Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal 4 de juliol de 2002

Escoltar

Ple Municipal 4 de juliol de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4211/2002 de 1 de juliol

Assumpte:

Ordre del dia ple 4.7.2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de juliol de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 9 de maig de 2002

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Ratificar decret d'alcaldia d'aprovació de les esmenes dels articles 2.2 i 19 dels Estatuts de la societat municipal Prohabitatge Mataró, SA.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Ratificar el decret 3718/2002 de 7 de juny, pel qual es va aprovar l'arrendament del local de propietat municipal situat al carrer Energia, 11, a l'associació cultural musulmana Al-Ouahda.

5 Aprovar concertar una operació de crèdit de 3.005.060,52 euros en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelkona i acceptar la subvenció dels interessos per un import de 435.427,26 euros.

-Servei d'Ingressos-

6 Aprovació preu públic de visites guiades i tallers didàctics del Patronat Municipal de Cultura.

7 Concessió bonificació ICIO per obres construcció Hotel d'entitats sociosanitàries.

-Servei de Compres i Contractacions-

8 Aprovació de la modificació del contracte de serveis de neteja d'edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de l'empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA, degut a l'adhesió a l'expressat contracte de l'Institut Municipal d'Educació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

9 Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera.

-Urbanisme-

10 Aprovació provisional de la modificació del Pla general d'ordenació municipal àmbit "Vallveric".

11 Aprovació provisional de la modificació del Pla general d'ordenació municipal, àmbit ronda Barceló Fase 1 (UA-43 Can Font).

12 Aprovació provisional de la modificació del Pla general d'ordenació municipal a l'entorn de l'equipament de l'antic Hospital.

13 Aprovació provisional de la modificació del Pla general d'ordenació municipal sector PERI 04 - "Lepanto-Gravina".

14 Aprovació definitiva de l'estudi de detall per l'ampliació de l'Edifici dels Jutjats.

15 Aprovació del Text refós de la modificació del Pla general d'ordenació municipal, àmbit UA-53 "El Verdet" i encàrrec a PUMSA la seva gestió i urbanització.

16 Deixar sense efecte l'acord del Ple municipal sobre l'avanç de modificació de Pla general d'ordenació municipal àmbit Unitat d'actuació 65 "Damià Campeny". Inici d'expedient expropiatori.

-Llicències-

17 Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'Activitats de Mataró.

-Ciutat Sostenible-

18 Declarar el suport de l'Ajuntament de Mataró a la inclusió de la vinya del Sr. Joan Quadrada Damont dins de la considerada zona de producció de la "Denominació d'origen d'Alella".

CMI SERVEIS PERSONALS

-Patronat municipal de Cultura-

19 Aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura.

-Patronat municipal d'Esports-

20 Aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Patronat municipal d'Esports.

-Servei de Relacions Ciutadanes-

21 Inclusió de nous carrers al Nomenclàtor Viari de Mataró

22 Renovació de la cessió d'ús de l'immoble del passeig del Callao 6 a l'Assemblea Local de la Creu Roja.

CMI VIA PÚBLICA

23 Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la celebració del dia sense cotxes i setmana de la mobilitat sostenible.

24 Aprovació definitiva i constitució dels estatuts de la societat municipal mixta GINTRA, SL.

-Protecció Civil-

25 Aprovar el PAM d'incendis forestals (revisió)

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

26 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya - Verds per a l'adopció de mesures complementàries i d'aprofundiment de l'aplicació de l'ordenança d'antenes de telefonia mòbil

27 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya - Verds s/preparació i aprovació del pla especial de camins i vies rurals i forestal, en sòl no urbanitzable del terme municipal de Mataró.

28 Proposta de resolució del grup municipal del Partit Popular s/diverses mesures a prendre per les obres de la Rda. Rocablanca.

29 Proposta de resolució del grup municipal de Convergència i Unió s/la bandera de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

Del Grup Municipal Convergència i Unió

30 PREGUNTA s/les obres de construcció de l'escola bressol "El Tabalet".

31 PREGUNTA s/la "Comissió promotora de la fundació privada Unió de Cooperadors de Mataró pel foment de l'economia social i la rehabilitació urbana".

32 PREGUNTA s/el pla de millora de la Diputació de Barcelona pel parc forestal de la nostra ciutat.

33 PREGUNTA s/les conclusions del congrés de l'esport.

34 PREGUNTA s/les places d'escoles bressol municipals

35 PREC s/reorganitzar el sistema policial de proximitat.

36 PREC s/ampliar l'estacionament de motocicletes i instal·lar-n'hi per bicicletes a la zona dels jutjats de Mataró.

37 PREC per dotar al barri de l'Havana d'un centre cívic

38 PREC s/els serveis municipals als ciutadans en temps de vacances.

Del Grup Municipal del Partit Popular

39 PREGUNTA i PREC en relació a la valoració del govern municipal per l'actuació dels veïns de Cerdanyola en el tema dels parquímetres.

40 PREGUNTA en relació a la paralització de la reobertura de la sala del cinema del Foment.

41 PREGUNTA en relació als solars existents a l'Av. Pintor Estrany i c/ Marià Ribas.

42 PREC en relació a l'ampliació de l'horari d'atenció al públic de la Biblioteca Pompeu Fabra.

43 PREGUNTA s/la previsió del govern municipal en la promoció o realització de campanyes informatives sobre els riscos que suposen per als joves el consum de drogues.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

44 PREGUNTA s/les actuacions municipals a la illa de cases entre el Carreró, Pl. Gran, carrer d'en Palau i Pl. de l'Ajuntament - sector "Can Cruzate".

45 PREGUNTA s/gestions realitzades per l'alcaldia per tal que es retirin els expedients sancionadors governatius i les multes municipals als veïns de Cerdanyola que van participar en els actes de protesta per les zones blaves.

46 PREC s/la plaça de Can Marchal.

47 PREGUNTA s/la campanya d'estiu a Mataró.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor