Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari. 23/12/2002

Escoltar

Ple Extraordinari. 23/12/2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8326/2002 de 20 de desembre

Convocatòria Ple extraordinari 23 de desembre de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 23 de desembre de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei d'Ingressos

1 Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2003

Servei de Gestió Econòmica

2 Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2003 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor