Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del mes de juliol. 6/7/2000

Escoltar

Ple municipal del mes de juliol. 6/7/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de juliol de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 8 de juny de 2000


2 DESPATX OFICIAL


CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Intervenció-
3 Expedient modificatiu de suplement de crèdit i crèdit extraordinari Pressupost Municipal any 2000.
4 Expedient modificatiu de les Bases d·Execució del Pressupost municipal del 2000.
5 Aprovació de l·expedient de reconeixement pressupostari d·obligacions procedents de l·exercici 1999.
6 Expedient suplement de crèdit extraordinari IMPEM.
7 Expedient suplement de crèdit Escoles Bressol.
8 Expedient suplement i crèdit extraordinari Patronat de Cultura.
9 Expedient suplement de crèdit Patronat Mpal. Miquel Biada.
10 Expedient modificació Bases Execució Pressupost del P.M. Esports.

-Tresoreria i Gestió Tributària-
11 Modificació Ordenança municipal de la taxa per prestació de serveis d·ensenyament reglat a l·Escola Universitària Politècnica.

-Compres i Contractacions-
12 Aprovació liquidació de l·any 1999 del servei de gestió i dinamització de l·alberg de Can Soleret, i aprovació del pressupost i les tarifes per l·any 2000.

-Recursos Humans-
13 Modificació de plantilla
14 Modificació relació de llocs de treball.

-Patronat Mpal. d·Esports-
15 Expedient modificació plantilla P.M. Esports.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
16 Aprovar l·Avanç de la modificació del Pla General, àmbit Port de Mataró.
17 Aprovar l·Avanç de la modificació del Pla General, àmbit PEMU sector Can Xammar.
18 Aprovació inicial (2ª) de la Modificació del Pla General Sector Can Quirze.


CMI SERVEIS PERSONALS
- Educació i Noves Tecnologies-
19 Resolució de les alÙlegacions, suggeriments i observacions als Estatuts de l·Institut Municipal d·Educació i aprovació definitiva dels Estatuts.
20 Designació de representants al Consell Plenari de l·Institut Municipal d·Educació.
21 Donar compte decret d·Alcaldia s/nomenament del President de l·Institut Municipal d·Educació.

-Sanitat i Serveis Socials-
22 Ratificar decret de data 16/6/2000 del Conseller Delegat del Servei de Sanitat i Serveis Socials referent a la designació de dos interventors tècnics a la gossera municipal de Mataró.

-Patronat Mpal. de Cultura-
23 Modificació dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura.

-Institut Politècnic Mpal. Miquel Biada-
24 Aprovar la proposta equip directiu de l·Institut Municipal Miquel Biada.


CMI VIA PÚBLICA
-Mobilitat-
25 Pròrroga de la concessió de l·explotació i vigilància de les zones de parquímetres de l·empresa PARCOSA fins al 31-3-2001

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
26 PREC s/les Fires de Mataró.
27 PREGUNTA s/l·obertura del nou complex comercial Mataró-Park.
28 PREGUNTA s/l·accés a l·hospital.
29 PREGUNTA en referència a l·exigència del coneixement del català en les convocatòries d·accés a places de personal de l·Ajuntament de Mataró.
30 PREGUNTA s/el futur estadi de futbol de la ciutat.
31 PREGUNTA s/els abocaments de runes realitzats per EMASA.


Del Grup Municipal del Partit Popular
32 PREGUNTA s/varies qüestions pendents en relació al nou centre comercial Mataró-Park.
33 PREGUNTA en relació a la instalÙlació d·antenes de telefonia mòbil.
34 PREGUNTA s/les molèsties que produeixen les motos els caps de setmana al Parc Central.
35 PREC en relació a la solÙlicitud d·un document estratègic s/el futur de les fires a Mataró.
36 PREGUNTA en relació a l·escrit del GIMM s/el tancament d·un quiosc de venda de premsa.


Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
37 PREGUNTA s/el Pla de Comunicació.
38 PREGUNTA s/l·estat d·execució dels projectes dels carrers Lleida i Nord.
39 PREGUNTA s/el programa d·enterraments a terra.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el
de dos mil.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor