Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de la Gent Gran. Acta de la sessió del 21 de març de 2002

Escoltar

Consell Municipal de la Gent Gran. Acta de la sessió del 21 de març de 2002

Dia
Hora
Lloc
Acta de la sessió
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Data: 21.03.02

Número: 3

Caràcter: Comissió Permanent

Hora: 10h.

Lloc: Sala de reunions de les Esmandies

Hi assisteixen

 • ORIOL BATISTA GÀZQUEZ Regidor de Sanitat i Serveis Socials

 • JOSEP PALACIOS MANUEL Cap de la Regidoria d'Igualtat i Solidaritat

 • PILAR CATÀ CODINA Secretària tècnica del Consell

 • LOLA RUIZ Tècnica de la Regidoria de Sanitat i S. Socials

 • TERESA BRUGUERA MANTÉ Grup Municipal CIU

 • ROMUALD GRANÉ VILASECA Grup Municipal IC-V

 • FRANCESC TRISTANY ALSINA Ass. Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme

 • JOAN ROCA MORA Aules Senior de Mataró

 • ESTHER VALVERDE VILABELLA Infermera de PADES - ICS

 • JOSEP Mª GIRONÈS MICÀS Patronat local de la vellesa

 • MARIANO GARCIA DE LA ROSA GARCIA Sindicat Comarcal de J i P del Maresme-CCOO

 • MIQUEL SALRACH BARNILS CC de la GG del Consell C. del Maresme

 • ESTHER CUSACHS FONTBONA Residència Mare Nostra

 • FRANCESC SÁNCHEZ LARIOS Ass. Jubilats i Pens. Maresme - UPD

 • MIQUEL PATUEL CARDONER Ass. Casal del Parc de Mataró

 • JOSEP PUY BADIA Casal de GG Jaume Terrades

 • PEP LLAUDER Ass. Casal del Parc de Mataró

 • EMILIO LÓPEZ ROMERO Casal d'Avis M de Cerdanyola

Excusen la seva absència

 • MANUEL MAS ESTELA President

 • CONSOL PRADOS MARTÍNEZ Regidora d'Igualtat i Solidaritat

 • PASCUAL FERNÁNDEZ PRUÑANOSA Grup Municipal Socialista

 • JACINT MATAS Fundació Suport

 • FRANCESC SOLER CANTON Federació AAVV de Mataró

No hi assisteixen

 • RAFAEL MOLINER SUBIRATS Grup Municipal PP

 • MARGARITA PORQUERES OLOMÍ Residència d'Avis de l' ICASS

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior

2. Informacions de les comissions de treball:

- Informació de la Comissió de Memòria Històrica: informació actualitzada del projecte audiovisual.

- Informació de la Comissió de Qualitat de Vida: valoració de la 1ª Jornada de Salut i Benestar per a la gent gran

3. Noves comissions de treball:

- Voluntariat, cultura i festes.

4. 4t Congrés Nacional de la Gent Gran.

5. Informacions diverses

Desenvolupament de la reunió

 1. S'aprova l'acta anterior del 21/11/2001.

 2. Informacions de les comissions de treball: Comissió de Memòria Històrica

- Informació memòria històrica: informació actualitzada del projecte audiovisual.

Per absència del portaveu de la comissió Sr. Pascual Fernández, la Sra. Pilar Catà informa de l'estat actual del projecte d'audiovisual de Memòria Històrica: La realització de l'audiovisual està en una primera fase d'enregistrament de les entrevistes, les quals es van filmar a l'escenari del Foment. Es van enregistrar 12 entrevistes amb 12 persones de diferents edats, sexes i procedència d'origen, explicant vivències de diferents moments històrics del segle XX de la ciutat de Mataró. La 2na fase serà la inserció de les imatges d'arxiu de la Filmoteca de la Generalitat amb el consentiment previ i signat dels propietaris de les imatges: Arxiu Municipal, Museu Arxiu de Santa Maria, Patronat Municipal de Cultura, Ajuntament de Canet de Mar i d'altres propietaris particulars d'imatges d'interès. El calendari previst de presentació de l'audiovisual serà aproximadament la segona quinzena del mes de juny.

Comissió de Qualitat de Vida

- Valoració de la 1ª jornada de Salut i Benestar per a la gent gran

La portaveu de la Comissió de Qualitat de Vida Esther Valverde, informa de la valoració de la jornada. Es valora molt positiva la participació de 92 persones assistents a la jornada. Va ser molt nombrosa la resposta de les entitats de gent gran, serveis i institucions, familiars i professionals vinculats amb el col·lectiu de gent gran. Es va recollir la demanda dels professionals del sector i l'interès pels temes tractats a la jornada que, malgrat no ser una jornada adreçada a ells, va ser positiu i enriquidor compartir un mateix espai amb la gent gran per l'intercanvi d'experiències i punts de vista diferents. Interessar al públic de gent gran en una jornada d'aquestes característiques és un repte difícil, el qual vam aconseguir amb el treball coordinat i de ressò de la Comissió de Qualitat de Vida.

La valoració per part dels assistents recollida en el qüestionari de valoració va ser molt positiva en relació a les expectatives, utilitat del contingut, l'organització, temes exposats, ponents i l'espai.

Es van fer observacions en relació al temps i l'excessiva concentració d'informació en una sola jornada que va dificultar l'acte de cloenda i les conclusions.

El Sr. Miquel Salrach va afegir la dificultat d'assimilar la informació i va demanar que es fomentés la trobada amb els professionals.

Es va despertar un interès pels temes els quals s'han d'anar aprofundint ja que van quedar coses per dir, veure i aprendre.

El Sr. Josep Palacios diu que, fa extensiva la felicitació per part de les persones assistents de la Diputació de Barcelona i la demanda explícita de que surti informació de la jornada a la publicació bimensual de la Revista Benest@r de la Diputació.

El Sr. Miquel Patuel fa lectura d'un document de valoració de la jornada de l'Associació Casal del Parc. Document que s'adjunta.

 • Noves comissions de treball: Voluntariat, cultura i festes.

  Voluntariat

 • El Sr. Oriol Batista, parla de les noves comissions que s'han de posar en funcionament properament la de Voluntariat i la de Cultura i Festes i que les persones presents i de les seves entitats s'animin a formar part de les mateixes.

  La Sra. Teresa Bruguera proposa que, a la comissió de voluntariat, es demani col·laboració a les entitats de voluntariat de Mataró, Caritas Interparroquial de Mataró, Creu Roja, etc.

  El Sr. Josep Puy diu que, a la seva entitat, Casal de GG Jaume Terrades, s'està treballant per captar voluntaris de mitjana edat però la dificultat està en que aquest perfil de persones tenen moltes càrregues familiars. També que les persones grans i les joves han de buscar nexes d'unió i també que falta formació de les persones voluntàries

  El Sr. Oriol Batista diu que, hi ha un potencial de gent gran i que caldria veure quines activitats i àmbits de treball interessa a les persones que volen ser voluntàries. També parla de fomentar la cultura del voluntariat.

  La Fundació Hospital es una organització a la qual es poden adreçar les persones voluntàries

  Cultura i Festes

  .

  El Sr. Romuald Grané diu que, caldria unificar les actuacions festives de totes les entitats. Es podria editar un butlletí o agenda de les activitats de les entitats de gent gran. Aprofitar les publicacions existents per fer arribar la informació: la revista Maresme Gran, Cap Gros, Tot Mataró, etc.

  El Sr. Josep Puy diu que, és necessari fomentar la cultura, la formació i la informació organitzant conferències amb diferents temes i ponents de prestigi.

  El Sr. Romuald Grané diu que, les conferències moltes vegades no tenen ressò ni audiència.

  El Sr. Pep Llauder diu que, no tenen ressò quan s'adrecen a una sola entitat en canvi si que en tenen quan van adreçades a varies entitats i més quan les iniciatives es recullen i organitzen a traves del Consell Municipal de Gent Gran.

  La Sra. Teresa Bruguera afegeix que, els actes adreçats a tothom tenen més interès.

  El Sr. Josep Palacios diu que, el treball de participació i el treball amb xarxa afavoreixen que les iniciatives tinguin més interès, tal com es treballa en les comissions del Consell.

  El Sr. Miquel Patuel diu que, els temes de futbol son d'interès.

  El Sr. Oriol Batista diu que, aquests temes s'han d'anar tractant en el si de les comissions de treball constituïdes i d'aquelles que s'han de constituir per tal d'iniciar les activitats.

 • 4t Congrés Nacional de la Gent Gran.

  El Sr. Miquel Salrach informa del treball que s'està fent en el Maresme per participar en el Congrés.

  El Congrés es celebrarà els dies 23 i 24 de maig. En total hi ha 1.300 delegats de tot Catalunya. El maresme li corresponen 44 delegats, 2 persones per entitat.

  S'han constituït comissions per cada una de les 3 ponències i el resultat dels treball s'ha enviat als delegats. S'han fet 2 sessions: a la primera es va fer un escrit provisional que es va enviar als delegats per poder revisar i fer aportacions en una segona sessió.

  La organització posa a disposició dels assistents al Congrés un autocar que portarà els delegats des de Malgrat.

 • Informacions diverses

 • El Sr. Romuald Grané informa de la presentació de la Revista Fermall d'Argent que s'ha editat en motiu de la commemoració del 25è aniversari de la Residència d'Avis de l' ICASS i del Casal Annex. L'acte tindrà lloc al Teatre Monumental el dimecres dia 15 de maig a les 5 de la tarda.

  Manifesta que, hi ha d'haver places de residència suficients perquè les persones que ho vulguin puguin anar-hi.

  El Sr. Oriol Batista informa sobre la Jornada que va participar a Madrid sobre "Globalización i Envejecimiento". Els temes: demografia, sociologia. Els ponents Mayor Zaragoza, Manuel Pimentel i Joan Majó que va parlar sobre la Societat Industrial i la Societat de la Informació.

  Dades: En un futur pròxim, el 80% dels llocs de treball que tindran les persones s'ocuparan en els àmbits de la comunicació, les noves tecnologies i els serveis a les persones. L'envelliment és un fenomen imparable, el creixement de la població gran és un repte, les administracions han de donar una resposta conjunta amb el sector privat i la iniciativa civil.

  En Pimentel va parlar de les pensions. Serveis de sanitat, i Serveis socials cal legislar aquests temes. Les assegurances de dependència privada. La participació ciutadana i l'habitatge.

  Joan Subirats: parla de la crisi de l'Estat del benestar, dels canvis socials molt forts, la societat industrial cap a la societat de la informació. Cal transformar la Societat del Benestar, no disminuir si no convertir. La característica principal de la Societat del Benestar ha de ser la flexibilitat. Cal millorar la qualitat dels serveis a domicili , humanitzar i flexibilitzar els serveis. Calen més recursos i descentralització a l'àmbit local. Les polítiques socials han de revertir en la salut, l'habitatge i la mobilitat. Calen espais de reflexió.

  El Sr. Miquel Salrach diu que, tot això està estudiat però no planificat i que es recull en el llibre Blanc de la Generalitat.

  El Sr. Josep Palacios parla dels recursos existents, dels quals s'han de marcar prioritats i planificar els serveis necessaris.

  Es compara els recursos per a gent gran a Suècia i a Catalunya i es comenta que hi ha una gran diferència. Referent a aquest punt el Sr. Francesc Tristany comenta que, les armes han d'anar a la baixa.

  Es dona per acabada la sessió a les 13 hores

  Secretària tècnica del Consell Municipal de la Gent Gran

  Pilar Catà Codina

  Mataró, 15 de maig de 2002