Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria del Ple municipal del 9 de maig de 2002

Escoltar

Convocatòria del Ple municipal del 9 de maig de 2002

Dia
Hora
Lloc
Ordre del dia de la sessió
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2808/2002 de 6 de maig

Assumpte: Ordre del dia del Ple municipal del 9 de maig de 2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 9 de maig de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de març de 2002

2 DESPATX OFICIAL

MOCIONS CONJUNTES DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

3 Moció de suport a la Convenció europea.

4 Moció de suport als actes commemoratius del 60è aniversari de la mort d'en Joan Peiró.

ALCALDIA

5 Desistiment en l'incident d'execució provisional de la sentència de l'Audiència Nacional de 5 d'octubre de 2001, relativa a la construcció del passeig Marítim de Mataró.

6 Donar compte decret alcaldia 2653/2002, de 24 d'abril, s/decret delegació competències consellers delegats.

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Modificació contracte amb l'empresa BASSA MAR, SA, obres de rehabilitació residència Sant Josep, 3ª fase.

-Recursos Humans-

8 Aprovació del text de l'acord de determinació de les condicions de treball del personal funcionari pels anys 2000-2003.

9 Aprovació del text del conveni col·lectiu del personal laboral pels anys 2000-2003.

10 Donar compte del decret d'alcaldia que extingeix, per causes objectives, el contracte d'un treballador municipal.

11 Modificació de la relació de llocs de treball.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

12 Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assís.

-Urbanisme-

13 Aprovació inicial de modificació del Pla general d'ordenació de mataró, àmbit sector PERI 04 "Lepanto/Gravina".

14 Aprovació inicial de modificació del Pla general d'ordenació de Mataró, àmbit ronda Barceló, fase 1 (UA-43 "Can Font").

15 Aprovació inicial de modificació del Pla general d'ordenació de Mataró entorn equipament antic Hospital.

16 Aprovació inicial de modificació del Pla general d'ordenació de Mataró sector Quintana, Puigblanc i Guàrdia Civil.

17 Aprovació provisional del Pla parcial "Can Gener".

18 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall "Montserrat Cuadrada - Avinguda Gatassa".

19 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall parcel·la 1 illa X del sector Parc Central.

CMI SERVEIS PERSONALS

20 Donar compte de l'acord de la Comissió de Govern de 6/5/2002, que ha aprovat el Pla d'Acció per al Civisme a Mataró.

-Servei d'Igualtat i Solidaritat-

21 Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal (CRID).

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

22 Proposta per donar suport institucional al Projecte de la Diputació de Barcelona de constituir una Xarxa Local de Consum que integri els serveis locals de consum de la província de Barcelona.

23 Proposta per donar suport institucional al Projecte de la Diputació de Barcelona de constituir una Junta Arbitral de Consum Provincial.

-Institut Municipal d'Educació-

24 Nomenaments vocals del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

25 Aprovar la modificació de la plantilla de l'Institut Municipal d'Educació 2002.

26 Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d'Educació 2002.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

27 PREGUNTA s/la previsió d'espais per a noves antenes de telefonia mòbil.

28 PREGUNTA s/la informació relativa a l'estat de desenvolupament del planejament urbanístic i a la programació de les obres.

29 PREC per ala convocatòria de la comissió per el transport públic.

30 PREGUNTA s/l'1 de maig.

Del Grup Municipal del Partit Popular

31 PREGUNTA s/el perquè el govern municipal ha tornat a inaugurar una obra sense que estigués completament acabada.

32 PREC en el sentit de que per part del govern municipal procedirà a asfaltar el tram de l'Avinguda Gatassa en el tram comprés entre la plaça Alcalde Serra i Xifra i el c/ Ramon Berenguer.

33 PREGUNTA en relació al finançament de la construcció de l'aparcament subterrani a la pl. Gatassa.

34 PREGUNTA en relació a l'acceptació de les propostes presentades pels representats del veïns del barri de Cerdanyola per part del Govern municipal.

35 PREGUNTA respecte a la suspensió temporal de les noves zones blaves.

36 PREC en relació al solar existent a la Ronda Pintor Rafael Estrany al costat del poliesportiu.

37 PREC en relació a les notificacions del pagament dels impostos i taxes municipals.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

38 PREGUNTA s/les previsions i calendari de les actuacions en l'IES Puig i Cadafalch i el CEIP La Llàntia.

39 PREC s/la creació d'un sender de llarg recorregut entre Mataró i el Canigó.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor