Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de maig. 11/5/2000

Escoltar

Ple ordinari del mes de maig. 11/5/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 11 de maig de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13.4.2000

2 DESPATX OFICIAL

PROPOSTES DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
3 Moció conjunta de tots els grups municipals sobre l·ampliació de l·Equip d·Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) de la comarca del Maresme.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Recursos Humans-
4 Valoració de diferents llocs de treball
5 Modificació de la relació de llocs de treball
6 Donar compte del nomenament com a personal eventual de la cap d·Interior i Hisenda.
7 Donar compte del nomenament pel tràmit d·urgència d·un expert docent.

- Igualtat i Solidaritat-
8 Aprovació del conveni marc de colÙlaboració en matèria d·igualtat d·oportunitats entre l·Oficina Tècnica del Pla d·Igualtat de la Diputació de Barcelona i l·Ajuntament de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
9 Aprovar el projecte modificat al projecte de reforma d·edifici per a rehabilitar-lo com a centre ocupacional i llar-residència per a disminuïts psíquics a la urbanització Les Surerees, promogut per la Fundació Privada El Maresme Pro Persones amb disminució psíquica.

-Urbanisme-
10 Aprovar definitivament l·Estudi de Detall de les parcelÙles 1 i 2 illa I Sector Parc Central.
11 Aprovar definitivament l·Estudi de Detall de la parcelÙla XX Sector Hortes del Camí Ral.
12 Aprovar definitivament l·Estudi de Detall de la finca Balançó i Boter, 22 cantonada Av. Maresme.
13 Aprovar definitivament l·Estudi de detall de la parcelÙla XVIII Sector Hortes del Camí Ral.
14 Ampliació de capital de Pumsa amb l·aportació de quatre finques de propietat municipal situades a les Hortes del Camí Ral i Pla d·en Boet II.
15 Aprovar definitivament l·estudi de detall de la subzona 6B 11 del PERI "Cafè del Mar".

-Serveis-
16 Aprovació inicial de la modificació de l·article 15, del Capítol 3, del Títol III, de la vigent Ordenança Municipal de l·ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d·aigües.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Sanitat i Serveis Socials-
17 Aprovar la incoació d·expedient sancionador a l·empresa SA, SACPA per a la gestió de la Gossera Municipal.
18 Aprovar la incoació d·expedient d·extinció de la concessió de la Gossera Municipal.

CMI VIA PÚBLICA
-Mobilitat-
19 Adherir-se a la carta europea per a l·organització de l·edició del dia europeu "A la ciutat sense el meu cotxe".

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió
20 PREGUNTA s/la fira d·atraccions d·enguany.
21 PREGUNTA s/el funcionament de l·Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i futurs Ens vinculants .
22 PREGUNTA s/el pacte per a la mobilitat.
23 PREGUNTA s/les propostes de participació realitzades des de l·Alcaldia.

Del Grup Municipal del Partit Popular
24 PREGUNTA s/el cost econòmic per a l·Ajuntament de la sentència del TSJC en relació a la reparcelÙlació del sector de Roques Albes (part de Via Europa).
25 PREGUNTA s/la ubicació de la fira d·atraccions d·enguany i el seu futur.
26 PREGUNTA s/els recursos interposats per la Junta de Personal d·aquest Ajuntament.
27 PREGUNTA s/els criteris seguits per a la contractació de diferent personal .
28 PREGUNTA s/la convocatòria per a la cobertura de la plaça de Cap de Recursos Humans.
29 PREC per a la realització d·un informe conjunt del Servei d·Educació i el Patronat d·Esports per a la utilització de les zones esportives de les escoles públiques en hores no lectives.
30 PREGUNTA s/la recuperació naus de Can Marfà i la ubicació del futur Museu de maquinària de gènere de punt.
31 PREGUNTA s/l·estat de les negociacions amb el colÙlectiu de la policia local.

Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
32 PREC s/accessos i sortides de vehicles al sector de Cirera-Nord (hospital i nou centre comercial)
33 PREC s/els accessos peatonals a l·hospital de Mataró.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vuit de maig de dos mil.