Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal mes de març. 7/3/2002

Escoltar

Ple municipal mes de març. 7/3/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET
1392/2002 de 4 de març

Assumpte: Ordre del dia sessió Ajuntament Ple del 7/3/2002

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de març de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de desembre de 2001

2 DESPATX OFICIAL

DEFENSOR DEL CIUTADÁ

3 Presentació per part del defensor del ciutadà de l'informe relatiu a les seves actuacions durant l'any 2001.

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Constitució d'un dret de superfície a favor del Consorci Sanitari del Maresme, en una finca situada amb front a la Ronda Rafael Estrany, de Mataró, per a la construcció d'un centre d'assistència sanitària primària.

5 Constitució d'un dret de superfície a favor del Consorci Sanitari del Maresme, sobre les finques del Camí Ral, 206, 208 i 210 de Mataró, per a la construcció d'un centre d'assistència sanitària primària.

6 Acceptació municipal de l'herència de la Sra. Emilia Pla Sensat, a benefici d'inventari.

7 Acceptació del llegat de Jordi Arenas Clavell

8 Concessió demanial del subsòl de la finca "Can Xammar" a favor de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.

-Servei de Tresoreria-

9 Concessió d'aval d'operació de tresoreria al PASS.

-Servei de Compres i Contractacions-

10 Aprovació de la revisió de les tarifes de l'aparcament de la Pl. Francisco Tomás y Valiente, i aprovació de les tarifes màximes a aplicar per l'empresa adjudicatària de la concessió, "Estacionamientos y Servicios, SA."

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Urbanisme-

11 Aprovació de l'Avanç de modificació del Pla General d'Ordenació Municipal a l'entorn de l'equipament de l'antic Hospital.

12 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall del Bloc H-1 de la UA-43 Can Font.


CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Relacions Ciutadanes-

13 Nomenament vocal de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró.

-Institut Municipal d'Educació-

14 SolÙlicitar, per a l'Ajuntament de Mataró, la condició de soci protector de l'Associació Amics de la Bressola.

15 Aprovar els acords entre la Direcció de l'Institut Municipal d'Educació i el Comitè d'Empresa sobre el complement de coordinació de les Escoles Bressol de l'Institut Municipal d'Educació.

16 Aprovar els acords entre la Direcció de l'Institut Municipal d'Educació i el Comitè d'Empresa sobre remuneració i jornada dels docents dels Programes de Garantia Social.

-Servei d'Igualtat i Solidaritat-

17 Donar compte del decret de delegació específica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les competències en matèria del Pla Integral de Rocafonda-El Palau a favor del conseller delegat Sr. Oriol Batista Gàzquez.

18 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament dels membres integrants del Consell del Pla Integral de Rocafonda-El Palau.

19 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament de membres del Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats.

-Patronat Municipal de Cultura-

20 Reconeixement de les Desfilades dels Armats de Mataró com a patrimoni cultural de la ciutat.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

21 PREC s/la creació de noves places d'estacionament gratuït.

22 PREC s/la creació d'una borsa d'habitatge jove de lloguer.

23 PREC s/l'estat de les centrals de distribució elèctrica.

24 PREC s/la reconversió en zona de vianants del tram superior del carrer Sant Agustí.

25 PREGUNTA s/els espais específics per gossos a Mataró

26 PREGUNTA s/el Pla Integral del Centre Històric

Del Grup Municipal del Partit Popular

27 PREGUNTA en relació al trencament de la secció sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Mataró i Organismes Autònoms amb l'Ajuntament en el decurs de la Comissió Paritària.

28 PREGUNTA en relació als locals de l'antiga escola bressol del barri de Cirera.

29 PREGUNTA en relació a les pilones i semàfors instalÙlats al c/ Sant Francesc d'Asís a l'alçada del carrer Bonaire.

30 PREGUNTA en relació a la Guia de l'ensenyament editada per l'Ajuntament.

31 PREGUNTA en relació a la tinença d'animals domèstics.

32 PREC en relació a la implantació de les noves zones blaves als barris de Rocafonda i Cerdanyola.

33 PREC en relació a la inclusió dels carrers Josep Castellà i Sant Pelegrí en les obres de reurbanització de la Plaça de l'Havana.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

34 PREGUNTA s/l'estat de les negociacions amb el bisbat de Barcelona sobre la cessió de la propietat del centre social de Cirera a l'Ajuntament.

35 PREGUNTA s/el manteniment i els serveis públics a la Fornenca.

36 PREGUNTA s/la neteja viària i de zones verdes a Rocafonda.

37 PREGUNTA s/actuacions per a la priorització de la mobilitat dels vianants a Rocafonda.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor