Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes d'octubre.04/10/2001

Escoltar

Ple ordinari del mes d'octubre.04/10/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6041/2001 de 1 d'octubre

Assumpte: Ordre del Dia Ple 4 d'octubre de 2001


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 d'octubre de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries que tingueren lloc els dies 7.6.2001 i 5.7.2001.


2 DESPATX OFICIAL

MOCIONS CONJUNTES DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

3 Condemna dels actes terroristes de l'11 de setembre de 2001.
4 Aprovació de nous noms i codis al Nomenclator de la Ciutat.

CMI SERVEIS CENTRALS
INTERIOR-HISENDA
SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Servei de Gestió Econòmica-
5 Arovació expedient de modificació del pressupost del 2001.
6 Reversió de les finques situades al Camí Ral 208 i 210 de Mataró a favor de l'Ajuntament.
7 Operacions d'agregació i segregació de finques a la Ronda Rafael Estrany de Mataró i promoció de l'alteració de la qualificació jurídica de la finca segregada resultant per tal que passi a qualificar-se com bé patrimonial.

-Servei d'Ingressos-
8 Aprovació preu públic Fira de Bolets.
9 Aprovació preu públic Fira Artesans a la Plaça.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
10 Aprovació de la modificació del pressupost del "Projecte constructiu d'accés al Port de Mataró (Clau PB-98268), tramitada per la Direcció general de ports i transports de la Generalitat de Catalunya.
11 Aprovació de la modificació del projecte d'execució del Complex Esportiu Municipal "El Sorrall" solÙlicitada per la concessionària NUSCAMPS, SL
12 Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació d'un edifici del Parc Central.

-Urbanisme-
13 Ratificació del decret d'Alcaldia sobre la presentació d'alÙlegacions al Projecte de "Pla director d'infraestructures de transport públic colÙlectiu".

-Llicències-
14 Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal per a la instalÙlació i funcionament d'instalÙlacions de radiocomunicació.

-Serveis Municipals-
15 Aprovació inicial de l'Ordenança General de residus urbans i neteja viària.


CMI SERVEIS PERSONALS
Institut Municipal d'Educació
16 Ratificar el decret d'Alcaldia d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya destinada a minorar el cost a repercutir en les famílies per l'escolarització d'infants en escoles d'educació infantil de primer cicle de titularitat de les corporacions locals.

-Igualtat i Solidaritat-
17 Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

18 PREGUNTA s/ la instalÙlació de gespa artificial al camp de futbol de Can Xalant.
19 PREGUNTA s/ el Tecnocampus.


20 PREGUNTA s/ l'estat actual de les negociacions pel tancament dels cinemes propietat de UNICINES, SA
21 PREC s/la intervenció fallida de l'Associació de Veïns Nova Mataró (Via Europa) al ple de setembre.
22 PREC per l'aplicació del romanent de tresoreria en obres de renovació de carrers.
23 PREGUNTA respecte a la subvenció per la neteja de les rieres de Mata i Sant Simó.
24 PREGUNTA s/ els robatoris dels darrers dies a Mataró.

Del Grup Municipal del Partit Popular

25 PREGUNTA s/ si existeix un projecte de millora de la Rda. O'Donnell aprofitant les obres de canalització de la Riera de Can Boada.
26 PREGUNTA s/la intervenció fallida de l'Associació de Veïns Nova Mataró al ple de setembre.
27 PREC per a millorar l'accés peatonal a l'Hospital i al Centre Comercial .
28 PREC per a dotar dels serveis necessaris a les noves zones residencials.
29 PREGUNTA en relació a les inundacions que pateixen els veïns de Rocafonda Nord.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

30 PREC en relació a l'atenuació de l'impacte visual i millor integració urbana del dipòsit d'aigües en construcció a la Ronda Roca Blanca.
31 PREGUNTA s/ l'última festa al Parc Central.
32 PREGUNTA s/l'estat del solar d'equipaments situat entre els carrers Castaños-Pizarro-Llauder.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe