Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 3/1/2002

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 3/1/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, es convoca la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 3 de gener 2002

ORDRE DEL DIA.
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 20 de desembre de 2001.

2. Despatx oficial.

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Comissió de Govern:

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONOMICA
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1.- Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de cobertura de l'assegurament de la responsabilitat civil derivat de l'ús i circulació dels vehicles a motor que composen la flota municipal, adjudicat a favor de LA ESTRELLA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, en el sentit de disminuir el seu import en la suma de 83.008.-Ptes., IVA. inclòs (498'89.-EUR.) (exp. núm. 27/2000).

4.2.- Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del contracte de servei de gestió dels centres oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet, de Mataró, a fi d'adequar la seva durada de dos anys a l'inici efectiu de la prestació (exp. 3/2001).

RECURSOS HUMANS
4.3.- Aprovació de les bases de selecció per la provisió en propietat de les següents places, incloses a l'oferta pública d'ocupació aprovada per la Comissió de Govern de la Corporació per a l'any 2001:

- 1 plaça d'Arquitecte, de l'Escala d'Administració Especial, subescala tècnica, categoria titulat superior, grup A, amb nomenament de funcionari de carrera.
- 1 plaça de tècnic especialista de laboratori, de l'Escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe 'comeses especials', categoria tècnic especialista, grup C, amb nomenament de funcionari de carrera.
- 1 plaça de tècnic especialista de Joventut, grup C, per contractació laboral fix.

5. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONOMICA
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2002.

5.2.- Autorització a la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATRÓ, SA de la concertació de crèdits hipotecaris.

SERVEI D'INGRESSOS
5.3.- Aprovació del preu públic del curs d'iniciació a la direcció escènica de l'Aula de Teatre i Dansa.

6. Precs i preguntes.

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals
Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 2 de gener de 2002