Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de març

Escoltar

Ple ordinari del mes de març

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de març de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries que tingueren lloc els dies 13 de gener i 3 de febrer de 2000 i extraordinària del 15 de febrer de 2000.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Modificació règim de dedicació exclusiva del regidor del Grup Municipal del Partit Popular, Sr. Joan López Alegre, pel de dedicació parcial.
4 Nomenament d'un vocal del Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Intervenció-
5 Operació de préstec a llarg termini de 500.000.000 pta. del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. Operació destinada al finançament d·inversions del Pressupost Municipal de 2000.
6 Ratificar Decret d·Alcaldia d·arrendament d·un habitatge de propietat municipal obeint a motivacions de prestació de Serveis Socials.
7 Donar compte de l·atorgament d·un ajut de caixa a l·organisme Autònom Escoles Bressol, d·un import de 17.500.000.-pta., i cancelÙlació anticipada de l·ajut d·import 14.000.000.- pta.
8 Expedient de crèdit extraordinari al Pressupost municipal per atorgament d·una subvenció d·import 9.000.000 PTA a la Fundació Politècnica de Mataró.
-Tresoreria i Gestió Tributària-
9 Aprovació del Conveni de Cooperació entre Aigües Ter Llobregat i l·Ajuntament de Mataró per a l·aplicació singular del "Conveni General per a execució dels projectes de millora de la xarxa regional de distribució d·aigua a la comarca del Maresme".
10 Aprovació del Conveni entre l·Ajuntament i Aigües de Mataró, S.A., Societat Privada Municipal, per a la utilització dels cabdals i finançament de les obres dels "Projectes de millora de la xarxa regional de distribució d·aigua a la comarca del Maresme".
11 Concertació de préstec per import de 126.000.000 pta. i d·aval per import de 901.453.150 pta. amb el Banco de Crédito Local de España.

-Compres i Contractacions-
12 Aprovació del nou calendari per a renovació d·autobusos fins a l·any 2001, aprovació de la nova estructura de costos derivats de la nova línia d·autobusos i aprovació del pressupost provisional per a l·any 2000.
13 Modificació del Plec de Condicions regulador del Servei de Transport ColÙlectiu de la Ciutat; aprovació liquidació del Servei Mataró-Bus (maig-desembre) de 1998 i fixació del preu unitari per quilòmetre.
14 Ratificació del Decret del Conseller Delegat de Serveis Centrals de data 28 de febrer de 2000 respecte a la pròrroga del contracte retirada de vehicles de la via pública des de 1 de març de 2000 fins al 28 de febrer de 2003.

-Recursos Humans-
15 Modificació de la plantilla de personal.
16 Modificació de la relació de llocs de treball
17 Actualització del factor C-8 anomenat Volum Econòmic, del Manual de Valoració de Llocs de Treball.
18 Valoració de llocs de treball.
19 Donar compte del Decret de nomenament amb caràcter d·urgència del Sr. Carlos Arias.

IMPEM
20 Aprovació preus públics per a la prestació del servei de la Fira d·Oci.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
21 Aprovació del Projecte Complementari modificat relatiu a les obres de construcció d·un colÙlector en els carrers Rierot, Hospital, Sant Pere, Camí Ral i Jordi Joan, Fase 1ª.
22 Aprovació de la modificació del Projecte de construcció d·un Centre Cívic als Molins, fase d·acabats interiors i urbanització exterior nord.
23 Aprovació de la revisió de preus del projecte de rehabilitació de la torre de l·aigua de l·escorxador.
24 Ratificació resolució Alcaldia de data 31 de desembre de 1999 sobre aprovació d·una factura de PUMSA relativa als treballs d·urbanització de la Rda. Rocablanca, tram carrer Girona.

-Urbanisme-
25 Aprovació definitiva de l·Estudi de detall de "Can Vendrell" de la UA-38 "Carrer d·en Pujol".
26 Aprovació definitiva de l·adaptació i modificació de l·estudi de detall de la parcelÙla ECC del Sector C1 Cirera nord.
27 Modificació de l·acord d·acceptació de la cessió de sòl públic del Pla Especial Can Soleret.
28 Ratificació del conveni signat pel Conseller Delegat d·Urbanisme i Obres i la Sra. Carme Aliberas Nogués (àmbit Pla Parcial Pla d·en Boet II UA. 01 a) Ca l·Itxart.

-Llicències-
29 Ratificació del Decret d·Alcaldia de renovació dels membres del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró-
30 Modificació d·Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Patronat Municipal de Cultura-
31 Nomenament dels membres de la Comissió Assessora per al Nomenclàtor de la ciutat de Mataró.

CMI VIA PÚBLICA
-Mobilitat-
32 Revisió dels preus públics de l·aparcament de la plaça de les Tereses.
33 Aprovació del conveni de colÙlaboració entre el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l·Ajuntament de Mataró, en matèria de control d·emissions de fums.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
34 PREGUNTA s/ les gestions fetes davant el Ministeri de Fomento pel redisseny de la rotonda de l·Experience.
35 PREC s/ la no tramitació d·una denúncia en català a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró.
36 PREC s/ la circulació al barri de "Els Molins".
37 PREGUNTA s/ el trasllat de l·Escola Anxaneta.
38 PREC s/ la urbanització del Camí de Valdeix.
39 PREGUNTA s/ les noves gosseres a Cal Pilé.
40 PREGUNTA s/ la projecció externa i la promoció de Mataró i el model turístic de l·actual govern municipal.
41 PREC s/espais urbans dedicats específicament als gossos.

Del Grup Municipal del Partit Popular
42 PREC s/ la millora i ampliació de l·oferta destinada als centres d·ensenyament que realitza el Museu de Mataró.
43 PREC s/ la firma de convenis amb els Casals d·Avis de Mataró i potenciació del Consell Municipal de la Gent Gran.
44 PREC s/ llocs que l·administració local pot cedir pels assajaments de les Confraries de la Ciutat de cara a la Setmana Santa.
45 PREGUNTA s/ la situació de l·Ajuntament envers AGROTECSA.
46 PREGUNTA s/ els motius que ha exposat la secció sindical CATAC-IAC en relació a la seva retirada de la Comissió de valoració de llocs de treball.
47 PREGUNTA s/ l·opció legal de signar acords de forma voluntària amb empreses de Mataró per a millorar la qualitat mediambiental.
48 PREC s/ les places de Cap d·Área d·Alcaldia i de Cap d·Área de Serveis Centrals perquè siguin ocupades per funcionaris de l·Ajuntament de Mataró per promoció interna.
49 PREGUNTA s/ els àmbits de la viabilitat i aparcament de Mataró.

Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
50 PREC s/ l·estudi de detall de la Ciutat Jardí.
51 PREC per l·ordenació de les estacions base d·antenes de telefonia mòbil.
52 PREGUNTA s/ els treballs de redacció del pla especial del jaciment arqueològic de la ciutat romana d·Iluro.
53 PREC s/ l·aprovació del pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic.
54 PREGUNTA s/ el retard en la signatura pendent del conveni entre els ajuntaments de Mataró i Argentona.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el catorze de març de dos mil.

En dono fe
Manuel Monfort i Pastor
Secretari General