Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari mes de desembre. 12/12/2002

Escoltar

Ple ordinari mes de desembre. 12/12/2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7895/2002 de 9 de desembre

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 12 de desembre de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de desembre de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 de novembre de 2002.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció conjunta de tots els grups municipals sobre demanar al Govern de l'Estat la implantació d'un jutjat mercantil a la ciutat de Mataró amb jurisdicció en el seu partit judicial.

4 Moció conjunta de tots els grups municipals sobre la retirada de la medalla d'or de la ciutat i el nomenament d'alcalde honorífic a Francisco Franco Bahamonde.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei d'Ingressos

5 Aprovació tarifes clavegueram.

6 Aprovació tarifes aigua.

7 Aprovació preus treballs complementaris aigua.

8 Aprovació tarifes zona esportiva municipal El Sorrall.

Servei de Compres i Contractacions

9 Aprovació del pressupost per al servei de transport públic urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat de Mataró per al 2003, la subvenció anual a aportar per aquesta corporació a favor de l'empresa adjudicatària del servei per a l'esmentat exercici, les noves tarifes a aplicar a partir del proper 01/01/2003, aquest inclòs, i l'augment de la flota d'autobusos amb un autobús addicional.

10 Aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables per al 2001 al contacte de servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, recollida i tractament de brossa de mercats i de neteja de platges, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

11 Aprovació de la inversió que per import de 224.755'45.-EUR., IVA. inclòs ha efectuat Cintra Aparcamientos, SA., concessionària de l'explotació de l'estacionament subterrani de la Pl. de les Tereses de Mataró, per a la instal·lació d'equips de rotació, sistema de localització de places lliures, adequació de les instal·lacions elèctriques i millora de la senyalització dels aparcaments, aprovació de l'increment de la tarifa en un 0'087.-EUR., IVA. inclòs, a fi de finançar l'esmentada inversió, i aprovació de la revisió de la tarifa per l'augment experimentat per l'IPC. a la tarifa base de 1993.

12 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reurbanització del segon tram del C/ Pau Picasso, República Dominicana I Poeta Punsola, de Mataró, adjudicat a favor de Promoción e Ingeniería de Obras, SA (PROINOSA), a fi d'incloure obres no previstes en el projecte inicial les quals recull la memòria del projecte modificat aprovat pel Ple Municipal en la seva sessió ordinària celebrada el passat 10/10/2002, modificació la qual comporta una despesa addicional a la inicialment prevista de 145.935'28.-EUR., IVA. inclòs (augment del 31'12 %).

13 Aprovar la modificació del contracte de gestió de la deixalleria situada al C/ Galícia, s/n., d'aquesta Ciutat, adjudicada a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., modificació la qual consisteix en l'augment del preu del contracte en l'import addicional de 19.137'70.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'increment de la quantitat de material recollit a la deixalleria sobre el previst inicialment.

14 Prorrogar el contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), per un termini addicional d'un any, des del 01/01/2003 fins al 31/12/2003, ambdós inclosos, per l'import de 1.570.443'42.-EUR., IVA. inclòs, i aprovació de la revisió definitiva de preus corresponent a l'any 2001, per un import total de 55.903'42 €, IVA inclòs.

Servei de Recursos Humans

15 Declaració de compatibilitat d'un funcionari.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

Servei d'Obres

16 Aprovació inicial del Projecte d'execució de les barres de nínxols 9,10, i 11 del Cementiri municipal "Les Valls" Fase barra de nínxols 9.

Servei d'Urbanisme

17 Ratificació parcial del Decret d'Alcaldia de 28.08.2002 sobre el Pla Especial del Centre Històric de Mataró i redacció del Pla d'Actuacions al Centre.

Llicències

18 Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic.

Regidoria de Ciutat Sostenible

19 Aprovació de la modificació del Pla de seguiment de l'Agenda 21 Mataró.

20 Formulació de la modificació puntual del "Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres de Montnegre-Corredor", amb la finalitat d'ampliar el seu àmbit territorial a la part del Turó de Montalt.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Sanitat i Serveis Socials

21 Creació del Consell Municipal de Consum i aprovació inicial del Reglament d'aquest Consell.

22 Aprovació inicial del projecte de l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència.

23 Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de vocals del Consell Municipal de la Gent Gran.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

24 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla Especial del Centre Històric.

25 Proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre l'oferta de Programes de Garantia Social.

26 Proposta de resolució que presenta el grup municipal Popular s/ la precarietat en què es troben a Mataró els Programes de Garantia Social.

27 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, relativa a la cessió d'un espai a la Colla Castellera CAPGROSSOS de Mataró.

28 Proposta de resolució que presenta el grup municipal Popular s/ la seu del futur Centre d'Assistència Psiquiàtrica de Mataró i el Maresme.

29 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió s/ el Pla Especial de Millora Rural i Desenvolupament Agrícola de les Cinc Sènies - Valldeix de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

30 Pregunta que presenta el grup municipal Popular s/ l'increment en les xifres del Servei de retirada de vehicles.

31 Pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds s/ la coincidència de dues activitats amb col·laboració o participació de l'Ajuntament en el mateix espai i a la mateixa hora.

32 Pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds s/ la paralització de les obres del col·lector d'aigües pluvials de la Ronda O'Donnell i Passeig Lluís Companys.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió s/ el nou Pla Estratègic de Mataró.

34 Pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, s/ l'incompliment del Pla d'Equipaments Culturals.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor