la matèria en qüestió fos competència de la Comissió de Govern.

  En conseqüència el conseller delegat de Serveis Centrals, proposa a la Comissió de Govern l'adopció del següent acord:

  UNIC.-

  Ratificar el decret 3072/2002 de 14 de maig que en la seva part dispositiva resolia el següent:

  "Primer.- Aprovar les bases de selecció per poder procedir a la contractació temporal durant sis mesos i fora de plantilla, d'un tècnic mig i d'un tècnic especialista, per un problema d'acumulació de tasques creat per la implantació del projecte Nou Model de Gestió de la Informació.

  Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

  Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 20 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al B.O.P, considerant que si durant aquest es presentessin al·legacions contra les bases i s'estimessin, es tornaria a obrir nou termini de convocatòria.

  Quart.- Elevar aquesta Resolució a la Comissió de Govern per la seva ratificació "

  "Per decret 3390/2002 de 27 de maig, el Sr. Alcalde va resoldre per urgència aprovar les bases i convocatòria per cobrir una plaça de tècnic mig, adscrita al Servei d'Informació de Base, amb contractació laboral temporal fora de plantilla, per acumulació de tasques. En el mateix Decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a adoptar l'acord, encara que la matèria en qüestió fos competència de la Comissió de Govern.

  En conseqüència el conseller delegat de Serveis Centrals, proposa a la Comissió de Govern l'adopció del següent acord:

  UNIC.-

  Ratificar el decret 3390/2002 de 27 de maig que en la seva part dispositiva resolia el següent:

  "Primer.- Aprovar les bases de selecció per poder procedir a la contractació temporal durant sis mesos i fora de plantilla, d'un tècnic mig, per un problema d'acumulació de tasques creat per la implantació del projecte Nou Model de Gestió de la Informació.

  Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

  Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 20 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al B.O.P, considerant que si durant aquest es presentessin al·legacions contra les bases i s'estimessin, es tornaria a obrir nou termini de convocatòria.

  Quart.- Elevar aquesta Resolució a la Comissió de Govern per la seva ratificació "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  CMI SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  17 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE COMPLEMENTARI AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA TOMÁS I VALIENTE.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Vista l'anterior Acta de recepció relativa a les obres del Projecte complementari al Projecte de reurbanització de la de la plaça Francisco Tomas y Valiente, formalitzada en data 19 de març de 2002 pel conseller delegat d'Urbanisme i Obres, Arcadi Vilert Soler, pel conseller delegat de Manteniment i Serveis Municipals, Fermín Manchado Zambudio, pel cap del Servei d'Obres, Lluís Gibert Fortuny, per l'arquitecta directora de les obres, Ma Dolors Periel Piquer, pel cap del Servei de Manteniment, Joan Campmajó Sebastià i pel Sr. Josep Singla Barceló, en representació de l'empresa adjudicatària PROINOSA.

  Atesos els articles 110 i 147 Del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre el compliment dels contractes d€obres i els efectes de la recepció i el termini de garantia d'aquestes respectivament.

  El conseller delegat d'Urbanisme i Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo els següents A C O R D S:

  Primer.- Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres del Projecte complementari al Projecte de reurbanització de la de la plaça Francisco Tomas y Valiente, formalitzada en data 19 de març de 2002 pel conseller delegat d'Urbanisme i Obres, pel conseller delegat de Manteniment i Serveis Municipals, pel cap del Servei d'Obres, per l'arquitecta directora de les obres, pel cap del Servei de Manteniment i pel representant de l'empresa adjudicatària PROINOSA i donar per rebudes i liquidades dites obres per la quantitat de 70.296,10 ¬, IVA inclòs, que correspon a l'import facturat per l'empresa adjudicatària 69.993.- ¬, IVA inclòs, més les despeses de control de qualitat 303,10 ¬, IVA inclòs.

  Segon.-

  Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària , a la Intervenció de Fons Municipals, al Servei de Compres i Contractacions, al Servei de Manteniment i al Servei de Gestió Econòmica Secció de Patrimoni-."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU VIAL A CAN VILARDELL.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Examinat el "Projecte constructiu de nou vial a Can Vilardell", redactat pels serveis tècnics municipals, que té per objecte la definició d'un nou vial dins de la zona verda de la urbanització de Can Vilardell de Mataró, que uneixi els carrers Tramuntana i el Garbí, amb un pressupost d€execució per contracte de 59.985,50 ¬ IVA inclòs i de 63.731,78 ¬ IVA inclòs de pressupost de coneixement de l€Administració.

  Aquest nou carrer, de 150 metres de llarg, permetrerá tancar una anella viària pel trànsit rodat i peatonal, que millorarà sensiblemt la mobilitat del conjunt de la urbanització.

  Atès que aquest projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que regulen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres locals ordinàries.

  Atès l'article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el procediment al que s€ha d€ajustar l€aprovació dels projectes d€obres.

  Atès l€article 37 del Reglament d€Obres i Serveis sobre la tramitació dels projectes d€obres locals ordinàries i el procediment a observar per a la seva aprovació.

  El Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l€Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposa l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte constructiu de nou vial a Can Vilardell", redactat pels serveis tècnics municipals, que té per objecte la definició d'un nou vial dins de la zona verda de la urbanització de Can Vilardell de Mataró, que uneix els carrers Tramuntana i el Garbí, amb un pressupost d€execució per contracte de 59.985,50 ¬ IVA inclòs i de 63.731,78 ¬ IVA inclòs de pressupost de coneixement de l€Admistració.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer.-

  Comunicar els anteriors acords als departaments municipals de Manteniment i Serveis Públics i Via Pública als efectes oportuns."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  19 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'APARCAMENT SUBTERRANI A L'UA-27, ENTRE ELS CARRERS SOLÍS, FLORIDABLANCA, CAMPMANY I PRAT A MATARÓ, FASE 1.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Exami nat el "Projecte bàsic i d€execució per a la construcció d€aparcament soterrani a la Unitat d€Actuació 27, entre els carrers Solís, Floridablanca, Capmany i del Prat, a Mataró, FASE 1" , redactat per l€arquitecte Miquel Brullet Tenas per encàrrec de PUMSA , que té per objecte la definició d'un nou aparcament soterrat a construir a l€interior de l€illa formada pels carrers Antoni Capmany, Floridablanca i Solís, d€una superfície de 822,36 m2 en una sola planta, amb un pressupost d€execució per contracte de 316.011,13 ¬ IVA inclòs i de 335.243,13 ¬ IVA inclòs de pressupost per a coneixement de l€Administració.

  Atès l€informe, d€examen previ del projecte, emès en data 24 de maig de 2002 pel cap del servei d€Obres, l€arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, manifestant que es pot aprovar inicialment l€esmentat projecte, però que abans de l€aprovació definitiva, s€haurà de completar la documentació tècnica que figura en el projecte amb la que especifica i concreta en el mateix informe.

  Atès que aquest projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que regulen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres locals ordinàries.

  Atès l'article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el procediment al que s€ha d€ajustar l€aprovació dels projectes d€obres.

  Atès que s€ha donat compliment a l€article 36 del Reglament d€Obres i Serveis sobre l€examen previ dels projectes quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

  Atès l€article 37 del Reglament d€Obres i Serveis sobre la tramitació dels projectes d€obres locals ordinàries i el procediment a observar per a la seva aprovació.

  El Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l€Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposa l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i d€execució per a la construcció d€aparcament soterrani a la Unitat d€Actuació 27 , entre els carrers Solís, Floridablanca, Capmany i del Prat, a Mataró, Fase 1", redactat per l€arquitecte Miquel Brullet Tenas, que té per objecte la definició d€un nou aparcament de 822,36 m2 soterrat a construir a l€interior de l€illa formada pels esmentats carrers, amb un pressupost d€execució per contracte de 316.011,13 ¬ IVA inclòs i de 335.243,13 ¬ IVA inclòs de pressupost de coneixement de l€Administració.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents.

  Tercer.-

  Requerir a PUMSA i a l€arquitecte Miquel Brullet Tenas la documentació tècnica que s€esmenta en l€informe adjunt, emés en data 24 de maig d€enguany pel cap del servei d€Obres, necessària per a procedir a l€aprovació definitiva del projecte.

  Quart.-

  Donar trasllat dels anteriors acords al servei de Llicències conjuntament amb un exemplar del projecte als efectes de tramitar i lliurar la corresponent llicència d€activitats."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  -Servei d'Urbanisme-

  20 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ "CAN QUIRZE" (CONJUNT ÀMBIT PLA PARCIAL I UNITAT D'ACTUACIÓ).

  Text íntegre de la Proposta :

  "Promocions Urbanístiques de Mataró SA-PUMSA-, en la seva qualitat d'empresa municipal encarregada de la gestió urbanística de la Unitat d'Actuació 72 i Sector del Pla Parcial de CAN QUIRZE , ha presentat el Projecte d'Urbanització conjunt dels dos àmbits, pel seu tràmit. Aquests dos àmbits de planejament, s'executaran conjuntament pel sistema de cooperació.

  L'objecte d'aquest projecte es la definició de totes les obres que s'han de realitzar per la correcta urbanització de la unitat d'actuació 72 i el Pla Parcial de Can Quirze, que encara que formin dues zones administrativament i urbanística diferenciades, formen part d'una mateixa àrea funcional, amb totes les infrastructures de carrers i serveis entrellaçats.

  Malgrat aquesta unitat de projecte, s'han efectuat els amidaments i pressupostos diferenciats per a cada una de les dues zones (una es sòl urbà i l'altre es sòl urbanitzable programat, amb pla parcial pendent d'aprovació definitiva) per tal de facilitar la seva inclusió en els corresponents projectes de reparcel.lació.

  Actualment l'àrea de la unitat d'actuació ja està urbanitzada, encara que el seu estat es molt deficient. La xarxa de clavegueram a través del Torrent d'en Forcat aboca directament al mar, la xarxa d'aigua no està connectada a la xarxa de subministrament públic ni te secció suficient per a la instal·lació d'hidrants, les xarxes elèctriques i de telefonia son aèries i la zona està travessada per dues línies aèries de mitja tensió, l'enllumenat públic es deficient i no compleix la normativa vigent i no hi ha xarxa de gas. L'altra part, l'àmbit del Pla Parcial , està actualment ocupada per terrenys de cultiu i ha estat objecte de planejament mitjançant el "Pla Parcial de CAN QUIRZE".

  El projecte d'urbanització estableix una servitud de pas de 3 metres d'amplada sobre quatre finques per tal de connectar les xarxes d'aigua i clavegueram al sistema general. Les quatre finques estan situades fora del sector i seran objecte de indemnització, segons les valoracions establertes en el propi projecte d'urbanització, a traves del projecte de reparcel.lació.

  El projecte d'urbanització, ha sigut informat per un total de sis serveis municipals, els quals estableixen un seguit de condicions que s'han d'incloure en el mateix abans del tràmit de l'aprovació definitiva.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vista la documentació precedent i el que disposen els articles 26, 66, 64, 65 i 70 del Text Refós Urbanístic Català (DL. 1/90 de 12/7) en concordança amb el DL. 16/94 de 26/7, 21, 22 i 43.2 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 2 /4 i el Decret de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, de 19/7/1999, PROPOSO a la Comissió de Govern municipal l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S :

  PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació 72 i Pla Parcial "Can Quirze", presentant per PUMSA, amb un pressupost global de licitació, desglossat per àmbits de:

  2.248.803,000 Euros per l'àmbit de la UA-72

  3.676.353,000 Euros per l'àmbit del Pla Parcial CAN QUIRZE

  i amb les condicions següents:

  1. Abans de l'aprovació definitiva s'haurà de presentar el document, per quadruplicat, i rectificat en el sentit que s'indica en els 6 informes tècnics adjunts a la present proposta. Juntament amb el projecte rectificat, s'haurà d'aportar el vist i plau dels tècnics dels serveis municipals que han establert les condicions en els respectius informes, segons el detall següent:

  Pel Servei d'Obres: Ferran Aparicio

  Pel Servei de Serveis Municipals: Josep Lloveras

  Pel Servei de Manteniment: Joaquim Sendra

  Pel Servei d'Urbanisme: Eva Maeso

  Per la Secció de Circulació: Josep Ninou

  Per Aigües de Mataró SA : Feliu Castellà

  2. El document del projecte d'urbanització degudament rectificat, s'haurà de presentar també en suport informàtic, d'acord amb el que s'indica a l'informe adjunt.

  L'aprovació definitiva del projecte d'urbanització, pel que fa a l'àmbit del Pla Parcial, restarà subordinada a l'aprovació definitiva del Pla Parcial de CAN QUIRZE, actualment en tràmit.

  SEGON.-

  Demanar informe previ a l'Agencia Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.


  TERCER.- Iniciar un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, i en el tauler d'edictes municipals.

  QUART.- Notificar el present acord als propietaris afectats així com als propietaris de les 4 finques situades fora del sector, sobre les que s'ha de constituir la servitud. Notificar-lo també a PUMSA, al Servei d'Obres, al Servei de la Manteniment, al Servei de Serveis Municipals, a la Secció de Circulació, a AIGÜES DE MATARO SA i al Servei de Llicències."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  21 - ACCEPTACIÓ DE LA SENTÈNCIA 359 DE 11.04.2000 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER "TALLERES LLORENÇ PLANAS SL, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL (SECTOR QUINTANA-ANTONI PUIGBLANC).

  Text íntegre de la Proposta :

  "La Secció Tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat Sentència nº 359 de 11/4/2002, que DESESTIMA el recurs contenciós administratiu, interposat per Talleres Llorens Planas SL, contra la resolució de 12/12/1996 del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per la que es va aprovar definitivament la revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró, i contra la resolució de 3/4/1997, del mateix departament, que va donar conformitat al Text Refós de la mateix Revisió del Pla General.

  L'objecte d'aquest recurs era la pretensió d'anul·lació de les resolucions indicades en relació al Sector de Remodelació 5-08 "Sector Quintana-Antoni Puigblanc" que en sòl urbà, preveu la cessió d'uns 2.311 m2., equivalents a un 42% de la superfície, amb els corresponents costos d'urbanització a càrrec dels propietaris i amb transformació dels usos industrials existents a residencials, mitjançant Pla Especial, pretenent, a més a més de l'anul·lació de la figura de planejament impugnada, que el règim de cessions previst sigui substituït per l'expropiació del sòl afectat i que els costos d'urbanització corresponents, vagin a càrrec de l'administració municipal.

  El Tribunal considera que els arguments i pretensions de la part actora son inviables, ja que (en cita textual) :

  "El tractament igualitari que predica per altres supòsits, sense baixar a les especificitats industrials o/i residencials, no te la deguda cobertura jurídica ni respon a elements fàctics degudament contrastats i posats de manifest.

  En el procés no s'ha posat en qüestió de forma eficaç que els espais lliures que es discuteixen formin part del sistema de parcs i jardins, sense arribar a la rellevància d'un veritable Sistema General que conformi l'estructura general i orgànica del Pla General, pel que s'ha d'estar a la cobertura que estableix l'article 23.2.1.c) en relació amb l'article 120.3 del RDL 1/90 de 12 de juliol, pel que s'aprova el text Refós dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i disposicions concordants, sense que s'arribi a aconseguir la denominada i defensada "veritable actuació aïllada encoberta per obrir un espai lliure" i tot això als efectes del futurible Pla Especial que es preveu.

  L'espai lliure que es qüestiona, te una rellevància que pot anar mes enllà de l'àmbit previst per la seva gestió urbanística. Ara be, en els termes ja citats de l'article 120.3 i per la matèria de parcs i jardins de la naturalesa que ja s'ha indicat, no hi ha res a dir en relació al règim urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta establert."

  La Sentència es totalment favorable a l'Ajuntament i per tant no procedeix la interposició de cap recurs.

  Per tot el que s'ha exposat el Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres PROPOSO A LA COMISSIÓ DE GOVERN, l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència número nº 359 de 11/4/2002, de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que DESESTIMA el recurs contenciós administratiu, interposat per Talleres Llorens Planas SL, contra la resolució de 12/12/1996 del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per la que es va aprovar definitivament la revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró, i contra la resolució de 3/4/1997, del mateix departament, que va donar conformitat al Text Refós de la mateix Revisió del Pla General.

  Segon.-

  Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

  Es donaren per assabentats.

  22 - ACCEPTACIÓ DE LA SENTÈNCIA 358 DE 11.04.2002 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JOSÉ GUILLERMO MONTES I ELISA VIZA, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL (PEMU-08 L'ANXANETA).

  Text íntegre de la Proposta :

  "La Secció Tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat Sentència nº 358 de 11/4/2002, que DESESTIMA el recurs contenciós administratiu, interposat per José Guillermo Montes Carvajal i Elisa Viza March contra l'acord del Ple Municipal de 22/4/1996, pel que es va aprovar provisionalment la revisió del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, contra la resolució de 12/12/1996 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per la que es va aprovar definitivament la Revisió del Pla General i contra la resolució de 3/4/1997 del mateix òrgan, per la que es va aprovar el Text Refós de la indicada revisió del Pla General d'Ordenació Municipal de Mataró.

  L'objecte d'aquest recurs era la pretensió dels recurrents de que el Tribunal declarés que no eren ajustades a dret les resolucions impugnades en el que es refereix a l'afectació d'una franja de 8 metres d'ampla de la part posterior del pati de la seva propietat situat dins del PEMU 08 "L'ANXANETA", ja que la indicada afectació s'havia produït entre el tràmit de l'aprovació inicial i de l'aprovació provisional, sense publicació ni notificació als afectats, provocant una absoluta inseguretat jurídica.

  El Tribunal considera, en la seva Sentència que l'acord d'aprovació provisional de la revisió del Pla General es un acte de tràmit no qualificat i inimpugnable en la via contenciosa administrativa i que la manca de notificació personal de l'acord d'aprovació provisional a la part actora, no constitueix cap vulneració de norma legal o reglamentaria ja que aquesta exigència de notificació no te cobertura legal ni reglamentaria i està prevista per altres figures de planejament alienes a la revisió del Pla General que es qüestiona.

  La Sentència també descarta l'apreciació de modificacions substancials que mereixin un nou tràmit d'informació pública, d'acord amb el que preveu l'article 6.1 del Decret 146/1984 de 10/4 pel que s'aprova el reglament que desenvolupa la llei 3/84 de 9/1 de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.

  Finalment, pel que fa a l'argument de falta de motivació o de justificació per l'afectació urbanística dels terrenys de l'actora que passen a formar part del PEMU 08 "Sector l'ANXANETA", el Tribunal estima que els arguments i raons donades per la defensa de l'Ajuntament son totalment suficients i acceptables i en cap cas desvirtuades per la part actora.

  La Sentència es totalment favorable a l'Ajuntament i per tant no procedeix la interposició de cap recurs.

  Per tot el que s'ha exposat el Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres PROPOSO A LA COMISSIÓ DE GOVERN, l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència número 358 de 11/4/2002 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha desestimat el recurs contenciós administratiu nº 1296/97, interposat per José Guillermo Montes Carvajal i Elisa Viza March, contra l'acord d'aprovació provisional (22/4/96), resolució d'aprovació definitiva (12/12/96) i resolució d'aprovació del Text Refós (3/4/97), tots referits a la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró.

  Segon.-

  Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

  Es donaren per assabentats.

  23 - ACCEPTACIÓ DE LA SENTÈNCIA 380 DE 11.04.2002 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER Mª ASUNCIÓN BADA VILELLA, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL (UA Nº 12 I TURÓ D'ONOFRE ARNAU).

  Text íntegre de la Proposta :

  "La Secció Tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat Sentència nº 380 de 18/4/2002, que DESESTIMA el recurs contenciós administratiu, interposat per Maria Asunción Bada Vilella, contra les resolucions de 12/12/1996 i 3/4/1997 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per les que es va aprovar definitivament la Revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró i el seu Text Refós, respectivament.

  L'objecte d'aquest recurs era la pretensió d'anul·lació de les resolucions indicades, qüestionant els punts següents:

  1. Improcedència de les cessions obligatòries i gratuïtes corresponents a Sistemes Generals (xarxa viària bàsica) respecte a la unitat d'actuació 12.
  2. Per la mateixa unitat d'actuació nº 12 i per l'Avinguda Puig i Cadafalch es improcedent el nombre màxim de plantes fixades pel Pla General (PB+5PP), ja que l'amplada del carrer es superior a 30 m, corresponent-li una alçada de PB-6PP i a més a més, el Pla General anterior preveia PB+7PP.
  3. No es pot ordenar el Parc Forestal "Turó d'Onofre Arnau" a través d'un Pla Especial de Reforma Interior, per no tractar-se de sol urbà.

  El Tribunal considera que els arguments i pretensions de la part actora son inviables, pels motius següents:

  No s'acredita a la demanda que l'avinguda Puig i Cadafalch quedi configurada en el Pla General com un estricte Sistema General de Comunicacions, acreditant-se únicament que es tracta de completar la Xarxa Viària Bàsica de la ciutat, completant-la amb els desenvolupament viari corresponent.

  Pel que fa a les al·legacions relatives al nombres màxim de plantes, alçada màxima reguladora, edificabilitat sobre rasant i el manteniment de l'ordenació urbanística anterior, el Tribunal estima que quan es tracta d'una revisió o modificació del planejament urbanístic, la situació anterior no s'erigeix, de cap manera, com a dret adquirit i per tant, es susceptible d'alteració.

  Per tant s'ha d'estar als nous requeriments urbanístics que resultin degudament justificats i motivats i en el present cas no s'ha acreditat que l'administració hagi desbordat els límits de la potestat discrecional del planejament. No es contradictòria l'amplada del carrer entre 20 i 30 metres- amb el nombre de plantes establertes (PB+5PP) i l'alçada màxima reguladora de 19 metres.

  Pel que fa a la reivindicació relativa al Turó d'Onofre Arnau, al tractar-se de sòl no urbanitzable, sistema Parcs Forestals Periurbans Clau U, el Tribunal estima correcta la regulació que fa l'article 253 de la normativa urbanística i per tant s'ha de regular a través d'un pla especial

  La Sentència es totalment favorable a l'Ajuntament i per tant no procedeix la interposició de cap recurs.

  Per tot el que s'ha exposat el Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres PROPOSO A LA COMISSIÓ DE GOVERN, l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència nº 380 de 18/4/2002, de la Secció Tercera de la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que DESESTIMA el recurs contenciós administratiu, interposat per Maria Asunción Bada Vilella, contra les resolucions de 12/12/1996 i 3/4/1997 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per les que es va aprovar definitivament la Revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró i el seu Text Refós, respectivament.

  Segon.-

  Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

  Es donaren per assabentats.

  24 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA QUE ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER "FINCAS DORDA SA." CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL (LA FORNENCA I CINC SÈNIES) I INTERPOSAR RECURS DE CASSACIÓ.

  Text íntegre de la Proposta :

  "La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per Sentencia 372 de 12/4/2002, va estimar parcialment la demanda interposada per la societat FINCAS DORDA SA, contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, deixant sense efectes la delimitació de la Unitat d'Actuació 36 i la qualificació de la denominada "finca Dorda"(situada a l'àmbit de les Cinc Sènies), per no ser conforme a dret.

  El Recurs Contenciós Administratiu 1338/1997, interposat per Fincas Dorda, S.A, reivindicava, pel que fa a la UA-36 La Fornenca, la nul·litat de la delimitació de la referida unitat d'actuació en entendre que entre la regulació del text aprovat definitivament i l'aprovat inicialment existien modificacions substancials, per entendre també que s'incomplia el principi d'equidistribució de beneficis i càrregues i per la improcedència de la cessió de les zones verdes i espais lliures a càrrec de la UA.

  La Sentència, desprès d'analitzar la prova pericial practicada, constata la improcedència de la delimitació de la UA 36 La Fornenca, per ser inviable econòmicament.

  Respecte a la regulació aplicable a la "Finca Dorda", l'objecte del recurs era oposar-se a la classificació atorgada a la finca per la Revisió del PGO de Mataró -sòl no urbanitzable-, així com a la qualificació urbanística atorgada a la mateixa Clau 7a, de desenvolupament agrícola-.

  La Sentència no incideix en el tema de la classificació urbanística de la finca, però en canvi, sí que analitza el tema de la seva qualificació urbanística, entenent que l'atorgada per la Revisió del PGO de Mataró no és la procedent.

  Segons es desprèn de l'informe de la Lletrada que va defensar els interessos municipals en aquest procés, la Sentència es susceptible de ser recorreguda en Cassació per unificació de doctrina autonómica, si be la part relativa a la UA-36 es ajustada a Dret i no resulta procedent ni viable jurídicament procedir a la seva impugnació.

  Pel que fa a la part relativa a la Finca Dorda, en canvi, s'entén que la Sentència efectua una anàlisi parcial del Dictamen pericial de l'Enginyer Tècnic Agrícola emes en el procés i no té degudament en compte la realitat física de la finca actualment conreada en gran part i regada pels pous existents dins de la mateixa finca-, ni la de l'entorn o àmbit en què s'ubica àmbit de desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies-, ni molt menys atén a la potestat discrecional de l'Administració en matèria de planejament. Per altra banda, el contingut de la mateixa, te una important transcendència pel que fa al desenvolupament de l'àmbit de les Cinc Sènies.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent, el que disposa l'article 97 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i en virtut de les competències delegades a la Comissió de Govern per Decret d'Alcaldia de 19 de juliol de 1999, PROPOSO a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció, si s'escau dels següent ACORDS:

  PRIMER.- Donar-se per assabentada de la Sentencia de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per nº 372 de 10/4/2002.

  SEGON.-

  Interposar davant la secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, RECURS DE CASSACIÓ per unificació de doctrina autonòmica contra la Sentencia nº 372, dictada el 12 d'abril de juliol de 2001, per la mateixa Secció, Sala i Tribunal, per la que s'estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per FINCAS DORDA SA, contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d'Ordenació Municipal (àmbit de la UA-36 LA FORNENCA i àmbit de la "finca Dorda" situada a les Cinc Sènies).

  TERCER.-

  Designar a l'Advocada Àngels Gil-Vernet i Huguet, per la representació i defensa municipal en aquest procés.

  QUART.-

  Notificar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

  Es donaren per assabentats.

  Tot seguit el Sr. Salvador Milà abandona la sessió.

  25 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL "CAN SERRA".

  Text íntegre de la Proposta :

  "El 24 de maig de 2001, l'arquitecte Javier Comella, en representació de la Junta Gestora del Pla Parcial CAN SERRA, va presentar dos documents tècnics d'un avanç de Pla Parcial del Sector CAN SERRA, demanant informe previ en relació a les propostes plantejades en el mateix. El document va ser informat per l'arquitecte cap de Planificació Urbanística i tot seguit es va demanar informe al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

  El 26/11/2001 va entrar a l'Ajuntament l'informe dels tècnics de la Generalitat, establint algunes modificacions a la proposta presentada. El contingut de l'informe va ser notificat a la Junta Gestora del Pla Parcial el 4 de gener de 2002.

  L'11 del passat mes d'abril, els promotors i a la vegada propietaris de mes del 60% del sòl del Pla Parcial CAN SERRA, han presentat 3 exemplars del document pel seu tràmit.

  El Pla General d'Ordenació Municipal vigent, defineix com a sòl urbanitzable programat el sector de "Can Serra", amb l'objectiu d'ordenar una zona residencial de baixa densitat entre dues urbanitzacions ja existents, Can Vilardell i les Sureres, i de mantenir dins el sector les edificacions de caràcter rural existents amb el seu entorn de feixes cultivades i/o ajardinades : Ca l'Oliva, Ca l'Arnau i Can Bofarull.

  Els principals paràmetres d'ordenació, edificació i ús fixats pel PG són els següents :

  Coeficient d'edificabilitat bruta&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..20 m2st/m2s

  Densitat màxima&&&&&&&&&&&&&&&..6 hab/Ha

  Reserves mínimes sòl públic : Viari 15 %

  Espais Lliures 20 %

  Equipament 4 %

  _____________________________________________________________________________________

  Sòl públic mínim &&&&&&.45 %

  Sòl d'aprofitament privat màxim&&55 %

  El sistema d'actuació previst és el de compensació.

  El Pla Parcial presentat concreta els paràmetres i condicions del Pla General, els principals valors dels quals es poden resumir en el següent quadre :

  Superfície del sector&&&&&&&164.097 m2&&&&100 %

  Sistema viari&&&&&19.713 m2&&&&.12.01 %

  Sistema Espais Lliures&.42.310 m2&&&&.25.75 %

  Sistema Equipaments&&.7.543 m2&&&&.. 4.60 %

  Sistema Hidrològic&&& 4.280 m2&&&&&2.61 %

  Total Sòl Públic&&&&73.846 m2&&&&45 %

  Total Sòl d'Aprofitament Privat&&90.251 m2&&&&55 %

  Edificabilitat bruta&&&&&&&&&0.20 m2st/m2s

  Sostre edificable&&&&&&&&&32.819 m2st

  Densitat màxima&&&&&&&&&&6 hab/Ha

  Nombre màxim habitatges&&&&&&98 habitatges

  El Pla Parcial presentat ha sigut informat favorablement, si be s'hauran d'introduir, cara a l'aprovació provisional, la algunes modificacions.

  Es d'aplicació al present Pla Parcial, la normativa següent: Pla General d'Ordenació Municipal 1996, articles 25, 40, 41, 42, 50, 57, 60 i 61 del Decret legislatiu 1/90 de 12/7 (Text Refós Urbanístic Català) en concordança amb el DL 16/94 de 26/7 i articles 21, 22 i 47.3 de la Llei 7/85 de 2/4 reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/90 de 2/4 i Decret de Delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, PROPOSO a la COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL, l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el Pla Parcial de CAN SERRA, d'iniciativa privada, amb la condició que abans de l'aprovació provisional, s'hauran de presentar cinc exemplars del document tècnic (i dos exemplars en suport informàtic, segons informe adjunt), incorporant les prescripcions següents:

  R En general, es modificarà el document per tal d'eliminar l'ambigüitat actual entre Unitat de Zona i parcel·la. Haurà de quedar clara la coincidència entre unes i altres, sense que es puguin parcel·lar les Unitats de Zona que tindran caràcter de parcel·lació vinculant.

  En aquest sentit, caldrà modificar, entre d'altres, la Memòria, els articles 8, 25.2, 28.e, 33 i 36 de les Ordenances Reguladores i el plànol II.5.2 que no delimitarà "parcel·les" sinó "unitats d'habitatges".

  € No s'admetran Unitats de Zona (parcel·les) sense aprofitament, eliminant-se per tant la UZ XVII que, lògicament, s'hauria d'integrar a la UZ VIII.

  } El Pla General no admet parcel·lacions en les zones de Conservació de l'Habitat Rural (Clau 4e1) i per tant s'haurà d'eliminar tota referència a la subdivisió en dos parcel·les de la masia de Ca l'Oliva (art. 25.2 i 29.2 de les Ordenances Reguladores).

  € En general i per coherència interna del Pla General, la regulació de les zones s'adequarà al format del propi Pla General (quadres, conceptes, etc.), essent els títols de les zones 4d els següents :

  4d1&&&&Zona d'edificació aïllada amb parcel·la gran. Tipus 1.

  4d8&&&..Zona d'edificació aïllada amb parcel·la gran. Tipus 8, de tipologia agrupada.

  Les quantificacions numèriques de les Unitats de Zona (quadre a.3) s'incorporaran als plànols de projecte corresponents.

  € Atès el tipus edificatori de baixa densitat i els estàndards de reserves de places d'aparcament del Pla General pensats per a unes tipologies molt més denses, s'accepta la proposta del Pla Parcial de reserva de places sobre parcel·la.

  Tot i això, caldrà justificar (amb els canvis i adaptacions necessaris del viari) una reserva mínima d'una plaça d'aparcament en calçada per habitatge.

  Al mateix temps, caldrà regular l'agrupació dels accessos dels pàrkings privats de la tipologia de cases en filera situades al costat muntanya dels vials, per tal de permetre la màxima continuïtat de les voreres.

  En el càlcul del 10 % de l'aprofitament mig, s'ha de tenir en compta tant el nombre d'habitatges com el sostre total del Pla Parcial degudament ponderat.

  ' La regulació dels usos i instal·lacions dels espais lliures (Clau V) s'adequarà a l'art. 251 de les NN.UU. del Pla General.

  En cap cas s'acceptarà la ubicació d'estacions transformadores en espais de domini públic havent-se de situar forçosament sobre sòl privat.

  S'haurà de tenir en compta l'existència d'un torrent sobre la traça del "carrer peatonal 4" que caldrà tractar adequadament.

  Caldrà regular amb major precisió l'ocupació de les plantes soterrani (art. 37.9), les adaptacions topogràfiques dels jardins mancomunats i l'artificialització del sòl i l'arbrat mínim dels jardins privats i mancomunats.

  També caldrà regular les separacions entre jardins privats (i entre jardins privats i jardins mancomunats) que només podran ser vegetals de forma que es minimitzi l'impacte paisatgístic.

  Segon.-

  Suspendre l'atorgament de llicències de parcel.lació, d'edificació i d'enderrocament, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i 42 del Text Refós Urbanístic Català (DL 1/90 de 12/7).

  Tercer.-

  Notificar el present acord als promotors del Pla Parcial així com a tots els propietaris del sector.

  Quart.-

  Iniciar un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

  Cinquè.-

  Demanar informe a l'Agencia Catalana de l'Aigua."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  El Sr. Salvador Milà es reincorpora a la sessió.

  26 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 15-1-2002 D'ADQUISICIÓ DE LOCAL AL CARRER SANT CRISTÒFOR, NÚM. 12 ALS GERMANS DE PUIG I GIRONA.

  Text íntegre de la Proposta :

  "El 24 de març de 2000, el Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres i varis membres de la família De Puig, van signar un conveni de col·laboració urbanística, en relació a la finca del carrer Sant Cristòfor 12, inclosa en la UA-38 "CARRER D'EN PUJOL".Els punts/pactes bàsics d'aquest conveni són :

  • L'Ajuntament adquirirà als propietaris, una part de la planta baixa del carrer Sant Cristòfor 12, corresponent a 44,2 m2 que formaran part de la sala museística que es construirà per la visualització de les restes arqueològiques trobades en el subsòl.
  • Es pacta un valor total d'adquisició d'aquests 44,2 m2 de local, en 3.993.000 PS.
  • Es formalitzarà conjuntament la cessió del local d'equipament previst en el conveni de 25/3/1996 i l'adquisició dels 44,2 m2,que conjuntament fan un total de 310,2 m2.

  En compliment de la normativa vigent, la Direcció General d'Administració Local, el 13/8/2001 va informar favorable l'adquisició descrita.

  D'acord amb el contingut del conveni de 24/3/2000, la formalització de l'escriptura d'aquest adquisició s'ha de fer conjuntament amb la formalització de la cessió del sòl públic de la reparcel.lació de CAN VENDRELL, moment en que l'Ajuntament haurà de complir també amb les obligacions derivades de la indicada reparcel.lació i del conveni signat en el marc de la revisió del Pla General de 25/3/96, fent efectiu l'import de 5.000.000 PTS.

  Per Decret de 15 de gener de 2002, es va acordar adquirir els 44,2 m² del local del carrer Sant Cristòfol, 12, d'acord amb el conveni urbanístic signat i la reparcel·lació aprovada definitivament. Igualment es van aprovar les dues despeses de 3.993.000 PS. (23.998,41 ¬) i de 5.000.000 PS. (30.050,61 ¬), acordades per conveni i per reparcel·lació, mitjançant Decret del Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres d'11 de gener de 2002.

  D'acord amb el decret de delegació de competències de l'Alcalde a la Comissió de Govern, de data 19 de juliol de 1999, la competència per adquirir béns patrimonials correspon a la Comissió de Govern.

  Igualment són d'aplicació els articles 190 i següents de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 28 i següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 17è de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal del 2002.

  Per tot l'exposat proposo a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents ACORDS :

  PRIMER.-

  Ratificar el decret del Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres, de data 15 de gener de 2002, pel qual es va acordar adquirir els 44,2 m² del local del carrer Sant Cristòfol número 12 als germans De Puig i Girona (avui BARCELONA MODERN K-2, SL.), que es correspon amb una part de la sala museística per la visualització de les restes arqueològiques romanes existents en el subsòl de la finca, pel preu fixat i aprovat de 3.993.000 PS. (23.998,41 ¬).

  SEGON.-

  Aprovar el contingut del conveni signat el 24/3/2000 entre l'Ajuntament i Concepción, Odilia i Jorge de Puig i Girona, (avui BARCELONA MODERN K-2 SL) en relació a la finca del Carrer Sant Cristòfor 12 inclosa en la "UA-38 Carrer d'en Pujol".

  TERCER.-

  Autoritzar al Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres per tal de que signi l'escriptura pública d'adquisició del local de 44,2 m² del carrer Sant Cristòfol."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  -Servei de Llicències-

  27 - ORDRE D'ENDERROC A ALFONSO COLL FONTS, DE LA PLANTA PIS DEL COBERT AL FONS DEL PATI AL CARRER FRAY LUIS DE LEÓN, 61 BAIX.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Per decret de 05.10.01 es van suspendre les obres d'ampliació i consolidació de la planta pis del cobert en volum disconforme, al c. Fray Luís de León, 61, i es va requerir a Alfonso Coll Fonts perquè ajustés les obres de reforma interior d'habitatge a la llicència concedida per decret de 30.08.01, en exp. 20010985 MEN.

  El 15.10.01, l'arquitecte director de l'obra Emili Cots Moreno, va presentar documentació complementària a l'expedient d'obres a fi de legalitzar una part del cobert.

  Per decret de 15.02.02 es va denegar l'ampliació de la llicència consistent en la substitució de forjat en la planta superior de la construcció auxiliar al fons del pati per infracció de l'article 53.1 del Pla general d'ordenació.

  Abans de redactar proposta d'enderroc s'ha donat audiència prèvia als interessats sense que hagin presentat al·legacions.

  L'article 79.4.a) de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació, prohibeix les cobertes transitables en les construccions annexes situades al fons de la parcel·la en el patis amb ocupació parcial clau %.

  És competència de la Comissió de Govern, en virtut de les competències delegades pel Ple de l'Ajuntament, acordar l'enderroc de les obres si transcorreguts els dos mesos concedits no s'han ajustat les obres a llicència o no s'han legalitzat.

  Vistos els informes precedents; l'article 53.1 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 247 i 255 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 11 de gener de 2001, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

  Primer.- Ordenar a Alfonso Coll Fonts que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui la planta pis del cobert del fons del pati en volum disconforme i suprimeixi l'accés a la coberta de la construcció que no pot ser transitable, al c. Fray Luís de León, 61, en haver-se denegat l'ampliació de llicència, així com qualsevol altra construcció no autoritzada en la llicència d'obres.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord als interessats amb l'advertència que de no complir l'ordre en el termini concedit es procedirà a l'execució subsidiària i a iniciar expedient sancionador."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  28 - ORDRE DE RETIRADA A VIATGES GRAU&MAR SL., DE RÈTOLS A EL TORRENT, 46 BAIX.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Per decret de 07.11.01 es va requerir a Viatges Grau&Mar SL perquè sol·licités llicència per la col·locació de rètols adossats a façana, al local del El Torrent, 46, bx.

  Els rètols adossats a façana no han estat legalitzats ni retirats.

  Abans de redactar proposta d'enderroc s'ha donat prèvia, sense que hagin presentat al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols adossats a façana no són legalitzables per estar prohibits en l'article 19 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat.

  Correspon a la Comissió de Govern, en virtut de les competències delegades pel Ple de l'Ajuntament, acordar la retirada dels rètols si transcorreguts els dos mesos concedits no s'ha instat la llicència requerida o aquesta ha estat denegada.

  Vistos els informes precedents; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat; i els articles 247 i 255 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 11 de gener de 2001, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S :

  Primer.- Ordenar a Viatges Grau&Mar SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana, a El Torrent, 46 bx, que infringeixen la normativa municipal reguladora de la publicitat.

  Segon.- Notificar l'anterior acord als interessats amb l'advertència que de no complir l'ordre en el termini concedit es procedirà a l'execució subsidiària i a iniciar expedient sancionador."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  29 - ORDRE DE RETIRADA A Mª ESTER BALCARCEL ESPAÑA, DE TENDAL A LA VIA PÚBLICA AL PASSEIG DESVIAMENT 2 BAIX.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Per decret de 16.12.99 es va requerir a M. Ester Balcarcel España perquè sol·licités llicència per la col·locació d'un tendal sobre la via pública, al local del c. Desviament, 2 baix.

  El tendal no ha estat legalitzat ni retirat.

  Abans de redactar proposta d'enderroc s'ha donat audiència prèvia a la interessada, que no ha presentat al·legacions.

  El tendal actualment no té cap funció al no estar autoritzada la utilització de la vorera per a terrassa del bar.

  Correspon a la Comissió de Govern, en virtut de les competències delegades pel Ple de l'Ajuntament, acordar la retirada dels rètols si transcorreguts els dos mesos concedits no s'ha instat la llicència requerida o aquesta ha estat denegada.

  Vistos els informes precedents; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat; i els articles 247 i 255 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 11 de gener de 2001, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S :

  Primer.- Ordenar a M Ester Balcarcel España que en el termini màxim de dos mesos, retiri el tendal sobre la via pública, del local del pg. Desviament, 2 baix, que no té cap funció i vola sobre la via pública.

  Segon.- Notificar l'anterior acord als interessats amb l'advertència que de no complir l'ordre en el termini concedit es procedirà a l'execució subsidiària i a iniciar expedient sancionador."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  -Serveis de Manteniment-

  30 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA CALÇADA DE L'AVINGUDA GATASSA ENTRE LA PLAÇA SERRA I XIFRA I EL PASSEIG RAMON BERENGUER III.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Vist el "Projecte de reurbanització de la calçada de l'Av. Gatassa entre la Pl. Serra i Xifra i el Pg. Ramon Berenguer III", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 290.007,57 EUR., IVA inclòs.

  Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

  Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 219.1 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

  El conseller delegat de Serveis Municipals i Manteniment que signa, proposa a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents ACORDS:

  PRIMER.- Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització de la calçada de l'Av. Gatassa entre la Pl. Serra i Xifra i el Pg. Ramon Berenguer III", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 290.007,57 EUR., IVA inclòs.

  SEGON.-

  Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8)

  CMI SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Sanitat i Serveis Socials-

  31 - APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ PER L'ATORGAMENT D'UN AJUT ECONÒMIC DE 81.979'31 EUROS.Text íntegre de la Proposta :

  "Relació de fets

  Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

  Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2002, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

  Atès que en el pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 81.979,31 euros, a la partida 65.000 313 48900 com aportació al Centre de Formació i Prevenció.

  Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignant proposa que la Comissió de Govern adopti la resolució següent:

  1.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2002 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

  2.- Aprovar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 81.979,31 euros, amb càrrec a la partida 65.000 313 48900 del pressupost de 2002.

  3.- Facultar al conseller-delegat de Sanitat i Serveis Socials, Sr. J. Oriol Batista Gàzquez, per a la signatura del conveni."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  32 - APROVACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE AIGÜES DE MATARÓ, SA, COM A TITULAR DEL LABORATORI MUNICIPAL I L'AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ANÀLISIS PREVISTES PEL SERVEI DE SANITAT I SERVEIS SOCIALS I LA REGIDORIA DE CIUTAT SOSTENIBLE.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Relació de fets

  L'Ajuntament de Mataró, a través del Patronat de l'Institut Municipal de la Salut, ha dut a terme des de l'any 1986 fins el 1993, programes sistemàtics de vigilància i control sanitari de les aigües de proveïment públic, de fonts i piscines i dels establiments alimentaris, a més de les aigües de bany i de la zona de la platja i dels controls atmosfèrics de la ciutat que comporten l'anàlisi química i microbiològica d'aigües, aliments i aire, que va realitzar el Laboratori Municipal adscrit a l'esmentat institut.

  L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 11 de març de 1993, va acordar aprovar el conveni de traspàs del servei del Laboratori Municipal de Mataró, de l'Institut Municipal de la Salut a la Societat Privada Municipal Aigües de Mataró, SA, amb la voluntat de mantenir la finalitat principal del Laboratori Municipal quant a la realització de les anàlisis.

  Correspon a l'Ajuntament de Mataró, en l'àmbit del terme municipal, exercir les competències de vigilància i control sanitari d'aliments i begudes i la vigilància sanitària de les aigües de subministrament públic, fonts naturals i de les piscines d'ús col·lectiu, d'acord amb el que preveuen la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local (articles 25 i 26), la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya (article 63), i la Llei 15/1990, d'Ordenació Sanitària de Catalunya (article 68) i altra normativa concordant.

  Amb l'objecte de realitzar les anàlisis previstes pel Servei de Sanitat i Serveis Socials i la Regidoria de Ciutat Sostenible en el desenvolupament dels seus programes de vigilància sanitària i mediambiental, per als exercicis de 1993 a 2001 es van signar contractes de col·laboració entre Aigües de Mataró, SA, com a titular del Laboratori Municipal, i l'Ajuntament de Mataró, contractes que recullen també les anàlisis d'aigües residuals, aigües de bany i de la zona de la platja, a més de controls atmosfèrics i de recollida de mostres que afecten la Regidoria de Ciutat Sostenible.

  En atenció als informes jurídics i als documents comptables d'autorització i disposició de les despeses núm. 13411 i 13413 que integren aquest expedient, en consonància als antecedents expressats en els punts anteriors i per tal de desenvolupar els programes de vigilància d'aigües, aliments i els controls atmosfèrics que per a l'exercici de 2002 han previst realitzar el Servei de Sanitat i Serveis Socials, quant a la pràctica d'anàlisis expressades i la Regidoria de Ciutat Sostenible.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignant proposa que la Comissió de Govern adopti la resolució següent:

  Primer.- Subscriure el contracte entre Aigües de Mataró, SA, com a titular del Laboratori Municipal, i l'Ajuntament de Mataró, que figura annex a aquesta proposta, amb un pressupost global de 72.121,46 euros (IVA inclòs) amb càrrec a les següents partides: 42.070,85 euros amb càrrec a la partida 62000 445 22706 i 30.050,61 euros amb càrrec a la partida 65000 413 22707.

  Segon.- Notificar aquesta resolució al Director d'Aigües Mataró, SA, Sr. Rafael Montserrat, per tal de procedir a la signatura del contracte."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  CMI DE LA VIA PÚBLICA

  -Servei de Mobilitat-

  33 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA CÀMARA DESTINADA AL CONTROL DEL TRÀNSIT A LA PLAÇA FRANÇA.

  Text íntegre de la Proposta :

  "Examinat el Projecte executiu d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Plaça de França, amb pressupost d'execució del contracte de 58.203,78 ¬.

  Atès que el contingut del projecte ha estat redactat favorablement pel Cap de Secció de Circulació de l'Ajuntament de Mataró, segons estableix l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes quan no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

  Atès que aquest projecte reuneix els requisits previstos en l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que regulen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

  Atès l'article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals sobre el procediment que s'ha d'observar per l'aprovació dels projectes d'obres.

  El Conseller Delegat de Via Pública, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Plaça de França, amb un pressupost d'execució del contracte de 58.203,78 ¬.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública per el termini de 30 dies segons estableix l'art. 219 de la Llei Municipal 8/87, de 15 d'abril, de Règim Local de Catalunya i 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat tràmit d'informació pública ni modificacions al document tècnic."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

  I, en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.