Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 12 de setembre de 2002

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 12 de setembre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5539/2002 de 9 de setembre

Assumpte:

Ordre del dia ple 12.9.2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de setembre de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6.6.2002 i 4.7.2002

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de resolució del grup municipal de Convergència i Unió per a l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la "Declaració pel retorn dels papers de Salamanca".

4 Proposta de Resolució de tots els grups municipals per a la implantació d'un descompte del peatge de la C-32 en el tram Alella-Mataró per als usuaris de la comarca del Maresme.

DICTAMENS

5 Dictamen conjunt de tots els grups municipals sobre el brot de legionel·losi que ha afectat a la ciutat.

CMI ESPECIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

6 Aprovació inicial de la reforma del Reglament Orgànic Municipal.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Avalar al Centre de Formació i Prevenció davant l'entitat financera La Caixa en l'operació de tresoreria per import de 150.253,03 euros.

8 Autoritzar la societat mercantil Aigües de Mataró SA perquè avali a la societat Mataró Energia Sostenible SA en un import de 218.033 euros per respondre de les obligacions derivades de la concessió d'un ajut de 210.000 euros en forma de bestreta reemborsable per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

9 Concessió demanial del subsòl de les finques de propietat municipal de la UA 27, en l'illa entre els carrers Solís, Campmany, Floridablanca i Prat, a favor de PUMSA.

10 Constitució d'un dret de superfície sobre una finca de propietat municipal situada en el PERI Marina de Llevant, a favor de PUMSA per a la construcció d'habitatges socials.

11 Autoritzar a la societat municipal PUMSA SA per a la concertació d'un préstec hipotecari d'import 1.205.751, 36 euros pel finançament dels 24 habitatges de Protecció Oficial en règim de lloguer al c/ Jaume Comas.

12 Ratificació del Decret núm. 4776/2002 de 18 de juliol, pel qual es posa a disposició el solar de propietat municipal situat a la confluència dels carrers Camí Ral, Prat i Solís, de Mataró, a favor del Departament d'0Ensenyament de la Generalitat, per a la construcció i establiment d'un centre docent públic d'educació infantil i primària (Anxaneta).

-Servei de Compres i Contractacions-

13 Aprovació de la modificació del contracte per a l'execució del projecte de rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament situat a La Riera, 48 de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil "Dentell, SL", a fi d'adequar la contractació a les modificacions introduïdes en el projecte modificat de les obres, aprovat pel Ple en data 6/6/2002, per un import de 337.973,58 euros.

14 Ratificació del Decret 4985/2002, pel qual s'acordà el subarrendament del local del carrer Carrasco i Formiguera, 64, que l'Ajuntament té llogat a l'Associació Cultural Islàmica Annour.

15 Ratificació del decret del conseller delegat de serveis centrals núm. 4628/2002, de 16 de juliol, pel que s'aprova la liquidació del servei de Mataró-Bus per al període des del 01/01 al 31/12/2001, per un import total de 1.557.957'50.-EUR.

16 Ratificació del decret del conseller delegat de serveis centrals núm. 4627/2002, de 16 de juliol, pel que s'aprova la liquidació definitiva per a l'any 2001 del servei prestat per la mercantil ENTORN, SCCL., concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret.

17 Ratificació del decret del conseller delegat de serveis centrals núm. 4631/2002, de 16 de juliol, pel que s'aprova la revisió definitiva dels preus a aplicar durant l'any 2000 a la concessió del servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de la brossa de mercats, i de neteja.

-Secretaria General-

18 Aprovació calendari Festes Locals per a l'any 2003

19 Aprovació inicial de la constitució del Consorci per a la gestió integral d'aigües de Catalunya.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

20 Modificar l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 10.01.2002, relatiu a l'encàrrec realitzat a PUMSA en relació al finançament de les obres de reurbanització de la plaç de Can Xammar.

21 Aprovació inicial del projecte d'aparcament a la ronda President Tarradellas, tram comprés entre el carrer Sant Joan Bosco i passeig Ramon Berenguer.

-Urbanisme-

22 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall del "Poliesportiu de Cirera".

23 Aprovar la constitució de la Comissió especial de seguiment del "Pla d'actuacions al Centre".

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

24 Designar com a vocal del Consell plenari de l'IME, en representació del Grup Municipal del Partit Popular al senyor Saturnino Martín del Pozo.

-Patronat Municipal de Cultura-

25 Designar com a vocal de la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en representació del Consell Municipal de Cultura, la Sra. Mercè Colomer i Busquets.

CMI VIA PÚBLICA

26 Nomenament dels membres del Consell d'Administració de l'empresa GINTRA en representació dels diferents grups municipals.

27 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds, s/modificació de l'Ordenança General de la Via Pública.

28 Sol·licitar a l'Autoritat del Transport Metropolità la presa en consideració de diferents infrastructures per a Mataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

29 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya - Verds per a l'adopció de mesures complementàries i d'aprofundiment de l'aplicació de l'ordenança d'antenes de telefonia mòbil

30 Proposta de resolució del grup municipal del Partit Popular s/diverses mesures a prendre per les obres de la Rda. Rocablanca.

31 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, per tal d'exercir accions penals per demanar responsabilitats per pressumptes delictes contra la salut pública i d'altres connexos com a conseqüència de la contaminació per legionel·losi de diverses torres de refrigeració al sector de Cerdanyola.

32 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya - Verds, per la que es demana que l'Ajuntament s'adreci a la Generalitat per demanar una línia extraordinària de suport per sufragar les despeses derivades en el control del brot de legionel·losi.

33 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds, de modificació de l'Agenda 21, per tal d'introduir-hi actuacions que estimulin la progressiva substitució de les torres de refrigeració humides.

PRECS I PREGUNTES

Del Grup Municipal Convergència i Unió

34 PREGUNTA s/l'arranjament i serveis al Callao i Sant Simó.

35 PREGUNTA s/l'estat de les obres de la nau Gaudí.

36 PREGUNTA s/l'estat de la reestructuració de la zona blava a Mataró

37 PREC S/la convocatòria del X premi voluntariat.

Del Grup Municipal del Partit Popular

38 PREGUNTA en relació a les obres de la Ronda O'Donnell.

39 PREC en relació als accessos a la platja de Sant Simó.

40 PREGUNTA s/l'existència de goteres al pavelló de Cirera.

41 PREC en relació al control i inspecció de torres de refrigeració.

42 PREGUNTA en relació a l'actuació del Govern municipal en el cas concret de l'empresa Hielos del Maresme.

43 PREC en relació a les mesures a adoptar al c/ Irlanda en matèria de trànsit.

44 PREGUNTA en relació al canvi del Cap del Servei d'Informació de Base.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor