Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal mes de gener. 10/01/2002

Escoltar

Ple municipal mes de gener. 10/01/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 10 de gener de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

2 Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2002.

3 Autorització a la societat Promocions Urbanístiques de Mataró, SA de la concertació de crèdits hipotecaris.

-Servei d'Ingressos-

4 Aprovació del preu públics del Curs d'iniciació a la direcció escènica de l'Aula de Teatre i Dansa.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Ratificació del decret d'Alcaldia 7920/2001, de 24 de desembre, relatiu a l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del segon tram dels carrers Pablo Picasso, Republica Dominicana i Poeta Punsola, de Mataró, a la mercantil PROINOSA, SA.

6 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 7921/2001, de 24 de desembre, relatiu a l'aprovació de la revisió de les tarifes de l'aparcament subterrani de la Pl. de les Tereses per a l'any 2002, adjudicat a CINTRA APARCAMIENTOS, SA.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

7 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la Pl. Can Xammar dels carrers de Na Pau, Sant Cristòfor, Xammar i Baixada de les Espenyes.

-Urbanisme-

8 Delegar a PUMSA la gestió de l'aparcament de l'espai públic de la UA - 27 "Campmany-Rojas" i proposta de conveni amb Juan Jordan, SL.

9 Aprovació provisional del PEMU "Vista Alegre".

10 Aprovació de l'avanç de Modificació de Pla General "Cafè del Mar"/"Cooperativa Agrària"

-Promoció Econòmica-

11 Aprovació inicial de la Modificació estatuts Consorci Promoció Turística Costa del Maresme.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Joventut, Adolescència, Dones, Agermanaments i Cooperació-

12 Donar compte de l'acord de la Comissió de Govern de 24/12/2001 s/ l'aprovació del document definitiu del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

13 PREGUNTA s/ el primer Congrés de l'Esport Mataroní.

14 PREGUNTA s/ el calendari "2002, El Modernisme a Mataró".

Del Grup Municipal del Partit Popular

15 PREC en relació a la retirada de vehicles per part de la grua municipal.

16 PREC per la millora de la senyalització dels diversos elements culturals, públics i privats de la ciutat.

17 PREC en relació a la reducció del temps d'espera per a la consulta i fotocopiat dels expedients.

18 PREGUNTA en relació al cessament del Director del Patronat Municipal de Cultura.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

19 PREGUNTA s/l'estudi de Detall del sector urbà de la Ciutat Jardí.


L'ALCALDE ACCIDENTAL.
Remigio Herrero Garcia

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe