Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal del mes de juny. 7/6/2001

Escoltar

Ple Municipal del mes de juny. 7/6/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 3743/2001 de 5 de juny

Assumpte: Ordre del dia ple 7 de juny de 2001
Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de juny de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 8 de febrer de 2001


2 DESPATX OFICIAL


MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

3 Moció s/ la campanya internacional "ADÉU DE LES ARMES" pel control de les armes lleugeures.


CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA
-Recursos Humans-
4 Modificació de la plantilla
5 Modificació de la relació de llocs de treball
6 Ratificació decret alcaldia relatiu a la contractació nou gerent Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró


-Servei d'Informació de Base-
7 Adhesió al conveni tipus sobre la gestió de la base de dades integrada del padró d'habitants (AGIPH) entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró.SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-
8 Modificació de les bases d'execució del pressupost municipal del 2001: inclusió d'una subvenció nominativa en el pressupost del Patronat Municipal d'Esports.
9 Autorització a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA per a la concertació d'una operació de préstec hipotecari.

-Servei de Compres i Contractacions-
10 Aprovar la revisió dels preus per a l'any 1999, presentats per l'empresa concessionària dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, de neteja viària, de neteja de platges i de recollida als mercats municipals, "Fomento de Construcciones y Contratas, SA".
11 Aprovar la revisió dels preus per a l'any 2000, presentats per l'empresa concessionària dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, de neteja viària, de neteja de platges i de recollida als mercats municipals, "Fomento de Construcciones y Contratas, SA".

- Institut Municipal d'Educació-

12 Aprovació preu públics per assistència i estada a escoles bressol i sobre ensenyaments especials a establiments municipals (escoles d'adults i activitats formatives dels centres cívics) pel curs 2001-2002.


CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-
13 Acceptació de la Diputació de Barcelona l'ajuda econòmica atorgada a l'Ajuntament de Mataró dins del programa Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2000-2003, destinada a finançar les obres de construcció del complex esportiu "El Sorrall".
14 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del segon tram del carrer Pablo Picasso i els carrers República Dominicana i Poeta Josep Punsola, amb execució plurianual.
15 Aprovació inicial del Projecte de construcció d'un edifici municipal i aparcament públic al Camí de la Geganta entre plaça Granollers i carrer Pirineus, Fase d'estructura de l'edifici i construcció de l'aparcament.

-Urbanisme-
16 Aprovació de l'Avanç de Modificació puntual de Pla General que afecta als àmbits "El Tabalet", "Deixalleria" i "UA-50".
17 Aprovació de l'Avanç Modificatiu puntual de Pla General àmbit UA-53 "El Verdet".
18 Aprovació de l'Avanç Modificatiu puntual de Pla General àmbit Sector de Remodelació 5-09 Josep Sabater i Sust - Fortuny.

19 Aprovació definitiva de la relació de Béns i Drets de la finca propietat de la familia Riera - Cunill, situada a la zona de "El Sorrall - Ronda Bellavista".
20 Aprovació definitiva relació Béns i Drets expropiació de la Pl. XarelÙla.
21 Aprovació de la rectificació d'un error material existent en el document de la Modificació del Pla General, "Itinerari paisagístic . Eix - Valldeix (Rocafonda - La Cornisa).
22 Aprovació provisional del Pla Parcial El Rengle (2ª fase).

-Llicències-
23 Convocatòria dels Premis Puig i Cadafalch 2000 d'Arquitectura i d'Interiorisme.


CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-
24 Acceptació de la reversió de les finques del Camí Ral, núm. 208-210 que retorna a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena a l'Ajuntament de Mataró i proposta d'iniciació dels tràmits d'una nova cessió al Servei Català de la Salut per a la construcció del CAP-Mataró 2.

-Igualtat i Solidaritat-
25 Aprovació del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania


CMI VIA PÚBLICA

26 Aprovació definitiva de la creació del servei d'aparcaments, de zones sotmeses a control horari i tarifari, i de recolzament logístic a la circulació.
27 Conveni de l'agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona -AMTU- i adhesió al mateix.
28 SolÙlicitud de declaració de zona de seguretat de caça per a tot el terme municipal de Mataró.
29 Proposta d'adhesió a la carta del "Dia sense cotxes, any 2001".


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

30 PREC s/actuacions dirigides als joves que els donin a conèixer els trastorns de la conducta alimentària.
31 PREGUNTA s/la pràctica de l'esport del Skatepark
32 PREGUNTA s/el trasllat de l'escola Anxaneta i el conveni de colÙlaboració urbanística amb les societats INDTEX SA i INTEXMAT, SAL.
33 PREGUNTA s/l'abocament de ferralla i fustes a la Riera de Sant Simó.
34 PREC per a l'adhesió de l'ajuntament de Mataró com a soci protector de l'Associació d'amics de la Bressola.
35 PREC s/els sorolls produïts pel corredor aèri que travessa la nostra Ciutat.
36 PREGUNTA s/els arbres de la plaça de Santa Maria.


37 PREGUNTA s/el compromís amb l'acceptació de les alÙlegacions al pressupost i al programa d'actuació municipal pel 2001.
38 PREGUNTA s/les fires de Mataró - Fira d'Atraccions.
39 PREC s/l'aparcament de l'esplanada de Can Maitanquis


Del Grup Municipal del Partit Popular

40 PREGUNTA s/les mesures que pren el govern municipal per a controlar l'excessiva proliferació de coloms en certs punts de la ciutat.
41 PREGUNTA s/el canvi del tipus d'asfalt utilitzant el nou sonoreductor en les properes campanyes de millora d'asfaltat dels carrers de Mataró.
42 PREC s/la possibilitat de remetre via correu electrònic dels expedients objecte de debat de les diferents Comissions Informatives de l'Ajuntament.
43 PREC en relació a la creació a Mataró d'un Parc Infantil de Tràfic.
44 PREC en relació al viatge del Sr. Remigio Herrero a Mèxic.
45 PREC s/les incidències que es produeixen al subterrani de Floridablanca.
46 PREC en relació a la manca de places en l'escola bressol.
47 PREC en relació a l'estat en què es troba l'accés al Passeig Marítim situat a la pl. Jordi Capell davant el carrer Josep Castellà.
48 PREGUNTA en relació a la campanya de control i prevenció de sorolls de cotxes i motos.
49 PREGUNTA en relació al cinema Foment


Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

50 PREC s/la talada dels plàtans de la plaça Santa Maria.
51 PREGUNTA s/la Pl. Antonio Machado.
52 PREC s/serveis educatius 0-3 anys.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe