Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal mes de març. 7/3/2001

Escoltar

Ple Municipal mes de març. 7/3/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 1538/2001 de 5 de març

Assumpte: Ordre del dia ple sessió 7 de març de 2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper DIMECRES dia 7 de març de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions que tingueren lloc els dies 4.12.2000 i 21.12.2000, ordinària i extraordinària, respectivament.


2 DESPATX OFICIAL


ALCALDIA
3 Inici de l'expedient de Nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat al mestre Enric Torra i Pòrtulas.


PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
-Grup Municipal del Partit Popular-
4 Moció s/la bonificació - reducció de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) als establiments dedicats a la venda de carn de la nostra ciutat.


CMI SERVEIS CENTRALS
INTERIOR-HISENDA
-Compres i Contractacions-
5 Aprovar la subrogació de la concessió del servei d'explotació de l'estacionament subterrani de vehicles ubicat a la Pl. de les Tereses de Mataró, i aprovació de la revisió de la tarifa per la prestació del servei descrit durant l'any 2001.


6 Pròrroga de la concessió administrativa amb l'empresa PARCOSA del servei d'estacionament controlat i limitat (zones blaves).
7 Ampliació del contracte de neteja viària i recollida domiciliària d'escombreries.
8 Contractació del servei de colÙlaboració amb una mútua d'accidents de treball, malalties professionals, gestió de les IT per malalties comunes i prevenció.
9 Aprovació del conveni de colÙlaboració amb la Generalitat per a l'ús del catàleg de béns i productes homologats.
10 Ratificació del decret d'alcaldia núm. 975/2001 sobre la pròrroga de contracte de retirada de vehicles de la via pública amb l'empresa Josep Mª Escolano Parereda

-Recursos Humans-
11 Correcció d'errors materials i modificació de la plantilla de personal.
12 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.
13 Donar compte del nomenament com a personal eventual de la Cap del Departament de Presidència.

Institut Municipal de Promoció Econòmica
14 Aprovació preus públics Habitàclia 2001

-Servei d'Informació de Base-
15 Aprovació xifres població de gener de 2000 a gener de 2001


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
16 Aprovació definitiva de l'estudi de detall c. Montserrat 60 - Camí Ral 426 (regularització profunditat edificable).
17 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de la Unitat mínima de projecte corresponent a les façanes de les parcelÙles IX-1 i IX-2 del Sector Parc Central.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Patronat Municipal d'Esports-
18 Aprovació inicial del Reglament Bàsic d'Ús de les InstalÙlacions Esportives Municipals.

CMI VIA PÚBLICA
19 Modificació de les condicions per accedir als cursos alternatius a la sanció de trànsit.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió
20 PREGUNTA s/la seguretat en el nou parc central.
21 PREC s/la campanya contra la violència de sexe.
22 PREGUNTA s/el solar situat a la cruïlla entre c/Gravina i c/ Churruca.
23 PREC s/ nous espais de jocs infantils a la ciutat.

Del Grup Municipal del Partit Popular
24 PREGUNTA s/els canvis a l'Área de Serveis Centrals.
25 PREC s/l'incompliment de l'art. 48 del Reglament Bàsic d'Ús d'InstalÙlacions Esportives Municipals.
26 PREC s/la creació d'una borsa de treball a la WEB de l'Ajuntament.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
27 PREC s/l'arranjament de l'esplanada situada a la part alta de Cirera.
28 PREGUNTA s/el compliment del conveni urbanístic amb l'empresa EMASA, promotora del sector Cirera Nord i Centre Comercial Mataró Nord.
29 PREGUNTA s/l'estat de l'expedient de responsabilitats de Gassol per l'incompliment del conveni urbanístic.
30 PREC s/el dipòsit municipal de detinguts.
31 PREC en relació amb el finançament local.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe