Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Institut Municipal d'educació. Consell Plenari. 3 de juliol de 2002

Escoltar

Institut Municipal d'educació. Consell Plenari. 3 de juliol de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació

Dia: 3 de juliol de 2002

Hora: 2/4 de vuit del vespre

Lloc: Biblioteca de l'IME. Baixada de les Figueretes, 1, 1r

Per indicació del President de l'IME us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 30 d'abril de 2002 i de l'acta de la sessió extraordinària de 30 de maig de 2002.
 2. Despatx oficial.
 3. Donar compte dels Decrets signats.
 4. Línies d'actuació:
 5. I.- Oferta formativa Pla Adults 2002-2003

  II.- Informació preinscripció curs 2002-2003

  III.- Traspassos d'altres organismes

 6. Propostes al Consell:
 7. I.- Ratificar el decret d'aprovació de les bases de selecció per cobrir una plaça de mestre/a d'adults per formació en Informàtica, laboral de caràcter indefinida o fix, mitjançant el sistema de concurs.

  II.- Ratificar el decret d'aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions en places docents mitjançant el sistema de concurs.

  III.- Ratificar el decret d'aprovació de les bases de selecció per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu, laboral de caràcter temporal, mitjançant el sistema de concurs, i confecció d'una llista d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions del personal administratiu.

  IV.- Ratificar el decret d'aprovació de les bases de provisió del lloc de treball de docent de formació de base per a PGS, del Servei d'Educació Social, Comunitària i Adults, pel procediment de selecció de concurs de mèrits, entre personal laboral fix B categoria mestre/a adults.

  V.- Ratificar el decret d'aprovació de les bases de provisió del lloc de treball de dinamitzador, del Servei d'Educació Social, Comunitària i Adults, pel procediment de selecció de concurs de mèrits, entre personal laboral fix, administratius (Grup C) i resta de personal del grup C.

  VI.- Ratificar el decret d'aprovació de les bases de selecció per cobrir dues places de conserge amb contractació laboral indefinida o fix, mitjançant el sistema de concurs.

  VII.- Aprovació del Plec de clàusules economicoadministratives particulars i tècniques per a la contractació, mitjançant concurs, d'una empresa de serveis per a la realització del servei de cuina a diferents Escoles bressol de l'Institut Municipal d'Educació, i convocar licitació.

  VIII.- Aprovació del Plec de clàusules economicoadministratives particulars i tècniques per a la contractació, mitjançant concurs, d'una empresa de serveis per a la realització de diversos serveis d'atenció als infants a les Escoles bressol de l'Institut Municipal d'Educació, i convocar licitació.

 8. Informacions de la Presidència
 9. Precs i preguntes

LA SECRETÀRIA

Montserrat Cabré i Roca