Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de juliol

Escoltar

Ple ordinari del mes de juliol

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de juliol de 1998, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinaria que tingué lloc el dia 2 d'abril de 1998.


2 DESPATX OFICIAL


ALCALDIA
3 Nomenament com a Fill Adoptiu de la ciutat de Mataró al Pare Joan Herrero Manich, escolapi.
4 Aprovació definitiva constitució del Consorci Sanitari del Maresme, així com els seus Estatuts.

SEGURETAT I PREVENCIÓ
5 Aprovació conveni colÙlaboració entre l'Ajuntament de Mataró i l'empresa Decathlón en matèria de foment de l'educació viària, prevenció de l'accidentabilitat i civisme en l'ús de les vies urbanes i de les bicicletes.


SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
-Recursos Humans-
6 Aprovació modificació plantilla orgànica.
7 Aprovació modificació relació llocs de treball.
8 Aprovació bases selecció per proveir en propietat places de: T.S. Premsa, T.S, Imatge, T.S. Economistes i T.M. Informàtica.
9 Aprovar declaració de compatibilitat personal de l'Ajuntament.


HISENDA
-Intervenció-
10 Declarar la reversió automàtica i de ple dret al patrimoni municipal, de l'immoble dels antics Jutjats.

-Gestió Tributària-
11 Aprovació preus públics Escoles d'Adults i Centres Cívics.


COMPRES I CONTRACTACIONS
12 Aprovació de la revisió definitva dels preus del contracte de neteja d'edificis i dependències municipals a l'exercici de 1997.
13 Adhesió dels Patronats i Organismes autònoms a l'avantprojecte de modificació dels plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Mataró aplicables als contractes d'obres i instalÙlacions.
14 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives i convocatòria de licitació de la contractació de les obres de renovació de les voreres durant l'any 1998.
15 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació de la contractació del subministrament de material informàtic per l'escola d'adults Els Tarongers.
16 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives i convocatòria de licitació de la contractació de les obres de construcció d'un centre cívic (Can Clavell), 2ª fase.
17 Adjudicació obres remodelació del Parc del Palau, 2ª fase a l'empresa Stachys, SA.
18 Ratificació decret Alcaldia adjudicació obres rehabilitació Residència municipal de Sant Josep, 1ª fase, a 'empresa Bassa Mar, SA.
19 Ratificació decret Alcaldia adjudicació gestió alberg Can Soleret.


PATRONAT INSTITUT POLITÈCNIC MPAL. MIQUEL BIADA
20 Aprovació de la revisió anual del Conveni laboral de l'IMPB per a l'any 1998.


SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
21 Ratificar resolucions del President de la CMI de Serveis Territorials sobre la solÙlicitud de pròrrogues per formalitzar la contractació d'obres incloses en el PCAL 1998-99.

-Urbanisme-
22 Execució subsidiària de l'enderroc de les obres ilÙlegals al c. Sant Joan Bosco, 63, promogudes per Martí Vilanova Codina.
23 Aprovació conveni amb Mª Teresa Jané i Manuela Lladó, relatiu a la modificació de llicència d'obres, al c. Fray Luis de Leon, 72.
24 Inici d'expedient d'expropiació dels terrenys de RENFE per aparcament i ampliació voreres Av. Maresme.
25 Aprovació provisional modificació del Pla General, referent a la modificació de la xarxa viària bàsica en la perllongació del Camí del Sant Crist a través d'un pont de la connexió al Pla Parcial de Les Hortes del Camí Ral.
26 Ratificar conveni entre l'Ajuntament, Localret i Cable Televisió de Catalunya.


SERVEIS PERSONALS
-Agermanaments i Solidaritat-
27 Donar compte de dos decrets d,alcaldia de substitució de dos vocals al Consell Municipal per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional.

-Joventut-
28 Aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Joventut.

-Patronat Municipal d'Escoles Bressol-
29 Nomenament vocal al plenari del Patronat Municipal d'Escoles Bressol en representació del Grup Municipal de Convergència i Unió.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
30 PREC s/ els carrers del voltant de la plaça de l'Assemblea de Catalunya.
31 PREC s/la promoció de ciutat i els punts d'informació estàtica.
32 PREC s/ el camí de Valldeix.
33 PREC s/els canvis en la circulació al centre de la ciutat.
34 PREGUNTA s/l'acompliment dels compromisos adquirits amb el promotor del nou centre comercial.
35 PREGUNTA s/l'ncompliment en situar un rètol en el solar destinat al CAP de la Ronda Cerdanya.
36 PREGUNTA s/les obres de Cal Collut.
37 PREGUNTA s/la Fira Comercial d'enguany.
38 PREGUNTA s/l'organització interna de l'Ajuntament.

Del Grup Municipal del Partit Popular
39 PREC s/l'ordenança fiscal núm. 8.
40 PREC s/l'inici de tràmits i converses per a la creació d'un consorci o empresa amb capital privat i de l'Ajuntament, que tindrà com a missió la política promocional de Mataró.
41 PREC s/la commemoració del 30è aniversari de l'entrada en servei de l'autopista Mataró-Barcelona.
42 PREGUNTA s/les gestions realitzades per crear més sales d'estudi als diferents barris de la ciutat.
43 PREGUNTA s/les denuncies formulades per les obres de Cal Collut.
44 PREGUNTA s/les mesures per a millorar l'accessibilitat al centre en les jornades d'especial activitat comercial.

Del Grup Municipal Mixt
45 PREGUNTA s/la inversió municipal en manteniment d'obres i serveis
46 PREGUNTA s/el grau de compliment dels compromisos de l'administració central pel que fa al pla de rieres.
47 PREGUNTA s/l'estat en que es troba el projecte referent al Parc del Turó de Cerdanyola.
48 PREGUNTA s/l'estat en que es troba la redacció del Pla Integral de la Gestió de rieres del terme municipal de Mataró.


Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint-i-nou de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort i Pastor