Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari Institut Municipal d'Educació. 26/11/2001

Escoltar

Consell Plenari Institut Municipal d'Educació. 26/11/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de l'IME es convoca la reunió ordinària del Consell Plenari, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'octubre de 2001.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels Decrets signats.

I. Referència numèrica. (Llistat adjunt)

4. Línies d'actuació:

I. Esmenes i suggeriments al Pla director d'Adults.
II. Calendari reunions Consell Plenari desembre 2001-febrer 2002.

5. Propostes al Consell:

I. Aprovació inicial de la proposta de Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2002.
II. Aprovació inicial de les Bases d'Execució del Pressupost , la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2002.
III. Aprovació del Programa d'Actuació de l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2002.

IV. Ratificar decret de la Presidència sobre aprovació de bases de selecció i convocatòria per a la provisió d'una plaça de Tècnic Superior, grup A, en la modalitat de accés per promoció interna de l'Institut Municipal d'Educació.
V. Ratificar decret de la Presidència sobre aprovació de l'ampliació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2001 de l'IME i aprovació de bases de selecció i convocatòria per a la provisió d'una plaça de conserge en la modalitat de accés per promoció interna de l'Institut Municipal d'Educació.
VI. Declarar la compatibilitat del professor de categoria A de l'IES M. Biada, Sr. Josep M. Horrillo Tello.
VII. Declarar la compatibilitat del professor de categoria A de l'IES M. Biada, Sr. Antoni Neila Fernández.
VIII. Donar compte de l'acord del Ple Municipal sobre nomenaments i renúncies de vocals del Consell Plenari de l'IME.


6. Precs i preguntes.
Mataró, a 21 de novembre de 2001


LA SECRETÁRIA

Montserrat Cabré i Roca