Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 11/11/99

Escoltar

Ple ordinari 11/11/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 11 de novembre de 1999, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16 de setembre de 1999

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
Intervenció
3 Ratificació Decret d·Alcaldia concessió aval al PASS per un import de 700 milions de pessetes per operació pòlissa de Tresoreria.

Secretaria General
4 Ratificació Decret d·Alcaldia s/desestimació recurs extraordinari de revisió interposat per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat contra l·acord plenari de reversió a l·Ajuntament de l·edifici dels antics Jutjats.

Compres i Contractacions
5 Aprovar revisió tarifes pàrquing Plaça Santa Anna.
6 Aprovar plecs de condicions i convocatòria de licitació obra d·urbanització de la plaça Francisco Tomás y Valiente.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
Obres
7 Aprovar l·adequació de preus del Projecte d·equipament municipal al carrer Pasqual Madoz, cantonada amb carrer Sant Ramon.
8 Aprovar l·adequació de preus del Projecte de reurbanització de la plaça Santa Maria i carrer Nou.
9 Aprovar el projecte d·excavacions arqueològiques a realitzar a la plaça Santa Maria
10 Aprovar inicialment el Projecte de climatització de l·edifici industrial destinat a taller de reparació d·ambulàncies i oficines annexes per a usos generals al polígon industrial Mata-Rocafonda.
11 Aprovar inicialment el Projecte d·urbanització dels accessos al pas subterrani del carrer Sant Agustí.

Urbanisme
12 Aprovació provisional, segona modificació puntual del Pla Especial d·equipaments Sector C1 Cirera Nord.
13 Aprovació definitiva Estudi de detall parcelÙla benzinera, Sector C1- Cirera Nord.
14 Aprovació definitiva Estudi de detall illa V Sector Parc Central.
15 Aprovació inicial Modificació Pla General "Can Quirze".

CMI SERVEIS PERSONALS
Serveis Socials
16 Nomenament representant municipal a la Fundació Privada El Maresme-Pro Persones amb disminució psíquica

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
17 PREGUNTA s/el llegat del pintor Jordi Arenas i Clavell
18 PREGUNTA s/la plaça de les Tereses
19 PREGUNTA s/ la pobresa.
20 PREGUNTA s/la situació de l·edifici de l·antiga TESA
21 PREGUNTA s/el decret de paralització parcial de les obres del centre comercial al sector de Cirera Nord.
22 PREGUNTA s/les adjudicacions de serveis o obres a les empreses AGT i AGROTECSA.
23 PREGUNTA s/l·escrit que l·Alcalde va adreçar als joves que votaven per primera vegada.

Del Grup Municipal del Partit Popular
24 PREC s/ la plaça de les Tereses
25 PREC s/ el problema en el subministrament elèctric als barris de Cirera i Via Europa.
26 PREGUNTA s/l·estat de les negociacions amb el bisbat de Barcelona en relació a la cessió del centre social de Cirera a l·Ajuntament.
27 PREGUNTA en relació a l·edifici de l·antiga discoteca Experience i els seus entorns.

Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
28 PREC per a l·acceleració del Pla Especial d·equipaments de Rocafonda -l·Esperança, entre ronda Pintor Estrany - Riera de Sant Simó.
29 PREC s/ la gestió de residus sòlids urbans.
30 PREGUNTA s/l·estat de les negociacions amb el Bisbat de Barcelona sobre la cessió de la propietat del centre social de Cirera a l·Ajuntament.
31 PREGUNTA s/el local del carrer Càceres cedit per conveni a l·Ajuntament de Mataró.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el nou de novembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe

Manuel Monfort Pastor
Secretari General