Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari del mes d'octubre. 5/10/2000

Escoltar

Ple Ordinari del mes d'octubre. 5/10/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 5722/2000 de 2 d'octubre
Assumpte: Convocatòria Ple sessió ordinària 5.10.2000

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 d'octubre de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària - urgent que tingué el dia 22.9.2000.
2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Concessió ajut al Club Esportiu Mataró

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS (PSC-CiU-PP)
4 Iniciar expedient per a la concessió de la medalla de la ciutat a la congregació de religioses missioneres de la Immaculada Concepció a Mataró.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Secretaria General-
5 Ratificació decret Alcaldia s/modificació composició membres Comissió Especial de Comptes.

-Recursos Humans-
6 Declaració de compatibilitat de personal funcionari.
7 Donar compte de la contractació pel tràmit d'urgència d'una veterinària.
8 Constitució d'una Comissió encarregada de l'elaboració d'un Reglament de Provisió de llocs de treball.
9 Expedients de modificació de la relació de llocs de treball.

-IMPEM-
10 Aprovació preu públic Fira bolets.
11 Aprovació preu públic Fira artesans a la plaça.

-Igualtat i Solidaritat-
12 Aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
13 Aprovar el Projecte complementari al de reurbanització de la Plaça Tomas i Valiente.
14 Aprovar el Projecte complementari al de reurbanització del carrer Nou i plaça Santa Maria.
15 Ratificar l'acord de la CG de 12/9/2000, relatiu a la presentació davant la Direcció General d'Administració Local d'alÙlegacions a l'atribució inicial del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003.

-Urbanisme-
16 Aprovar inicialment la modificació del Pla general àmbit "El Rengle".
17 Aprovar inicialment la modificació del Pla general àmbit "El Port".
18 Aprovar provisionalment el Pla especial "El Golf de Llavaneres" i ratificar conveni.

-Llicències-
19 Ordre de retirada a Estampados Llop SCP, del cobert en planta terrat al carrer Energia 6-8, 1er.
20 Ordre de retirada a Rodolfo Carreras Domingo, del cobert en planta terrat al carrer Fídies 5, 5è 1ª.
21 Ordre de retirada a M. Olga Cid Cuadras, del cobert en jardí al carrer Fídies 1, baix 3ª.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Educació i Noves Tecnologies-
22 Ratificació decret Alcaldia d'acceptació de la subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya destinada a minorar el cost a repercutir en les famílies per a l'escolarització d'infants en escoles d'educació infantil de primer cicle de titularitat de les corporacions locals.
23 Proposta de la Presidència de l'Institut Politècnic Miquel Biada per a la concessió d'una excedència a la Sra. Laura Soriano.
24 Ratificació de les resolucions de Presidència de l'Institut Politècnic Miquel Biada núms. 164 i 165 sobre la pròrroga de reducció de jornada de la Sra. Mª Carme Gasau.

-Patronat Municipal de Cultura-
25 Aprovació contracte de lloguer de part de les instalÙlacions del Foment Mataroní.

-Patronat Municipal d'Esports-
26 Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports.

-Sanitat i Serveis Socials-
27 Aprovació inicial de modificació del Reglament del Consell Municipal de la Salut.
28 Ratificació de la modificació de la subvenció atorgada a la Fundació El Maresme Pro Persones amb Disminució Física.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió
29 PREGUNTA s/la valoració de la temporada d'estiu a les platges de Mataró.
30 PREC s/l'estudi i seguiment de l'impacte econòmic al comerç de la ciutat provocat pel Mataró Park.
31 PREGUNTA s/la valoració del Dia Europeu sense cotxes a Mataró.
32 PREGUNTA s/el document pla especial de renovació del barri de Rocafonda.

Del Grup Municipal del Partit Popular
33 PREGUNTA s/el grau de compliment de la normativa sobre races de gossos potencialment perillosos i els robatoris succeïts a la gosera al llarg del mes de setembre.
34 PREC en el sentit de realitzar els tràmits adients per concretar accions a presentar davant el Ministeri de Foment per rebre ajuts de l'1% en funció del que estableix la Llei 16/1985.
35 PREGUNTA en relació al retard en les obres del Centre Cívic de Can Clavell.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
36 PREGUNTA s/el programa de recuperació urbana i medi ambiental del barri de Rocafonda.
37 PREGUNTA s/l'ampliació de la planta judicial de Mataró.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe