Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes d'abril. 11/04/2002

Escoltar

Ple ordinari del mes d'abril. 11/04/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 
2208/2002 de 8 d'abril

Assumpte: Ordre del dia Ple 11 d'abril de 2002

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous  11 d'abril  de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries que tingueren lloc els dies 10 de gener i 7 de febrer de 2002.

2 DESPATX OFICIAL

 PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS

 Grup Municipal del Partit Popular

 3 Proposta de Resolució de suport de l'Ajuntament de Mataró a la consecució d'un acord pel desenvolupament d'un Pacte Local a Catalunya.

 4 Proposta de resolució de modificació de l'article 2 de l'Ordenança Fiscal núm. 22.

 Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds

 5 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la Declaració de Rubí.

 6 Proposta de Resolució s/ la situació dels residus a Mataró.

 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 7 Informe fiscalització plena de l'exercici 2000 corresponent als Organismes Autònoms i als ingressos de l'Ajuntament.

CMI SERVEIS CENTRALS

 INTERIOR-HISENDA

 SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

 -Servei de Gestió Econòmica-

 8 Ratificar decret d'alcaldia 1855/2002 de 20 de març, pel qual es modifica el caràcter de la garantia atorgada pel Ple de data 7 de març de 2002 en una operació de Tresoreria del PASS.

 9 Donar compte de la liquidació de l'Ajuntament i dels organismes autònoms.

10 Concessió demanial del subsòl d'una porció del Parc Central, en la seva confluència amb el Camí de la Geganta i l'Av. Corregiment, a favor de l'empresa municipal PUMSA, per a la construcció i explotació d'un aparcament.

 -Servei de Compres i Contractacions-

11 Aprovació de la revisió dels preus a aplicar durant l'any 2002 en el contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL.

12 Modificació del contracte per a la concessió administrativa de l'explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de El Sorral de Mataró, adjudicat a favor de NUSCAMPS, SL, a fi d'adequar-lo al projecte aprovat en data 4/10/2001.

 -IMPEM-

13 Proposta d'adhesió del personal laboral de l'IMPEM al conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Mataró.

 CMI SERVEIS TERRITORIALS

 -Urbanisme-

14 Aprovació provisional modificació del Pla general àmbit "Can Xammar".

15 Aprovació definitiva Estatuts Societat d'Habitatges.

16 Aprovació inicial modificació Pla general àmbit "Vallveric".

17 Encàrrec a PUMSA redacció modificació del Pla general i execució, àmbits Sector 5-08 i equipament plaça La Havana.

 -Llicències-

18 Ratificació decret d'alcaldia 1686/2002 de data 13 de març, referent a la modificació puntual del Pla d'Usos de la platja de l'any 2002, de retirada de la guingueta núm. 5 de gelats per a l'execució d'obres d'accés al port de Mataró pel carrer Newton.

 -Ciutat Sostenible-

19 Aprovació de la modificació del "Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 Mataró".

 CMI SERVEIS PERSONALS

 -Institut Municipal d'Educació-

20 Donar compte de l'aprovació del Pla Director de l'Escola d'Adults Municipal 2001-2003.

 -Patronat Municipal d'Esports-

21 Canvi de representants del Grup Municipal Socialista al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports. 

 CMI VIA PÚBLICA

22 Aprovació inicial del reglament de la policia local.

23 Acord de creació i aprovació dels estatuts de societat municipal d'aparcaments, zones blaves i recolzament  a la circulació (GINTRA).

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

 Del Grup Municipal Convergència i Unió

24 PREC en relació al "Carril Bicicleta" per l'interior de la ciutat de Mataró.

25 PREGUNTA s/la piscina municipal

26 PREGUNTA s/la implantació de noves zones blaves a Mataró.

27 PREGUNTA s/els censos de població i habitatge.

28 PREGUNTA s/el conveni per solventar el tema de l'escola Anxaneta.

 Del Grup Municipal del Partit Popular

29 PREC per a la creació del "Carnet Jove de Mataró", per part de l'Ajuntament.

30 PREC per a la realització d'un estudi de l'estat dels diferents carrers de Cerdanyola i calendari per al seu arranjament.

31 PREC per a la recerca de solucions a l'aparcament dels clients de la Plaça Gran - Plaça Xica i rodalies mentre durin les obres que es realitzen.

32 PREGUNTA en relació als incidents ocorreguts durant la manifestació dels veïns del dia 6.4.2002, contra la implantació de la zona blava a Cerdanyola.

33 PREGUNTA en relació a l'increment de vehicles retirats de la via pública.

 Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

34 PREGUNTA s/l'actuació desplegada per la policia municipal durant les concentracions de veïns i veïnes al barri de Cerdanyola, per protestar sobre la implantació de les zones blaves.

35 PREC per tal de resoldre el conflicte motivat per la implantació de les mesures relatives a les zones blaves i espais d'aparcament a la via pública en diversos sectors de la ciutat.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor