Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal. 8/6/2000

Escoltar

Ple Municipal. 8/6/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de juny de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 11 de maig de 2000


2 DESPATX OFICIAL


PROPOSTES CONJUNTES DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
3 Nomenament defensor del ciutadà
4 Adhesió de l·Ajuntament de Mataró a la crida de Hannover de la 3ª Conferència Europea de Ciutats Sostenibles.


ALCALDIA
5 Nomenament d·un vocal del Consell de l·Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.


COMISSIÓ ESPECIAL INFORMATIVA PER A LA REFORMA DEL REGLAMENT ORGÁNIC MUNICIPAL
6 Aprovació definitiva de les modificacions del Reglament Orgànic Municipal


CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Intervenció-
7 Donar compte de la liquidació pressupostària de 1999.

-Tresoreria i Gestió Tributària-
8 Modificació preus públics Patronat d·Esports.
9 Modificació preus públics Escoles Bressol pel curs 2000-2001

-Secretaria General-
10 Ratificar decret d·Alcaldia s/designació representant de l·Ajuntament de Mataró a l·Assemblea General de la Caixa d·Estalvis de Catalunya.
11 Modificació composició Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals i Programes.

-Compres i Contractacions-
12 Arrendament d·un local al c/ Pablo Picasso núm. 28

-Recursos Humans-
13 Modificació de la relació de llocs de treball
14 Declaració de compatibilitat

-Ciutat Sostenible-
15 Adhesió de l·Ajuntament de Mataró al Projecte de la FEMP "Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales para la normalización de la gestión medioambiental en los municipios de España", dintre del marc del programa comunitari LIFE Medioambiente.
16 Donar compte del decret d·Alcaldia de nomenament de membres del Consell Municipal de Medi Ambient.

-Igualtat i Solidaritat-
17 Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Participació per a la convivència de Mataró.
18 Aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Mataró.
19 Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Municipal per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
20 Adhesió de l·Ajuntament de Mataró al Protocol General "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat" promogut per la Diputació de Barcelona per atendre necessitats i accions locals.
21 Aprovació inicial del projecte de construcció d·un edifici de telecomunicacions Fase 1ª, obra civil.
22 Aprovació inicial del Projecte d·Execució del Complex Esportiu Municipal "El Sorrall" de Mataró, promogut per la societat Nuscamps, SL

-Urbanisme-
23 Aprovació de l·Avanç de Modificació del Pla General canvi d·ús El Rengle
CMI SERVEIS PERSONALS
-Patronat Mpal. Institut Politècnic M. Miquel Biada-
24 Concessió d·una excedència especial al Sr. Ramon Grau i Girona, professor de l·IPM Miquel Biada.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
25 PREGUNTA s/la fira de l·oci d·enguany.
26 PREGUNTA s/el Pla Especial de les Cinc Sènies.
27 PREGUNTA s/les comissions al sí de l·Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
28 PREGUNTA s/les mesures mediambientals a la instalÙlació de les gosseres.
29 PREC s/la signatura d·un conveni entre l·Ajuntament i les empreses concessionàries d·estacionaments municipals per a la utilització dels aparcaments reservats a minusvàlids.
30 PREGUNTA s/la gestió i actualització de la WEB municipal.

Del Grup Municipal del Partit Popular
31 PREC s/modificació inici serveis a la platja temporada d·estiu.
32 PREC s/l·obertura d·un centre de la Universitat Oberta de Catalunya a Mataró.
33 PREGUNTA s/el tractament de les escorrialles procedents de la Planta del Consorci de Tractament de Brossa.
34 PREC s/la integració de la gent gran de Mataró a les noves tecnologies.

Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
35 PREC s/els accessos i sortides de vehicles al sector de Cirera-Nord (hospital i nou centre comercial)
36 PREC s/els accessos peatonals a l·hospital de Mataró.
37 PREC s/la mobilitat i la promoció del comerç.
38 PREC s/la fira d·atraccions
39 PREGUNTA s/el retard en la concessió de llicències d·obres i d·activitats.
40 PREGUNTA s/el posicionament del govern municipal en relació a la protecció de la zona agrícola de les Cinc Sènies.
41 PREGUNTA s/la nova ubicació del monument a Puig i Cadafalch.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el cinc de juny de dos mil.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort i Pastor