Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de febrer. 3/2/2000

Escoltar

Ple ordinari del mes de febrer. 3/2/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de febrer de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària que tingué lloc el dia 23 de desembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL

COMISSIO ESPECIAL INFORMATIVA PER A LA REFORMA DEL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL
3 Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Intervenció-
4 Aprovació definitiva pressupost municipal any 2000.

-Compres i Contractacions-
5 Aprovació pròrroga del contracte de desratització, desinfecció i desinsectació del terme municipal i edificis públics de Mataró, a favor de "RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA", durant l·any 2000, per un import de 2.826.000·-PTA.
6 Ratificació de l'acord de Comissió de Govern de 13-12-99 sobre la renúncia de la realització de les obres d'urbanització de la zona verde del final del carrer Castaños, fins l'obtenció de la titularitat del sòl i declaració de disponibilitat del crèdit de la partida D20/ 501/60100.

-Recursos Humans-
7 Aprovació de les revisions de descripció i valoració de diferents llocs de treball.
8 Resolució del conflicte col.lectiu sobre la reclamació judicial treballadors antics TRAPSA.
9 Aprovació de la declaració compatibilitat segona activitat personal funcionari i laboral.
10 Resolució demandes interposades per M. Torres i ASEPEYO, en les que és co-demandant l·Ajuntament de Mataró.

-Igualtat i Solidaritat-
11 Donar compte del decret d·Alcaldia de nomenament de vocals del Consell Municipal per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional.
12 Donar compte del decret d·Alcaldia de nomenament dels vocals del Consell Municipal de Joventut de Mataró.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
13 Aprovació text refòs del Pla Especial de "El Sorrall".

-Llicències-
14 Aprovació del Pla d·usos de la platja per a l·estiu de l·any 2000.


CMI SERVEIS PERSONALS
- Institut Municipal de Promoció Econòmica -
15 Aprovar document final de conclusions del Pla Director per a la Societat de la Informació a Mataró.

- Patronat de l·I.P.Municipal Miquel Biada -
16 Ratificar la resolució del president sobre contractació d·un professor especialista en obres de la construcció.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
17 PREGUNTA s/ la gestió de la gossera municipal.
18 PREC s/ la possible construcció d·una tercera deixalleria a la banda de llevant de la ciutat.

Del Grup Municipal del Partit Popular
19 PREGUNTA s/ mesures de prevenció de seguretat i de millores urbanístiques al barri de l·Escorxador.
20 PREC s/ l·ús de l·anomenat "Taller de Ràdio" al Centre Cívic de Cerdanyola "(Can Morros).
21 PREGUNTA s/ la gestió de la gossera municipal.
22 PREGUNTA s/ les demandes de l·Associació de Veïns i amics del Parc de l·Alegria de millora urbana a la Plaça Canyamars i rodalies.
23 PREGUNTA s/ el funcionament del govern municipal.
24 PREGUNTA s/ incentius al personal


Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
25 PREC s/ la supressió de les línies elèctriques aèries de la ciutat.
26 PREC s/ la millora en la il.luminació del carrer Marathon i l·Av. Gatassa.
27 PREGUNTA s/ l·incompliment de la normativa vigent de protecció d·animals per part de l·empresa SACPA, empresa concessionària del servei municipal de la gossera de Mataró.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el trenta-ú de gener de dos mil.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor