Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de febrer. 4/2/99

Escoltar

Ple ordinari del mes de febrer. 4/2/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local,
es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en
Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de febrer
de 1999 , a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest
Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió
ordinària que tingué lloc el dia 10.9.1998 i extraordinària del
23.12.1998

2 DESPATX OFICIAL

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
Del Grup Municipal Mixt
3 S/la necessària coordinació de les diferents Escoles
Universitàries presents a la Ciutat i a la Comarca.

SERVEIS CENTRALS
HISENDA
-Intervenció-
4 Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 15 de gener de 1999
del desestiment del PASS a l'operació de crèdit per import de 125
milions de pessetes va estar avalada per l'Ajuntament.

- Tresoreria -
5 Expedient de concertació de préstecs.
6 Modificació d'Ordenances Fiscals.

INTERIOR
- Servei d'Informació de Base -
7 Ratificació Decret d'Alcaldia d'adhesió al conveni signat entre
Localret i Telefònica SA relatiu a les tarifes del servei telefònic i
altres serveis de telecomunicacions.
8 Aprovació revisió anual xifres Padró d'Habitants.

COMPRES I CONTRACTACIONS
9 Prorrogar l'abonament mensual a CTSA a partir de gener
quantitats idèntiques als mesos de l'any 1998, incrementades amb l'IPC
previst per a l'any 1999 a Catalunya.
10 Prorrogar fins el 30 de juny de 1999 el contracte establert amb
LIMESA per al servei de neteja de la xarxa de clavegueram de la ciutat.

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
11 Conveni colÙlectiu Patronat de Cultura pels anys 1999-2000.

SERVEIS TERRITORIALS
- Obres i Serveis Públics-
12 Aprovar l'acta de recepció de les obres de reurbanització de
l'Av. Jaume Recoder.
13 Aprovar l'acta de recepció de les obres de remodelació del Parc
del Palau Fase 2ª.

-Urbanisme-
14 Aprovació definitiva projecte de reparcelÙlació UA-43 "Can
Font".
15 Aprovació definitiva Estudi de Detall illes 3 i 8 Pla Parcial
Parc Central.
16 Aprovació definitiva projecte complementari d'urbanització Can
Soleret, relatiu al carrer peatonal situat entre les parcelÙles 6B5 i 6B6.
17 Aprovació inicial modificació Pla General de canvi ubicació parc
urbà de l'encreuament Camí del Mig/Rda. President Macià, per trasllat
equipament Escola Bressol El Tabalet.
18 Encarregar a PUMSA la gestió i construcció dels habitatges de
lloguer sobre el sòl d'equipament assistencial per a habitatges de la
UA-02, UA-03 i UA-28.
19 Encarregar a PUMSA la gestió i urbanització del Pla Especial El
Sorrall.
20 Modificació del Text Refós del Pla Parcial Les Hortes del Camí
Ral, en relació a l'afectació del ramal de l'accés sud de l'autopista
A-19.
21 Adequació del plànol del Text Refós de la Modificació del Pla
General, en relació a la supressió del pont del Camí del Sant Crist.
22 Reiteració de la petició de reversió del tram del ramal d'accés
sud de l'autopista A-19 a la Generalitat de Catalunya.

- Medi Ambient-
23 Explotació dels serveis de temporada a les platges de Mataró.

- Circulació i Transports-
24 Aprovació de l'Estudi de viabilitat i condicions tècniques de
l Centre de Serveis de Transport i Logística a les Hortes del Camí Ral i
encarregar a PUMSA que elabori un projecte de gestió i explotació del
mateix.

SERVEIS PERSONALS
-Educació-
25 Acceptació de la subvenció del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, destinada a minorar la repercussió del cost de
l'educació infantil de primer cicle.

- Joventut-
26 Ratificar decret d'Alcaldia de nomenament dels membres del
Consell Municipal de Joventut.


PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
27 PREGUNTA s/l'intent de robatori a les dependències de l'Área de
Serveis Territorials el passat dia 9 de gener.
28 PREGUNTA s/la coordinació entre els diferents departaments
municipals.
29 PREGUNTA s/l'aparcament de Can Xammar.
30 PREGUNTA s/la coordinació entre el "Cuerpo Nacional de Policia"
i la Policia Local de Mataró.
31 PREGUNTA s/problemes constructius en les edificacions de la Via
Europa.
32 PREGUNTA s/l'actuació de la regidora d'Acció Ciutadana.
Del Grup Municipal del Partit Popular
33 PREC s/el facilitar l'accés dels vehicles de càrrega i
descàrrega i propietaris de garatges en els carrers Rosselló i Sant Joan
Bosco
34 PREC s/les millores necessàries als carrers Sant Bru i Cristina.
35 PREC s/el trasllat de la parada de taxis de la Muralla Sant
Llorenç.
36 PREGUNTA s/ s/el robatori produït a les dependències de
l'Ajuntament de l'edifici de vidre.
37 PREGUNTA s/la demora en les obres de l'edifici de la Casa Gran.
38 PREGUNTA s/l'informe de l'estudi sobre el moviment veïnal
encarregat pel Departament d'Acció Ciutadana.

Del Grup Municipal Mixt
39 PREGUNTA s/els actes que organitzarà el Govern Municipal per
participar en la jornada sense cotxes del 29 d'abril.
40 PREGUNTA en relació al llegat de Jordi Arenas i Clavell a
l'Ajuntament de Mataró.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró
l'1 de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor