Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del mes de maig. 10/5/2001

Escoltar

Ple municipal del mes de maig. 10/5/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 3017/2001 de 7 de maig

Assumpte: Ordre del dia sessió ordinària Ajuntament Ple del dia 10 de maig de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 10 de maig de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 11 de gener de 2001.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Nomenament Fill Adoptiu de la Ciutat de Mataró al mestre Enric Torra i Pòrtulas.

4 Aprovació definitiva modificació dels articles 73 i 87 del Reglament Orgànic Municipal.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

-Grup Municipal del Partit Popular-

5 Proposta de bonificació- reducció de l'IAE als establiments dedicats a la venda de carn de la nostra ciutat.

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

-Servei d'Intervenció-

6 Donar compte decret liquidació 2000 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

- Servei de Gestió Econòmica-

7 Expedient modificatiu de crèdit del pressupost de l'Ajuntament de Mataró.

8 Expedient modificatiu de crèdit del pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

9 Expedient modificatiu de crèdit del pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

10 Expedient modificatiu de crèdit del pressupost del Patronat Municipal de Cultura.

11 Expedient modificatiu de crèdit del pressupost de l'Institut Municipal d'Educació.

12 Ratificar el decret núm. 2509/2001, de 10 d'abril, pel qual s'aprova el subarrendament de l'habitatge del carrer Dulcinea, 3 2n 1ª.

13 Ratificar el decret núm. 1943/2001, de 19 de març pel que s'aprova es procedeixi a la cancelÙlació de les garanties reals constituïdes a favor de l'Ajuntament sobre el solar i nau industrial número 6 del Polígon Industrial Mata-Rocafonda (propietat de VIMACO en el moment de la seva constitució).

14 Aprovar una operació de préstec d'import 500 milions de pessetes dintre del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, i una subvenció als interessos de 68.150.000 PTA atorgada a l'Ajuntament per part de la Diputació.

-Servei de Recursos Humans-

15 Modificació de la plantilla

16 Modificació de la relació de llocs de treball.

17 Subrogació de les tres persones que formen l'equip de salut comunitària del PASS.

18 Declaració de compatibilitat a varis funcionaris.

19 Modificació de la plantilla i aprovació de la relació de llocs de treball de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions-

20 Aprovació revisió preus del contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic de Mataró.

21 Aprovació del pressupost del 2001 de la concessió de transport urbà de viatgers (MATARÓ-BUS)

22 Aprovació revisió preus del contracte del servei de retirada de vehicles de la via pública.

23 Aprovació revisió preus del contracte de manteniment de les zones verdes de la ciutat.

24 Ratificació decret d'Alcaldia de l'adjudicació a l'empresa FREMAP del conveni d'associació per a la prestació de l'assistència per malalties professionals i accidents laborals.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

25 Acceptació de les ajudes incloses en el Programa General atorgades per la Generalitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions Institucionals - dins del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

-Servei d'Urbanisme-

26 Aprovació provisional del PERI "Girona - Vallès" i ratificar el conveni signat amb CONCISA, SCCL.

27 Aprovació provisional del PERI "Marina de Llevant" i ratificar conveni signat amb Inmobiliaria Colonial, SA.

28 Aprovació provisional Modificació Pla Parcial "Les Hortes".

29 Aprovació definitiva de la relació de Béns i drets expropiació pati Cami Ral, 206.

30 Aprovació provisional de la Modificació del Pla Especial Sector C "Can Solaret".

-Llicències-

31 Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal per a la instalÙlació i funcionament d'instalÙlacions de radiocomunicacions.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei d'Educació i Noves Tecnologies-

32 Ratificar decret d'Alcaldia sobre l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Mataró, Localret i diversos operadors de telecomunicacions per a la construcció i gestió de troncals a la ciutat de Mataró.

CMI VIA PÚBLICA

33 Aprovació de l'actualització del "Pla de protecció civil de Mataró".

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

34 PREGUNTA s/la presència del català a Mataró Parc.

35 PREGUNTA s/el manteniment del parc forestal

36 PREC s/disciplina viària.

37 PREGUNTA s/ el PEMU de Vista Alegre

38 PREC s/l'aplicació de la Llei de tinença de gossos considerats perillosos.

Del Grup Municipal del Partit Popular

39 PREC en el sentit de prendre el compromís a no realitzar més actes d'inauguració fins que l'obra o els serveis no estiguin al servei dels mataronins.

40 PREC en relació a la no concessió de llicències per a la instalÙlació d'antenes de telefonia mòbil fins a l'aprovació de la normativa.

41 PREGUNTA en relació a la documentació solÙlicitada relativa al viatge a Mèxic del Srs. Marfà, Ramis i Herrero.

42 PREC en el sentit de facilitar equipaments a les confraries existents a la ciutat per tal que puguin assajar adequadament i solÙlicitant l'elaboració d'una Normativa específica per a què puguin accedir a subvencions municipals.

43 PREGUNTA en relació a la no incorporació de la secció sindical CATAC-IAC a la Comissió de Valoració de llocs de treball.

44 PREGUNTA en relació a la pèrdua d'expedients.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

45 PREGUNTA s/el planejament de les dotacions d'equipaments comunitaris.

46 PREC s/actuacions per a la priorització de la mobilitat dels vianants a Rocafonda.

47 PREC s/els criteris generals per a la cessió de dret de superfície en terreny d'equipament.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe