Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa. 3 d'abril de 2000

Escoltar

Comissió Municipal Informativa. 3 d'abril de 2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 d·abril de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 20 de març de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Aprovació plec de condicions i adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de suport i assistència a la implantació dels expedients d·obres sota Invesdoc/Invesflow, i subministrament de nous mòduls addicionals per a la gestió.

4 Aprovació plec de condicions per a la contractació de les obres del projecte de deixalleria II al Pla d·en Boet, i convocatòria de licitació.

5 Aprovació plec de condicions per a la contractació de les obres d·urbanització del c/Puigmal i la Plaça Canigó, i convocatòria de licitació.

6 Adjudicació de l·actuació arqueològica als carrers Nou, Santa Maria i Plaça de Santa Maria.

7 Rectificació d·errada material de l·acord de la Comissió de Govern de 20-3-00 en relació al termini de publicació de la Campanya de Civisme.

-Servei de Recursos Humans-
8 Ratificar el Decret que resol rectificar un apartat del Concurs de mèrits de les Bases per cobrir una plaça de Tècnic Superior.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Urbanisme-

9 Donar compliment a la Sentencia del TSJC nº 1059 de 17/11/1999 SOBRE EXPROPIACIÓ Finca carrer Galícia s/n propietat de Clara i Juan Sala Alvarez.

10 Donar compliment a la Sentencia del TSJC nº 1058 de 17/11/1999 SOBRE EXPROPIACIÓ Finca carrer Sant Sebastià nº 14 propietat de Maria Juventeny Cullell.

11 Donar compliment a la Sentencia del TSJC nº 7 de 7/1/2000 SOBRE EXPROPIACIÓ Finca carrer Sant Sebastià nº 16 propietat de Antoni Comas Vila i Elena Fernández Sánchez.

-Servei d·Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte bàsic de reforma de l'Escola Pública l·Anxaneta, carrer Sant Pere núm. 20

13 Aprovació inicial del projecte d€habilitació de la planta soterrani en magatzems de l'edifici municipal del carrer Energia, 11

14 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de construcció d·unes gosseres i altres instal.lacions complementàries a la zona de serveis de Cal Pilé .

15 Modificació del pressupost del Projecte de construcció d·un camp de futbol a la zona industrial del Pla d·en Boet 1ª Fase a resultes de l·enderroc d·una instal.lació.

16 Aprovació definitiva del Projecte executiu d·aparcament subterrani al Parc Central (Camí de la Geganta-Av.Corregiment).

CMI DE LA VIA PÚBLICA
17 Donar-se per assabentada de la Sentència 878/1999 S del jutjat del contenciós-administratiu 2 de Barcelona per la qual desestima el recurs contenciós-administratiu formulat per Juan Carlos Gómez León contra la resolució de data 1 de març de 1999 dictada per l'Ajuntament de Mataró recaiguda en l'expedient sancionador número 98 181253.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el trenta de març de dos mil.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor