Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del mes de gener. 11/1/2001

Escoltar

Ple municipal del mes de gener. 11/1/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 79/2001 de 8 de gener

Assumpte: Ordre del dia ple 11 de gener de 2001


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 11 de gener de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de novembre de 2000


2 DESPATX OFICIAL


ALCALDIA
3 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Consell Català del Moviment Europeu.
4 Modificació àmbit material de competències a les Comissions Informatives Municipals.


CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Sots Direcció de Gestió Econòmica-
5 Aprovació definitiva pressupost general de l'Ajuntament de Mataró exercici 2001

-Compres i Contractacions-
6 Ratificació decret d'alcaldia s/aprovació liquidació Mataró Bus 1999.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
7 SolÙlicitud de subvenció a la Direcció General Administració Local, en la convocatòria del Pla director d'instalÙlacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), per a la construcció del segon poliesportiu de Cirera.
8 Aprovació definitiva del Projecte constructiu d'accés al Port de Mataró.

-Urbanisme-
9 Aprovació provisional de la Modificació del Pla General àmbit "Port".
10 Aprovació provisional de la Modificació del Pla general àmbit "El Rengle".

-Llicències-
11 Delegació a la Comissió de Govern de la competència per acordar l'enderroc d'obres amb infraccions urbanístiques, a càrrec de l'interessat.


CMI SERVEIS PERSONALS
-Sanitat i Serveis Socials-
12 Designar la Sra. Consol Prados com a representant de l'Ajuntament Mataró (patró) en la Fundació GIMM.

-Patronat Municipal d'Esports-
13 Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
14 PREGUNTA s/la situació del complex esportiu del sector del Sorrall.
15 PREGUNTA s/el sector Riera de Mata (a l'entorn de l'antic Experience).

Del Grup Municipal del Partit Popular
16 PREGUNTA s/la valoració que fa el Govern municipal en relació als fons FEDER adjudicats a l'Ajuntament de Mataró.
17 PREC en relació a les mesures a prendre per part del Govern municipal per a millorar l'espera de les persones que es dirigeixen a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
18 PREC s/la commemoració de l'any Puig i Cadafalch.
19 PREGUNTA s/ les gestions realitzades pel manteniment a Mataró de l'empresa Borràs.
20 PREGUNTA s/l'oferta de formació bàsica en les escoles d'adults.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe