Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari. 20/9/99

Escoltar

Ple extraordinari. 20/9/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l·Ajuntament PLE, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 20 de setembre de 1999, a les 9 hores del matí, en el Saló de Sessions de l·Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

PROPOSTA D'ALCALDIA

1 Procediment de formació de les meses electorals per les Eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el proper dia 17 d·octubre de 1999.


Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, setze de setembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,