Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal del mes de desembre. 13 de desembre de 2001

Escoltar

Ple Municipal del mes de desembre. 13 de desembre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7553/2001 de 10 de desembre

Assumpte: Ordre del dia ple 13 de desembre de 2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de desembre de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 d'octubre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Donar compte decret de l'Alcaldia s/modificació de diverses delegacions atribuïdes als Consellers Delegats.

4 Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a l'acord del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme de data 20 de novembre de 2001, s/els efectes del temporal.

CMI SERVEIS CENTRALS
INTERIOR-HISENDA
SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Servei de Gestió Econòmica-
5 Alteració de la qualificació jurídica de la finca en front a la Rda. Pintor Rafael Estrany, prèvia a la seva cessió al Servei Català de la Salut (Consorci Sanitari del Maresme) per a la construcció d'un centre d'assistència sanitària primària.

6 Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms per a l'exercici 2002.

-Servei d'Ingressos-
7 Aprovació preus públics incubadora tecnològica.

-Servei de Compres i Contractacions-
8 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació de les obres de construcció de l'escola bressol "El Tabalet" i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronesa" i convocar licitació.

10 Aprovació de la revisió de les tarifes de l'aparcament de la Pl. de Santa Anna de Mataró, per aplicació de l'IPC interanual de juliol 200 a juliol 2001, i aprovació de les tarifes màximes a aplicar per la concessionària, Saba Aparcamientos, SA (SABA).

11 Aprovació de la modificació i ampliació de la xarxa Mataró-Bus, aprovació del conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al sistema tarifari integrat del Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), aprovació del pressupost del servei de transport urbà de viatgers "Mataró-Bus" per al 2002 i aprovació de les noves tarifes per a l'any 2002.

12 Aprovació de la pròrroga del contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró per a l'any 2002, establert amb l'empresa Electricitat Boquet, SL.

-Secretaria General-
13 Informe de compatibilitat del càrrec de Regidor del Sr. Genís Carbó i Boatell amb la condició de funcionari de la Generalitat de Catalunya.

14 Comparèixer davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat per l'Administració de l'Estat contra la Sentència de 5.10.2001 de l'Audiència Nacional relatiu a la construcció del Passeig Marítim de Mataró.

-Recursos Humans-
15 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

16 Aprovació revisió valoració llocs de treball de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

17 Declaració de compatibilitat a diversos funcionaris.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
18 Aprovació definitiva del Projecte executiu de la Rehabilitació de la Nau i dels Serveis de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí i urbanització de l'entorn.

19 Aprovació del Projecte executiu de les obres de construcció de l'Escola bressol "El Tabalet".

-Urbanisme-
20 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de la zona 6ª1 "ColÙlegi Meritxell", UA-72 Can Quirze.

21 Aprovació de l'Avanç de modificació de Pla General àmbit "Vallveric".

22 Aprovació de l'Avanç de modificació de Pla General àmbit Ronda Barceló.

23 Aprovació provisional del Pla Especial d'assignació d'usos a part de l'Equipament del carrer Sant Cugat/Av. President Companys.

24 Encarregar a PUMSA la gestió de l'aparcament i de l"equipament assistit" del PERI "Marina de Llevant".

-Llicències-
25 Ratificar el conveni signat amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per al manteniment de l'Oficina de la Rehabilitació d'Habitatges per a l'any 2001.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei d'Educació i Noves Tecnologies-
26 Aprovació de l'adhesió al conveni signat entre el Consorci de Localret i Retevisión SAU, per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.

CMI VIA PÚBLICA
27 Aprovació de les tarifes del taxi per l'exercici anyal 2002.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

28 PREGUNTA s/els accessos per a minusvàlids en determinats edificis municipals.

29 PREGUNTA s/els efectes causats pels temporals de llevant dels dies 11 i 15 de novembre.

30 PREGUNTA s/determinats serveis a la Via Europa i Ronda M.J. Verdaguer.

31 PREGUNTA s/la reestructuració de la zona blava a Mataró.

32 PREGUNTA s/la recent sentència que afecta al sector C-1 d'equipaments Cirera Nord.

33 PREC referent al pressupost del transport públic urbà de Mataró i la nova xarxa de futur per l'exercici 2002.

Del Grup Municipal del Partit Popular

34 PREGUNTA en relació a la sentència recaiguda en el PEMU que reordenava el sector entre els carrers Churruca i Lepanto.

35 PREGUNTA en relació a la no revalorització dels llocs de treball dels Agents de la Policia Local.

36 PREGUNTA en relació a la sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu presentat per dos agents de la policia local de Mataró.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

37 PREC s/la redacció d'un pla local de formació d'adults.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe