Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del Dia del Ple Extraordinari 20/4/98

Escoltar

Ordre del Dia del Ple Extraordinari 20/4/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió que tindrà lloc el proper DILLUNS 20 d'abril de 1998, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

Del Grup Municipal Convergència i Unió
1 PREC s/les mancances en infraestructura que pateixin les associacions de veïns.
2 PREC s/el mercat de la plaça Gran i el seu entorn.
3 PREC s/el projecte de revitalització del centre històric (URBAN)
4 PREC s/impulsar un programa de foment de creació de llocs de treball en l'àmbit de serveis a les persones grans.
5 PREGUNTA s/el pla de comunicació de l,Ajuntament de Mataró.

Del Grup Municipal del Partit Popular
6 PREC s/commemoració Dia Internacional de la Familía.
7 PREC s/onada robatoris que afecta al carrer Sant Benet i rodalies.
8 PREC s/iniciar tràmits legals per alinear del patrimoni municipal les finques de la seva propietat dins la urbanització Can Quirze.
9 PREGUNTA s/contradiccions existents entre el calendari d'execució del parc i el conveni signat amb els propietaris residents.
10 PREGUNTA s/el dèficit de places en l'àmbit de les escoles bressol.

Del Grup Municipal Mixt
11 PREC s/la creació del Consell Econòmic i Social.
12 PREC en relació al compliment del punt VI. 10 del Pla d'Acció Ambiental en relació a la incidència del soroll provinent de l'autopista a l'interior de les vivendes properes (zona Vista Alegre Est) i grau de compliment de l'acord adoptat en el ple ordinari del mes de febrer de 1997 sobre aquesta qüestió.
13 PREC en relació a la commemoració del 150è aniversari de la missa de Les Santes.
14 PREC s/adhesió a l'Associació d'amics de la Bressola com a soci protector a l'Ajuntament de Mataró
15 PREGUNTA s/els criteris a seguir per a la matriculació dels alumnes d'educació infantil, primària i secundària per al curs vinent.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el setze d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort i Pastor