Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del ple ordinari del mes de setembre. 16/9/99

Escoltar

Ordre del dia del ple ordinari del mes de setembre. 16/9/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de setembre de 1999, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l·Acta de Constitució del nou Ajuntament que tingué lloc el dia 3 de juliol de 1999 i la de la sessió extraordinària del 22 de juliol de 1999.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
Intervenció

3 Proposta de modificació de les Bases d·Execució del Pressupost 1999

Secretaria General
4 Modificació Estatuts Consorci Hospitalari de Catalunya.
5 Desistir del recurs contenciós administratiu interposat per l·Ajuntament contra la resolució de la Consellera de Justícia en relació a la liquidació de la Fundació Cànovas Rodeija.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
Obres i Serveis Públics

6 Incloure en el Programa 4SA-010-CA.95 del Fons de Cohesió els projectes de Condicionament de la Xarxa de Baixa Tensió del carrer Lepanto d·un import de 2.176.824.- PTA. i d·urbanització del Pg. Ramon Berenguer d·un import de 18.886.860.-

Urbanisme
7 Ratificació del conveni amb Petrolis Mataró, SA, sobre els accessos a la benzinera, transversals al Camí del Mig.
8 Desestimació recurs de reposició d·Antonio Martín Domínguez, contra ordre d·enderroc addicció planta àtica la rda. Sant Oleguer, 74, 5è.
9 Aprovació definitiva de la delimitació de la UA. 66 "Passatge La Bòbila" i ratificació conveni amb Grues Homs, SA.
10 Aprovació definitiva de l·Estudi de detall La Bòbila, àmbit comprés entre els carrers: lateral Camí del Mig-Batista i Roca-Pablo Iglesias.
11 Aprovació definitiva de l·estudi de detall del Tanatori, a construir a la Ronda dels Països Catalans, cantonada amb el carrer Aristotil (Polígon de Cirera Industrial).
12 Aprovació del Text refós del Pla especial d·Equipaments Mataró Nord.
13 Aprovació definitiva de la relació de bens afectats per l·expropiació de la finca de Mediterranea y Forestal SA, situada a la zona del Sorrall / Rda. Bellavista.
14 Resoldre recursos de reposició interposats contra l·aprovació definitiva del projecte de reparcelÙlació del Sector "Hortes del Camí Ral".

CMI SERVEIS PERSONALS
15 Ratificació Decret Alcaldia de data 13.7.99 s/desestimació recurs interposat per l·empresa LA BRUIXA, Neteges Generals i Manteniment, SL, en la contractació del servei de neteja d·espais exteriors i petit manteniment a les escoles bressol.

CMI VIA PÚBLICA
16 Aprovació de l·acord de colÙlaboració entre el Ministeri de l·Interior i l·Ajuntament de Mataró, en matèria de seguretat ciutadana.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
17 PREC s/l·estacionament al centre de la ciutat.
18 PREC s/ el plànol urbà/99 i els centres de culte de la ciutat.
19 PREC s/l·actualització dels serveis del Parc Forestal de Mataró.
20 PREC per al control i coordinació de les obres municipals.
21 PREC s/ els entorns del "Casal de la Gent Gran del Parc Central" i els seus acabats.
22 PREC s/l·oferiment de la ciutat de Mataró com a subseu del Fòrum Universal de la Cultures del 2004.
23 PREGUNTA s/ la futura plaça del c/ Cooperativa - Espai Gaudí.
24 PREGUNTES s/ els efectes de la denegació de l·aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial del Sector C-1.

Del Grup Municipal del Partit Popular
25 PREC s/la realització d·un projecte de millora urbanística del Passatge Garcia Oliver.
26 PREC s/la gratuïtat de les zones blaves el mes d·agost.
27 PREC s/la millora de la senyalització del pas de vianants situat a la Rda. Pintor Rafael Estrany a l·alçada del c/Músics Cassadó.
28 PREC s/l·estat de deixadesa de l·entorn del nou hospital.
29 PREC s/la possibilitat d·esponsorització privada als serveis públics.
30 PREC s/l·habilitació de zones d·aparcament al Camí de la Geganta.
31 PREGUNTA s/tanques de seguretat a la Carretera de Mata.
32 PREGUNTA en relació al mal estat de l·asfalt i les voreres del carrer Jaume I.
33 PREGUNTA s/la brutícia existent a la superfície de l·aigua de les platges.
34 PREGUNTA en relació al PEMU de Vista Alegre.
35 PREGUNTA en relació a la presentació de la candidatura de Mataró com a sub-seu del Fòrum Universal de les Cultures 2004.
36 PREGUNTA s/la concentració de gent a diferents indrets de la ciutat provocant problemes de convivència.

Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
37 PREC per a la realització d·un estudi per al soterrament de les línies d·alta tensió existents en zones de parcs i vies públiques.
38 PREC s/la celebració d·un ple extraordinari sobre el programa municipal.
39 PREGUNTA en relació a la tala de pins en el Parc Forestal.
40 PREGUNTA s/aigües residuals a la platja de Sant Simó.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el catorze de setembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
La Secretària acctal.
M. Pau Ortillés i Cadena