Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del Ple Municipal de 6 de Setembre de 2001

Escoltar

Ordre del dia del Ple Municipal de 6 de Setembre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de setembre de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10.5.01

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Iniciar expedient de resolució del conveni, subscrit per la representació de l'Ajuntament de Mataró, els Consellers Delegats de Manufactures Antonio Gassol, SA i els representants sindicals, per incompliment de les obligacions essencials que corresponien a l'empresa esmentada.

4 Retribucions Grups municipals.

5 Designació Festes Locals 2002.

6 Ratificar conveni entre el Consorci Port de Mataró, Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament per a la construcció d'un nou accés al port.

7 Aprovar el conveni per a la creació de la comissió de coordinació i consulta dels estudis universitaris de Mataró - Maresme.

8 Aprovar el conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la cessió d'ús dels espais de l'edifici situat al passeig del Callao s/n de Mataró.

PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

9 Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la declaració sobre mobilitat del Parc Industrial de la regió metropolitana.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

-Grup Municipal de Convergència i Unió-

10 Proposta de Resolució per presentar alÙlegacions al Pla Director d'Infraestructures.

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

11 Atorgament d'aval al Centre de Formació i Prevenció per a una operació de tresoreria d'import 25 milions de pessetes.

12 Adscripció zones blaves i béns afectes al servei d'estacionament limitat.

13 Modificació de les bases d'execució.

-Servei d'Ingressos-

14 Aprovació dels preus públics dels cursos de l'aula de Teatre del Patronat Municipal de Cultura.

15 Aprovació dels preus públics del Taller de gravat del Patronat Municipal de Cultura.

16 Aprovació del preu públic del Taller de pràctiques de gravat del Patronat Municipal de4 Cultura.

-Servei de Compres i Contractacions-

17 Aprovació modificació contracte rehabilitació del Grup Federico Mayo, adjudicat a l'empresa CARSA.

18 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives per a les obres de remodelació del Camp de Futbol municipal del Camí del Mig i zona esportiva Enric Pujol.

19 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives per a les obres de reurbanització del 2n tram dels carrers Pablo Picasso, República Dominicana i Poeta Punsola.

20 Ratificació decret Alcaldia núm. 4601/2001, d'aprovació de l'extinció parcial del contracte d'arrendament dels locals ubicats als carrers Mossèn Jaume Sala, Franquesa i Sivilla i Josep Montserrat Cuadrada i ampliació pròrroga dels 3 contractes i increment de la renda.

21 Adjudicació obres de rehabilitació de l'edifici municipal de La Riera, 48.

22 Adjudicació obres rehabilitació residència municipal Sant Josep, 3ª fase.

-Recursos Humans-

23 Aprovar expedient modificació plantilla

24 Aprovar expedient modificació relació llocs de treball

25 Aprovar expedient d'indemnitzacions per raó de servei a membres de la Corporació i personal eventual, i abonament del 100% de la despesa d'allotjament a tot el personal municipal en supòsits especials.

26 Modificació relació de llocs de treball IME 2001.

27 Modificació plantilla de IME 2001.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

28 Aprovació inicial del Projecte d'actuació arqueològica als carrers Na Pau, Sant Cristòfol i Xammar a Mataró.

29 Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per finançar les obres de Rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep Fase 3ª PUOSC 2002.

-Urbanisme-

30 Aprovació inicial de la modificació del Pla General àmbit Sector 5-09 "Josep Sabater i Sust-Fortuny".

31 Aprovació inicial de la modificació del Pla General àmbit UA-53 El Verdet.

32 Aprovació inicial de la modificació del PG, àmbits El Tabalet, Deixalleria i UA-50.

33 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall del CAP Mataró 3 - Rda. Rafael Estrany.

34 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall del CAP "Sant Pelegrí" (ABS Mataró 2) i aprovació projecte inicial del projecte d'obra.

35 Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de l'expropiació del carrer Sant Joan, 32.

-Llicències-

36 Resolució alÙlegacions i aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal per a la instalÙlació i funcionament d'instalÙlacions de radiocomunicació.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Escola Universitària Politècnica de Mataró-

37 Proposta de nomenament del Sr. Juan Gil López com a director de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

38 PREC s/el projecte de policia per a la nova ciutat de Mataró.

39 PREGUNTA s/la situació dels cinemes del centre urbà de la ciutat.

Del Grup Municipal del Partit Popular

40 PREGUNTA s/la valoració del Govern municipal sobre els diversos actes vandàlics i agressions succeïdes a les darreres Festes de les Santes.

41 PREC en relació a les obres del c/ Galicia que realitza ATLL

42 PREC en relació a la instalÙlació d'un semàfor a la cruïlla dels carrers Iluro - Sant Cugat.

43 PREGUNTA s/ el per què no s'ha donat resposta a la pregunta presentada el 18 de maig referent a les subvencions solÙlicitades per les Confraries de la ciutat.

44 PREGUNTA en relació a les obres de Can Xammar.

45 PREGUNTA en relació al C.E. Mataró.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

46 PREGUNTA s/l'inici de les obres del nou Passeig Marítim

47 PREC s/un local social a la zona de Via Europa.

48 PREC s/els entorns de la casa de Can Boada.

49 PREGUNTA s/l'estat actual dels tràmits per executar les obres del colÙlector pluvial del Torrent de Can Boada.

50 PREGUNTA s/el tancament de vuit sales de cinema a Mataró.

51 PREGUNTA s/la ubicació i construcció del futur gimnàs IES Puig i Cadafalch.

52 PREGUNTA s/la destinació de la casa de les Esmandies per a usos administratius.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.
Ma. Pau Ortillés Cadena
En dono fe