Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de Salut. 21 de març de 2002

Escoltar

Consell Municipal de Salut. 21 de març de 2002

Dia
Hora
Lloc
Acta de la sessió
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2002 DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA SALUT

A la Sala de reunions de Can Palauet, es reuneixen els membres del Consell Municipal de la Salut, el dia 21 de març de dos mil dos, a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de 11-10-01 i de 17-12-01.
 2. Informació sobre els Centres d'atenció primària de la ciutat.
 3. Informació sobre la nova concessionària del Centre municipal d'atenció als animals domèstics de companyia.
 4. Presentació de la proposta del Pla de Salut.
 5. Informació sobre l'Observatori de l'Euro.
 6. Precs i preguntes.

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de la Salut. També hi és present la Sra. Olga Pané com responsable del Pla de Salut que s'està elaborant.

Excusen la seva assistència el Sr. Manuel Mas, el Sr. Sergi Bonamusa, la Sra. Montserrat López, el Sr. Carles Manté, el Sr. Joaquim Llorens, el Sr. Andreu Codina, el Sr. Pascual Fernández, la Sra. Florentina Rico, el Sr. Jordi Costilla, la Sra. Francesca Bufi,

1. Aprovació de les actes de 11-10-01 i de 17-12-01.

Fetes les rectificacions comentades pel Sr. Viaño i el Sr. Trincher, s'aproven les actes dels dies 11 d'octubre i 17 de desembre de 2001.

4. Presentació de la proposta del Pla de Salut.

El Sr. Oriol Batista proposa un canvi d'ordre del dia en la sessió, en atenció a la presència de les persones que presentaran la proposta del Pla de salut.

El Sr. Batista explica que els objectius per dur a terme aquest Pla de Salut són essencialment el recull de la realitat de la salut a Mataró, i la proposta de línies estratègiques que permetin millorar aquesta realitat. Així com preveure la coordinació amb altres administracions i permetre la participació en la seva elaboració dels membres del Consell i d'altres entitats de la ciutat, vinculades amb la sanitat.

La Sra. Olga Pané, responsable del Pla de Salut que s'està elaborant des del Consorci Hospitalari de Catalunya, explicita el contingut previst pel Pla com instrument de govern i gestió. I els instruments operatius són les competències municipals de salut: en la promoció i la protecció de la salut.

El Pla com a tal, està format per un espai tècnic que agrupa dades, ordenances, informació amb evidència científica i es fa un recull i una revisió bibliogràfica.

L'altre és l'espai polític, que recollirà les prioritats i preferències dels ciutadans que no tenen perquè coincidir amb les evidències científiques.

Es preveu una amplia participació ciutadana que readreçarà les conclusions dels tècnics, dins de les pautes que es fan a nivell internacional en salut.

La legitimació del Pla de salut caldrà obtenir-la per l'aprovació del Consell o bé pel Ple de l'Ajuntament. Cal dins del procés, ser informat, ser escoltat i prendre part.

S'informarà del procés en diverses sessions, i es procedirà a escoltar de manera activa a persones amb opinió rellevant en la salut pública, mitjançant enquesta, i es prendrà part en sessions adreçades a grups d'experts per tal de fer la valoració i priorització dels problemes.

Les etapes són:

 1. Anàlisi de la situació: foto de la situació demogràfica, de morbilitat i mortalitat, que finalitzarà en el mes d'abril.
 2. Priorització dels problemes o intervencions, es faran en varies sessions, on es plantejaran els problemes, la seva valoració i es conclourà en el mes de setembre.
 3. En la tercera fase es farà descripció de les intervencions a realitzar: activitats a desenvolupar des de l'administració local, on es mesuraran els sistemes que s'utilitzaran i els problemes a resoldre. Finalitzarà a final d'any.
 4. No es tractarà de fer polítiques de reordenació de serveis, atès que no és una competència municipal.

  El Sr. Torner fa palesa la necessitat d'aquesta participació, i considera que hi ha un tema que manca i que considera necessari, que és conèixer els recursos sanitaris de la ciutat.

  El Sr. Batista, informa que properament experts contractats amb la Diputació faran un estudi sobre l'atenció sanitària de la ciutat.

  Davant d'això el Sr. Torner considera acomplida la necessitat de disposar de les dades, però manifesta la necessitat d'incorporar-les al Pla de Salut.

  La Sra. Àngels Cantos comenta que la participació del Consell en l'elaboració del Pla de Salut és una eina important per abordar els temes. El Pla és centrarà en el sector de la salut pública, en la promoció i prevenció de la salut dins de les competències municipals.

  El Sr. Molina, demana informació sobre el sistema de fusionar les dades dels dos estudis, i manifesta en relació a la participació que aquesta sigui més ample que el propi Consell.

  La Sra. Pané manifesta que es farà coordinació dels dos estudis i s'establiran sistemes de planificació dels serveis relacionats amb els problemes de salut, un sistema que fins ara no s'ha practicat en l'àmbit de la salut pública.

  La Sra. Àngels Cantos, informa que els estudis encarregats parteixen de l'antic Pla de Salut i que les dades dels dos estudis seran complementàries, amb un total de cent persones enquestades, persones que puguin generar opinió i distribuïdes en diferents àmbits i entitats. Properament , màxim en el mes de juny es farà un Consell monogràfic de la primera fase d'aquest estudi.

  2.- Informació sobre els Centres d'atenció primària.

  El Sr. Batista informa sobre les obres del Mataró 2, que està en procés d'enderroc total i en la primera setmana d'abril es començarà a construir. En relació a Rocafonda , hi ha la previsió de que el concessionari comenci el 4 de març, amb una durada prevista d'onze mesos.

  El Sr. Manuel Puig, informa que en el Mataró 2, el solar està preparat per l'obra, es faran estudis de terreny, en un mes començaran les obres.

  El Sr. Oriol Batista comenta que hi ha dues comissions de seguiment amb els veïns el proper dilluns. I que el Ple municipal de 7 de març va acordar constituir el dret de superfície sobre els dos terrenys destinats.

  El Sr. Torner i el Sr. Molina comenten els problemes derivats del retard en iniciar-se les obres.

  El Sr. Batista informa que el retard ha estat degut al procés administratiu en els concursos per dur a terme l'adjudicació.

 5. Informar sobre la nova concessionària del centre municipal d'atenció als animals domèstics de companyia.

El Sr. Batista informa que la nova concessionària, Fundació Altarriba, que gestiona el servei de recollida i atenció als animals domèstics abandonats ha iniciat la seva activitat en el mes de febrer d'enguany.

Recorda els fets que van conduir a les intervencions de l'activitat per l'Ajuntament, i l'abandó del servei per l'empresa Sacpa SA, relacionada amb una incorrecte gestió de l'activitat.

Davant d'aquells fets, la nova concessió que es va oferir va ser molt exigent, i un dels temes més importants i nous en aquesta gestió pública ha estat l'eliminació de les eutanàsies com sistema de funcionament. L'ajuntament de Mataró és pioner en aquest mètode.

La Sra. Àngels Cantos informa que el sistema per evitar les eutanàsies es el de disposar d'una xarxa d'adopcions importants atès que no es pot excedir la capacitat del centre.

La xarxa d'adopcions s'amplia a tota Espanya i a zones europees. És important el canvi en la gestió del servei que en un temps de dos anys s'ha dut a terme.

En resposta a què és el què es fa en cas de saturació, la Sra. Cantos informa que el sistema és disposar d'un xarxa d'adopcions extensa i que s'adoptin els animals des d' altres centres i entitats proteccionistes relacionats amb la Fundació Altarriba. Actualment per donar solució al problema dels abandonaments la Diputació de Barcelona està creant una xarxa de nous centres, repartits en diferents sectors territorials.

La Sra. Montserrat García-Milà, comenta que caldria disminuir l'impacte de la brutícia dels gossos a la ciutat.

El Sr. Batista informa sobre les campanyes que s'han fet pel civisme, dels anuncis a la TV, al cinema i a la premsa gratuïta. Comenta que ateses les estadístiques del servei de manteniment ha baixat el volum de la problemàtica. Pel que fa a l'activitat de la Fundació Altarriba, cal assenyalar la importància de l'educació en les escoles. Des de l'administració es continua fent el control del cens, i les campanyes per incrementar la identificació i evitar els abandonaments.

5.- Informació sobre l'Observatori de l'Euro.

El Sr. Oriol Batista informa sobre totes les actuacions i l'activitat en general que s'ha realitzat des de l'Observatori de l'euro, que va estar promogut per la Diputació de Barcelona, i que es van fer en 43 municipis de la província. Un cop finalitzada el temps de convivència de les dues monedes, s'ha procedit a la clausura d'aquest Observatori amb valoració positiva de tota l'activitat, però en tot cas restarà a l'abast de qualsevol ciutadà l'Oficina d'atenció al consumidor i en general els serveis de l'ajuntament destinats a atendre de manera directa al ciutadà per resoldre possibles noves consultes o tràmits.

El Sr. Molina comenta el possible impacte sobre els preus de l'entrada de l'euro i el descrèdit del sistema de control de l'IPC.

Om comenta que el procés no conclourà fins el transcurs de l'any 2002.

El Sr. Batista manifesta la necessitat de que el procés de canvi fos correcte i controlat i que aquesta ha estat la voluntat de l'ajuntament. S'informa sobre el estudi de control de preus en el sector alimentari, electrodomèstics i vestit i el resultats obtinguts, que no detecten importants variacions en el preu.

El Sr. Torner comenta la pujada del 13% en el transport públic i la manca d'informació al respecte, a més del funcionament de la tarifa integrada.

El Sr. Batista comenta que en el tema de la tarifa integrada s'està valorant quin és el millor sistema per la seva aplicació i com fer-ho.

La Sra. Montserrat García-Milà demana còpia de la presentació feta del Pla de Salut. S'acorda trametre còpia.

 1. Precs i preguntes.

No hi ha.

A les 20, 55 hores es dóna per finalitzada la sessió.

Mataró, 14 de maig de 2002

EL PRESIDENT LA SECRETARI