Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals. 9/4/99

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals. 9/4/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 9 d·abril, DIVENDRES a les 9h.del mati, a la Sala dels Lleons , amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s·escau, de les actes dels dies 18 i 26 de març de 1999.

2. Despatx oficial

3.Donar compte de Decrets signats
Donar compte dels Decrets de Intervenció:
3.1
.Decret 567/99 de 2 de febrer de 1999, de generació de crèdit per import de 15.000.000 PTA a la partida "Inversió obra nova enllumenat" D3043360300,per ingrés provinent de subvenció de la Diputació de Barcelona
3.2.Decret d·Alcaldia de data 10 de març de 1999 pel qual s·aprova la incorporació de romanents de crèdit de l·any 1998 al Pressupost de 1999.
3.3.Decret 841/99 de data 17 de març de 1999, de transferència de crèdit, per import de 5.857.761 PTA a la partida D2046362200, per disminució de la D2046363200.


4.Propostes al Ple
- RECURSOS HUMANS
4.1.
Modificació relació llocs de treball
4.2.Modificació plantilla
4.3.Aprovació de Bases selecció d·un TAG (promoció interna)
4.4.Aprovació de Bases selecció d·un Tècnic Mitjà Sanitat (promoció interna)
4.5.Aprovació de Bases per a la provisió de lloc de treball de Cap de Compres i Contractacions
4.6.Aprovació de Bases per a la provisió de lloc de treball Auxiliars i Administratius diversos.

- COMPRES I CONTRACTACIONS
4.7.
Ratificació Decret d'Alcaldia sobre desestimació escrit alÙlegacions contra els plecs de condicions de la concessió explotació servei públic zona esportiva el Sorrall.
4.8.Ratificació del cànon de participació de l'Ajuntament en el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per a 1999.
4.9.Aprovació revisió definitiva preus per a 1998 del contracte servei neteja d'edificis i dependències
municipals.
4.10.Aprovació revisió preus per a 1999 del contracte del servei de neteja i rec de les zones enjardinades.
4.11.Aprovació de les tarifes del servei de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats.
4.12.Aprovació de plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contratación obres rehabilitació residència municipal Sant Josep, 2a fase.
4.13.Aprovació de plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació obres renovació pavimentació calçades, 2a fase.
4.14.Aprovació de la modificació del contracte de la 2a fase de les obres de remodelació del Parc de Palau.
4.15.Aprovació modificació contracte obres recuperació medioambiental, reforestació i millora Parc Central, fase 3A.
4.16.Aprovació modificació contracte obres recuperació medioambiental, reforestació i millora Parc Central, fase 2A.
4.17.Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, gestió servei bar casal d'avis parc Central al Sr. LÓPEZ RODRÍGUEZ per un pressupost de 1.700.000.- PTA.
4.18.Autorització i disposició de crèdit per a finançar "altres treballs d'enllumenat públic", compresos en el servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic de la ciutat.

- INTERVENCIÓ
4.19.Expedient modificatiu de crèdit Ajuntament
4.20.Expedient modificatiu de crèdit IMPEM
4.21.Donar compte de la liquidació del pressupost

- INSTITUT POLITÈCNIC MUNICIPAL MIQUEL BIADA
4.22.
Expedient 5/99 de contractació de serveis de neteja de l·Institut.

5.Propostes a la Comissió de Govern.
-COMPRES I CONTRACTACIONS
5.1.
Ratificació Decret d'Alcaldia sobre adjudicació de les obres pendents d'executar del Cementiri Vell.
5.2.Aprovació modificació del contracte de les obres consolidació i restauració del tram de la Muralla dels Genovesos.
5.3.Aprovació de la modificació del contracte de les obres de remodelació de la 1a fase del Parc de Palau.
5.4.Aprovació modificació contracte obres instalÙlació enllumenat públic a l'entorn del Clos arqueològic i c. Castaños.
5.5.Aprovació modificació contracte urbanització plaça Extremadura , fase II (c. Múrcia).
5.6.Aprovació modificació acord Comissió de Govern, de data 8 de febrer de 1999, pel que es va adjudicar a l'empresa COPCISA les obres complementàries del projecte de recuperació i millora del Parc Central, fase 2B, per error en el pressupost d'adjudicació.
5.7.Contractació menor subministrament de 20 contenidors per a recollida selectiva en els barris de Rocafonda i Cerdanyola a l'empresa ALLIBERT MANUTENCIÓN pel pressupost de 1.345.600.- PTA.
5.8.Aprovació de plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació subministrament i instalÙlació jocs infantils en zones verdes de la ciutat.

5.9.Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació obres construcció aceres, enllumenat públic, arbrat, reg i mobiliari urbà al c. Galícia entre la Crta. de Cirera i l'accés al taller ocupacional.
5.10.Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació obres urbanització "Can Bergada", fase 1a.
5.11.Aprovació plecs condicions i adjudicació contracte mitjançant procediment negociat, sense publicitat, a l'empresa ECA, SA els treballs de control de qualitat de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 2A, per un pressupost de 3.556.403.- PTA.
5.12.Aprovació plecs condicions economico-administratives
particulars i convocatoria licitació contractació zona esportiva lliure en el Pla d'en Boet, fase de construcció i pistes de petanca.

-SERVEI D·INFORMACIÓ DE BASE

5.13.Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit per un import per un import de 1.988.472 €PTA a favor de K-TUIN per la compra de sis ordinadors personals.

6 Precs i preguntes


Mataró, 6 d·abril de 1999
LA SECRETÁRIA