Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de març. 4/3/99

Escoltar

Ple ordinari del mes de març. 4/3/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous dia 4 de març de 1999 , a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries que tingueren lloc els dies 8 d·octubre, 5 de novembre i 10 de desembre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Aprovació inicial Reglament Participació Ciutadana.

SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
- Recursos Humans -
4 Aprovar declaració compatibilitat segona activitat personal laboral i funcionari.
5 Revisió valoració llocs de treball.

COMPRES I CONTRACTACIONS
6 Autorització cessió drets i obligacions contracte servei conservació i manteniment enllumenat públic ciutat.
7 Aprovació plecs condicions tècniques i econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació del servei recollida selectiva període anys 1999-2003.
8 Adjudicació complementària a l·empresa FCC, SA, per a la neteja de platges per idèntic període al de la concessió de neteja viària i recollida domiciliària de brosses per a l·any 1999.
9 Aprovació contracte de lloguer d·un local al barri del Palau, per equipaments cívics.

HISENDA
-Intervenció-
10 Aprovar modificació acord aval VIMACO
11 Iniciar el procediment de posar a disposició del Servei Català de la Salut un terreny per a la construcció d·una Área Bàsica de Salut.
12 Ratificar Decret d·Alcaldia de data 24 de febrer de 1999 d·aprovació de la liquidació de les despeses realitzades originades pel Dipòsit de detinguts pel període comprés entre 1986 i 1998.

AREA SERVEIS TERRITORIALS
13 Acceptació de "l·Estudi de factibilitat de sis aparcaments al municipi de Mataró" i de "l·Estudi programa d·aparcaments de Mataró, síntesi de l·estudi d·aparcaments, fórmules de gestió i estudi econòmic", realitzats per la Fundació RACC, aprovació inicial dels projectes bàsics d·aparcament subterrani a Can Xammari d·aparcament subterrani a l·Av. Perú (Rocafonda), encàrrec a PUMSA de la construcció d·ambdós aparcaments i posta a disposició de PUMSA dels solars municipals en els que s·han de construir.

- Obres i Serveis Públics-
14 Ratificar decret del president de CMIST de 11/02/99 sobre l·atorgament d·una pròrroga a l·empresa Bassa Mar, SA per acabar les obres de rehabilitació de la Residència Municipal "Sant Josep.
15 Ratificar decret del President de la CMIST de 12/02/99 sobre l·aprovació Pla de Seguretat i Salut confeccionat per l·empresa Bassa Mar d·aplicació en les obres de Rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep.
16 SolÙlicitar a la Demarcació de Costes de Catalunya del Ministeri de Medi Ambient la concessió per a instalÙlar una torre de vigilància a la platja del varador de Mataró per un període de 30 anys.
17 Aprovar inicialment el projecte de Reurbanització de la plaça Andalusia.
18 Assabentar-se de l·aprovació definitiva i del procediment de licitació del Projecte d·interceptor (Variant Mataró A-19) del Torrent de Can Boada per la Rda. O·Donnell fins al mar, promogut pel Ministeri de Medi Ambient i posar a disposició de la Junta d·Aigües de la Generalitat de Catalunya els terrenys necessaris per executar aquestes obres.
19 Aprovar el conveni amb Aigües del Ter-Llobregat, per a l·execució del projecte de millora de la xarxa regional de distribució d·aigua.

-Servei de Manteniment-
20 Recepció de l·Auditoria sobre l·enllumenat públic de la ciutat de Mataró realitzat per l·empresa concessionària del manteniment del mateix.

-Urbanisme-
21 Adquisició accions ampliació de capital de PUMSA mitjançant aportació de diverses finques de propietat municipal dels Sectors "Parc Central" i Les Valls".
22 Aprovació provisional del Pla Especial d·equipaments "Mataró Nord".
23 Aprovació provisional del Pla Especial del "Sorrall"
24 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General en relació a la millora urbana de "Can Marquès".
25 Aprovació definitiva de la reparcelÙlació de la UA-50 "Hernan Cortés".
26 Aprovació modificació del conveni amb els Srs. Masjoan per ocupació de terrenys per a l·execució de la urbanització de la vialitat del Parc Central.
27 Convocatòria dels Premis Puig i Cadafalch 1998 d·Arquitectura i d·Interiorisme.
28 Aprovació de l·avanç del Pla Especial del Centre Històric.

- Medi Ambient-
29 Aprovació inicial de l·Ordenança municipal sobre la venda de pirotècnia en locals i casetes.

- Circulació i Transports-
30 Aprovació definitiva del projecte de senyalització informativa i resolució de les alÙlegacions presentades durant el termini d·informació pública.

SERVEIS PERSONALS
-Joventut-
31 Donar compte del decret d·Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal de Joventut.

-Sanitat-
32 Aprovació inicial de la Normativa Municipal sobre la tinença d·animals domèstics a Mataró.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
33 PREC s/l·afavorir la inserció laboral de persones amb dificultats d·integració.
34 PREC s/la recollida de brossa.
35 PREGUNTA s/l·activitat del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció i les seves Comissions.
36 PREGUNTA s/el nivell de denúncies de tràfic efectuades al carrer Rosselló.
37 PREGUNTA s/les actuacions realitzades per restablir l·equilibri ecològic dels abocaments de terres sobre la Font del Pericó.

Del Grup Municipal del Partit Popular
38 PREC s/el tancament al trànsit de vehicles de l·Av. Del Maresme fins que finalitzin les obres.
39 PREC s/la urbanització plaça d·Andalusia.
40 PREC s/la creació cos de voluntaris de protecció civil.
41 PREGUNTA s/l·estat en que es troben els estudis encarregats al RACC en matèria d·aparcaments a la ciutat de Mataró.
42 PREGUNTA s/el retard en les obres de remodelació de la plaça d·Extremadura.

Del Grup Municipal Mixt
43 PREGUNTA s/la creació del Consell Econòmic i Social.
44 PREGUNTA en relació al compliment del punt VI. 10 del Pla d·acció ambiental en relació a la incidència del soroll provinent de l·autopista a l·interior de les vivendes properes (zona Vista Alegre Est) i grau de compliment de l·acord adoptat en el ple ordinari del mes de febrer de 1997 sobre aquesta qüestió.

Ho mana i signa l·Alcalde acctal. Sr. Remigio Herrero Garcia, a Mataró l·ú de març de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
La Secretària acctal.

M. Pau Ortillés i Cadena