Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del mes d'abril. 5/4/2001

Escoltar

Ple municipal del mes d'abril. 5/4/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 2287/2001 de 2 d'abril

Assumpte: Ordre del dia ple 5 d'abril de 2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 d'abril de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària que tingué lloc el dia 21 de desembre de 2000.


2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS
INTERIOR-HISENDA
SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

- Servei de Gestió Econòmica-
3 Desafectació de vivendes de mestres de l'immoble del carrer Madoz, 28-30.

-Compres i Contractacions-
4 Aprovació de la revisió de preus de les tarifes de l'aparcament de la plaça Francisco Tomas y Valiente.

-Recursos Humans-
5 Aprovació modificació de la relació de llocs de treball.
6 Ratificació del Decret que desestima els Recursos de Reposició interposats per la Junta de Personal contra l'acord d'aprovació de la Plantilla per a l'any 2001, de 4 de desembre de 2000.
7 Ratificació de Decret que desestima el Recurs de Reposició interposat per la Junta de Personal contra l'acord de Modificació de la relació de llocs de treball, de 4 de desembre de 2000.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
8 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de "El Sorrall".
9 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall regulador de la profunditat edificable de les finques del carrer Moratín 35 / carrer Emili Cabanyes 10.
10 Aprovació provisional del PERI Sector Camí Ral / President Macià.

-Llicències-
11 Resolució recurs de reposició de Joan Maymó Mas, contra l'ordre de retirada del cobert en terrat al carrer Alemanya, 22 4t.2n.
12 Resolució recurs de reposició de Rodolfo Carreras Domingo, contra l'ordre de retirada del cobert en terrat al carrer Fidies 5, 5è 1ª.

-Ciutat Sostenible-
13 Modificació dels Estatuts de la "Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat".


CMI SERVEIS PERSONALS
-Patronat Municipal d'Esports-
14 Aprovació del conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral del Patronat Municipal d'Esports.


CMI VIA PÚBLICA
15 Creació del servei d'aparcaments, zones sotmeses a control horari i tarifari i recolzament logístic a la circulació, i la gestió directa mitjançant PUMSA.
16 Revisió de les tarifes del transport urbà d'autobús.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió

17 PREC s/l'accessibilitat en les vies de la ciutat de Mataró.
18 PREGUNTA s/els criteris utilitzats en les actuacions de renovació de paviments.
19 PREGUNTA s/el document "Serveis de l'Empresa" de l'IMPEM.
20 PREGUNTA s/el finançament del Pacte Local per a l'ocupació.
21 PREGUNTA s/el procediment d'adquisició i instalÙlació de plataformes d'accés a l'autobús urbà de Mataró.

Del Grup Municipal del Partit Popular
22 PREC en relació a l'elaboració d'un informe sobre la desaparició del nombre de places d'objectors de consciència que desapareixen a la ciutat i la seva conseqüència envers les entitats socio-culturals, fundacions i ONG de la ciutat.
23 PREC s/la remodelació del carrer Santa Marta.
24 PREGUNTA en relació al viatge del Director del Patronat Municipal de Cultura a Mèxic.
25 PREC instant al govern municipal a aconseguir la transferència del nom de domini a Internet anomenat "mataró.com".
26 PREGUNTA en relació al recurs presentat per la Junta de Personal contra decret de confirmació de canvi de torn de dos agents de la policia local.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
27 PREGUNTA s/ l'estat de diferents plans urbanístics.
28 PREC s/solar del carrer Muntanya.
29 PREC s/avaluació del Protocol municipal d'absentisme escolar de Mataró.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe