Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 14 de novembre de 2002

Escoltar

Ple ordinari 14 de novembre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7089/2002 de 11 de novembre

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 14 de novembre de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de novembre de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 d'octubre de 2002.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció conjunta dels grups municipals del PSC, CiU i ICV, d'adhesió a la proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya sobre el projecte de reforma de la Llei d'Hisendes Locals.

4 Moció del grup municipal Popular sobre manifestar el suport al Projecte de Llei d'Hisendes Locals.

5 Moció conjunta de tots els grups municipals sobre adhesió a la campanya del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament "Mediterrània: cruïlla de pobles. Municipis per la pau i la solidaritat".

DICTAMENS

6 Proposta de l'Alcaldia relativa al nomenament de representant i vicepresident del Consorci Sanitari del Maresme.

CMI ESPECIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

7 Aprovació definitiva de la reforma del Reglament Orgànic Municipal.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei de Gestió Econòmica

8 Aprovació de modificació del pressupost de l'exercici 2002.

9 Concessió demanial de l'aparcament públic del PERI Girona-Vallès a favor de PUMSA

10 Autoritzar a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari davant l'entitat bancària BBVA i d'import 925.929,14 euros.

Servei de Compres i Contractacions

11 Acordar la continuació del contracte de l'ús privatiu de l'immoble de la Peixateria, situat al núm. 50 del C/ Barcelona, de Mataró, adjudicat inicialment a l'Associació Grup Tercer Món-Mataró, amb la Fundació Privada Grup Tercer Món-Mataró, atès que la primera cedí en la seva totalitat a la segona el seu patrimoni i seguidament es va dissoldre, i aprovació de la pròrroga de l'esmentat contracte per cinc anys més (des del 23/12/2002 al 22/12/2007).

12 Aprovació de la revisió de les tarifes de l'aparcament subterrani de la Pl. de Santa Anna, per aplicació de l'augment experimentat per l'IPC interanual de juliol del 2001 al juliol del 2002, equivalent a un 3'7 %, i aprovar les tarifes màximes a aplicar, a partir de la seva aprovació, per l'empresa "Saba Aparcamientos, SA. (SABA)" per l'import de 1'60.-EUR., IVA. inclòs, per la primera hora o fracció d'estacionament i 0'80.-EUR., IVA. inclòs, fins a la € hora següent, o bé 1'60.-EUR., IVA. inclòs, per més de la € hora següent.

Servei de Recursos Humans

13 Modificació del Conveni Col·lectiu del Patronat Municipal d'Esports en el punt corresponent a la Reglamentació del Fons Social.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

Servei d'Obres

14 Aprovació inicial de l'avantprojecte d'aparcament soterrat i proposta d'ordenació de la plaça Gatassa.

Servei d'Urbanisme

15 Aprovació provisional del Pla parcial "Can Serra".

16 Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució d'un edifici d'aparcaments, amb plaça pública a sobre en l'àmbit del PERI "Girona-Vallès" i execució del Conveni signat entre l'Ajuntament i CONCISA el 23.04.01, amb l'encàrrec a PUMSA de la subrogació en el lloc de l'Ajuntament en dit Conveni (gestió de l'aparcament públic i de la urbanització de la superfície de l'aparcament)".

17 Aprovació provisional modificació del Pla Parcial "Vallveric".

18 Atribuir a la societat municipal PUMSA el caràcter d'entitat urbanística especial, declarar-la administració actuant en el Sector "El Rengle" fase 2ª i assignar-li la percepció del 10% d'aprofitament mig del Sector.

Institut Municipal de Promoció Econòmica

19 Aprovació inicial del "Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials de Mataró (POEC)".

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Regidoria de Relacions Ciutadanes

20 Inclusió de nous carrers al nomenclàtor viari de la ciutat.

Patronat Municipal d'Esports

 1. Nomenar com a vocal al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports, en representació dels centres d'educació privats, la Sra. Núria Claus Arauzo en substitució del Sr. Josep Lluís Martí Tenas.
 2. Patronat Municipal de Cultura

  22 Modificació del contracte d'arrendament de les sales del Foment Mataroní.

  CMI VIA PÚBLICA

  23 Aprovació definitiva del Reglament de la Policia Local de Mataró.

  24 Revisió de tarifes servei públic de taxi.

  25 Donar compte de la constitució de la nova Junta Local de Seguretat de Mataró.

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

  26 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la retirada definitiva de les places de zona blava de nova implantació durant l'any 2002 a la ciutat de Mataró.

  27 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les persones que viuen i dormen als carrers de Mataró.

  28 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla Especial del Centre Històric.

  29 Proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds sobre l'oferta de Programes de Garantia Social.

  PRECS I PREGUNTES

  Del Grup Municipal de Convergència i Unió

  30 PREGUNTA s/ la recepció dels treballs del Pla Especial del Centre Històric.

  31 PREGUNTA s/ la "Comissió Promotora de la Fundació Privada Unió de Cooperadors de Mataró pel foment de l'economia social i la rehabilitació urbana".

  32 PREGUNTA s/ les conclusions del Congrés de l'Esport Mataroní.

  33 PREGUNTA s/ el servei de recollida de gats que realitza la gossera municipal.

  Del Grup Municipal del Partit Popular

  34 PREGUNTA s/mesures de seguretat pels vianants que creuen la Ronda O'Donell .

  35 PREGUNTA s/l'increment en les xifres del Servei de retirada de vehicles.

  36 PREGUNTA s/el control de l'estacionament regulat amb disc horari.

  37 PREGUNTA s/ el cost econòmic que ha tingut l'Ajuntament pel procés d'implantació de les noves zones blaves.

  38 PREGUNTA s/ un Pla de dinamització comercial de la Plaça Gran.

  39 PREGUNTA s/ sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa a la qualificació de sòl urbanitzable a no urbanitzable de les Cinc Sènies.

  Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds

  40 PREGUNTA s/ la coincidència de dues activitats amb col·laboració o participació de l'Ajuntament en el mateix espai i a la mateixa hora.

  41 PREGUNTA s/ la paralització de les obres del col·lector d'aigües pluvials de la Ronda O'Donnell i Pg. Lluís Companys.

  L'ALCALDE

  Manuel Mas Estela

  En dono fe,

  EL SECRETARI GENERAL

  Manuel Monfort Pastor